201-0591313

מזרעה - כביש מס' 18 ג/24408

מטרת התוכנית


דיוק מיקום דרך מס' 18והתאמת היעוד וזכויות בנייה למצב המאושר בצד המזרחי של הכביש

עיקרי הוראותיה


שינוי וקביעת יעודי קרקע, זכויות בנייה והוראות בינוי
שינוי תוואי הדרך וביטול דרך
שינוי יעוד ממגורים א'2 לפי תכנית ג/13161 ליעוד מגורים ומסחר
קביעת הוראות בנייה לאזור במגורים ממערב לכביש 18 והרחבתו מערבה

דברי הסבר


תכנית זו מתקנת ומסדירה מיקום של דרך מס' 18 לאור אי התאמה בין התוואי הסטטיוטורי לתוואי הדרך בפועל.
כמו כן התכנית מדייקת את גבולות היעודים ומוסיפה זכויות בנייה כדי ליישר קו עם הזכויות באזור מגורים בצד המזרחי של כביש 18 (מגורים א' לפי תכנית ג/13161) וכולל שינוי בהוראות הבינוי בהתאם.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 49 יח"ד +34 יח"ד +15 יח"ד חלוקת יח"ד למגרשים תעשה על בסיס חישוב צפיפות 6 יח"ד/דונם
מגורים (מ"ר) 10,350 מ"ר +6,122 מ"ר +4,228 מ"ר יותרו שימושים נלווים למסחר ותיירות מתוך הזכויות המאושרות

מקום התוכנית


בכניסה מערבית לישוב מזרעה

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
ניקוז סכמת ניקוז - חתום לאישור הורדה
תנועה נספח תנועה - חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - גליון - חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חוברת - חתום לאישור הורדה
אקוסטיקה נספח אקוסטי - חיזוי רעש כביש 4 - חתום לאישור הורדה
ניקוז סקר הידרולוגי - חתום לאישור הורדה
מצב מאושר רקע תכנוני קיים - חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - חוברת-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר רקע תכנוני קיים-חתום להפקדה הורדה
ניקוז סכמת ניקוז-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה-חתום להפקדה הורדה
ניקוז סקר הידרולוגי-חתום להפקדה הורדה
אקוסטיקה נספח אקוסטי - חיזוי רעש כביש 4-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים - גליון-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת ועדה מקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 07/11/2021 20 16
התכנית אושרה 07/11/2021 20 16
פרסום לאישור ברשומות 12/07/2021 תאריך פרסום: 12/07/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9742. עמוד: 7531. שנה עברית: התשפא . 20 16 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 12/07/2021 20 16
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/07/2021 20 16
פרסום לאישור בעיתונים 19/02/2021 תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2021. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 19/02/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 20 16
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 28/01/2021 20 16
החלטה בדיון בהתנגדויות 24/11/2020 15 13
הוגשו התנגדויות 04/06/2020 15 13
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 02/02/2020 15 13
פרסום להפקדה בעיתונים 24/01/2020 תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2020. עיתון: אל-סינארה. 15 13
פרסום להפקדה ברשומות 12/01/2020 תאריך פרסום: 12/01/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8629. עמוד: 2973. שנה עברית: התשף . 15 13 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/01/2020 15 13
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/12/2019 15 13
החלטה בדיון בהפקדה 10/01/2019 11 10
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/11/2018 9 9
קבלת תכנית 28/06/2018 6 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13161 תכנית מתאר מזרעה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 3314 חלוקת מגרשים -מזרעה שינוי
תוכנית ג/ 1130 תכנית מפורטת מס' 1130 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020036 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 24/11/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020036 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 24/11/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020036 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 24/11/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020036 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 24/11/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 10/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 10/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 07/07/2021 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/01/2020 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ויסאם עבד אלעאל הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאטף קרש הורדה