תגפ/ 502/ 2

תיקון מס' 2 לתכנית מפורטת מס' תגפ/ 502

מטרת התוכנית


ביטול החלקה הקודמת וחלוקתה מחדש וקביעת מגרש פקטי פתוח. כפי שמסומן בתשריט המצורף.

מקום התוכנית


תכנית מתאר גלילית.