613-0372409

מגשימים מזרח - מצפה רמון

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת רובע שימושים מעורבים של אזור תעסוקה, שכונת מגורים ואזור תעשייה עם כל השירותים הדרושים תוך כדי שימור שפת המצוק והתווית מערכת דרכים מותאמת.

עיקרי הוראותיה


1. שינויים בייעודי הקרקע מתעשייה, מלאכה ותעשייה זעירה, שצ"פ, דרך מאושרת ובית קברות למגורים א' , מגורים ב', תעסוקה, תעשייה ומשרדים, מתקנים הנדסיים, מסחר, מבנים ומוסדות ציבור, טיילת וכיכר עירונית ודרכים.
2. קביעת מסגרת תכנונית לשכונת מגורים במזרח מצפה רמון, תוך קביעת יעודי קרקע למגורים, מבני ציבור, מסחר, תעסוקה, שטחים פתוחים וקביעת מגרשים בהתאם.
3. קביעת הנחיות לבניית שכונת המגורים הכוללת 178 יח"ד צמודי קרקע ו-160 יח"ד בבנייה רוויה עד 3 קומות.
4. קביעת הנחיות והוראות למוסדות ציבור, דת, חינוך , מסחר , תעסוקה ותעשייה.
5. קביעת הנחיות ומגבלות לפיתוח בתחום שטחים ציבוריים, דרכים ודרכים משולבות.
6. קביעת הוראות, לרבות בדבר תכליות, השימושים, קווי בנין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות.
7. התווית דרכים חדשות.
8. קביעת הוראות לעיצוב אדריכלי.
9. קביעת הנחיות נופיות.
10.קביעת הוראות לתשתיות.
11.קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
12.קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה בחלק משטח התכנית.

דברי הסבר


המועצה המקומית מצפה רמון נמצאת בשלבי אישור תכנית מתאר חדשה. התכנית המוצעת מפרטת את עקרונות תכנית המתאר של הרובע הצפון מזרחי לידי תכנית בנין עיר מפורטת.
התכנית תכלול ייעודי קרקע משולבים של תעסוקה, מגורים, תעשיה, שטחים פתוחים, מוסדות ציבור נלווים, כבישים ותשתיות תוך התייחסות לשפת המצוק ולמרחב הציבורי הנושק לה ברגישות הנדרשת.
התכנית כוללת 178 יח"ד באזור מגורים א', 160 יח"ד באזור מגורים ב', 2 מגרשים למבני ציבור, שצ"פים , בית קברות קיים , מגרשים למתקנים הנדסיים לשימוש של שדות פוטוולטאים , מגרשים למשרדים ומגרשים לתעסוקה המאפשרים שימושים קיימים של מפעלים העומדים בדרישות איכות הסביבה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (מ"ר) 5,160 מ"ר +5,160 מ"ר מ"ר זכויות מאושרות של תא שטח 1000 עבור שימוש של מגורים מיוחד במסגרת תכנית מרכז תיירות מצפה רמון מס' 25/101/02/27
חדרי מלון / תיירות (חדר) 114 חדר +114 חדר חדר זכויות מאושרות של תא שטח 1000 במסגרת תכנית מרכז תיירות מצפה רמון מס' 25/101/02/27
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 3,440 מ"ר +3,440 מ"ר מ"ר זכויות מאושרות של תא שטח 1000 במסגרת תכנית מרכז תיירות מצפה רמון מס' 25/101/02/27
מבני ציבור (מ"ר) 8,649 מ"ר מ"ר +8,649 מ"ר זכויות מאושרות של תא שטח 1000 במסגרת תכנית מרכז תיירות מצפה רמון מס' 25/101/02/27
מגורים (יח"ד) 338 יח"ד יח"ד +338 יח"ד
מגורים (מ"ר) 84,660 מ"ר מ"ר +84,660 מ"ר
מסחר (מ"ר) 9,167 מ"ר +6,125 מ"ר +3,042 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 225,758 מ"ר +420,112 מ"ר -194,354 מ"ר הזכויות במצב המאושר בייעוד תעשיה ותעשיה זעירה ומלאכה במסגרת תכנית מאושרת 4/101/02/27. חלק מזכויות אלו ממשיכות להתממש ביעוד תעסוקה במגרשים בהם מבני תעשיה קיימים ומגרשים בעלי היתרי בנייה בתוקף.

מקום התוכנית


צפון מזרח מצפה רמון

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון והקצאה הורדה
סביבה ונוף חתכי נצפות הורדה
ביוב נספח לתכנית מים וביוב הורדה
ניקוז תכנית ניקוז הורדה
סביבה ונוף תכנית נוף הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
סביבה ונוף נספח לתכנית נוף הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
תנועה תכנית תנועה הורדה
סביבה ונוף תכנית נוף + חתכים הורדה
ביוב תכנית מים וביוב הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה הצהרת הגשת עותק למקומית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה הצהרת הגשת עותק למקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית נדחתה 19/10/2021 34 25
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 19/10/2021 34 25
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 12/09/2021 34 25
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/12/2017 34 25
קבלת תכנית 19/11/2017 30 23

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 60 קו 161 ק"ו - חוצה מכתש רמון כפיפות צפייה
תוכנית 27/ 02/ 101/ 25 מרכז תיירות - מצפה רמון שינוי צפייה
תוכנית 27/ 02/ 101/ 4 מצפה רמון שינוי
תוכנית 27/ 02/ 101/ 6 מצפה רמון, אזור תעשיה ומלאכה זעירה שינוי
תוכנית 27/ 02/ 138 מרכז תחבורתי תעופתי - מצפה רמון כפיפות צפייה
תוכנית 27/ 03/ 136 תכנית מפורטת למחצבת שיש מצפה-רמון שינוי צפייה
תוכנית 613-0342915 ביטול קטע כביש - א.ת. מצפה רמון כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 12/09/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה