354-0891952

הארכת דרך כניסה צפונית ג'ת

מטרת התוכנית


הארכת דרך מאושרת

עיקרי הוראותיה


1. הארכת דרך על פי סעיף 62א. (א)2 .
2. קביעת הוראות בניה וקווי בניה.

דברי הסבר


מועצה מקומית ג'ת יוזמת השלמת קטע מדרך הטבעת העתידי של ג'ת

מקום התוכנית


המקום נמצא בשכונה הצפונית של ג'ת

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף סקר עצים הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
מצב מאושר נספח מצב מאושר הורדה
קומפילציה נספח השתלבות הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 04/08/2021 11 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/05/2021 11 8
קבלת תכנית 07/01/2021 11 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 1009 תכנית מתאר מקומית ג'ת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
100 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 16/08/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 04/08/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה