354-0783704

הכרזה על הכנת תכנית מפורטת בכפר קרע

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
1. הסטת דרך עוקפת של כפר קרע מס' 20 ע"פ תכנית כוללנית כפר קרע מס' 354-0431924 מערבה למתחמי התכנון.
2. הסטת דרך מס' 9 ע"פ תכנית כוללנית כפר קרע מס' 354-0431924 דרומה למתחמי תכנון.
3. תכנון מפורט שכולל מגורים, בנייני ציבור, שצ"פים ודרכים והכל ע"פ הנחיות תכנית המתאר הכוללנית של כפר קרע.
4. איחוד וחלוקה למתחמים ע"פ חוק התכנון והבניה.

עיקרי הוראותיה


1. לא יינתנו היתרי בניה ולא תותר חלוקת קרקע על השטח הכלול בתחום התכנית למעט באזורים בהן חלה תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה או ניתן לחלק את הקרקע.
2. תוקף המגבלות עד להפקדת התכנית החדשה או עד 3 שנים לפי המוקדם.
3. התכנית תכלול שינוי לתשריט המוצע של התכנית הכוללנית. שינוי זה יפורט במסגרת התכנית המפורטת ויגבר על הקבוע בתכנית הכוללנית בהתאם לשימוש בסעיפי הגמישות בתכנית הכוללנית.

דברי הסבר


התכנית המוצעת להכרזה על מתחמים לתכנון מפורט בתחום שיפוט מועצה מקומית כפר קרע, מרחב תכנון עירון.
גבול התכנית כולל מתחמי תכנון בחלק הדרומי והמערבי של כפר קרע.
התכנית הכוללנית של כפר קרע מס' 354-0431924 הוחלט על הפקדתה בוועדה המחוזית בישיבתה מס' 2018013 ביום 16.07.2018.
התכנית הכוללנית כוללת חלוקה למתחמים לתכנון מפורט. המועצה המקומית כפר קרע החלה בתהליך הכנת התכניות המפורטות למתחמים השונים.
כצעד מקדים להכנת התכניות, מוגשת תכנית זו להכרזה על מתחמי תכנון לפי סעיפים 77 ו- 78 לחוק התכנון והבניה, כאשר ההכרזה כוללת עקרונות התכנון, ושינויים מהותיים דרושים מהתכנית הכוללנית והכנת התשתית לקידום התכניות המפורטות.
תכנית זו על כל תכניה ומטרותיה ועקרונותיה תואמה עם מתכננת מחוז חיפה בישיבה שהתקיימה במשרדי הוועדה המחוזית חיפה ביום 6.8.2019.

מטרת התכנית:
1. הסטת דרך עוקפת של כפר קרע מס' 20 ע"פ תכנית כוללנית כפר קרע מס' 354-0431924 מערבה למתחמי התכנון.
2. הסטת דרך מס' 9 ע"פ תכנית כוללנית כפר קרע מס' 354-0431924 דרומה למתחמי תכנון.
3. תכנון מפורט שכולל מגורים, בנייני ציבור, שצ"פים ודרכים והכל ע"פ הנחיות תכנית המתאר הכוללנית של כפר קרע.
4. איחוד וחלוקה למתחמים ע"פ חוק התכנון והבניה.

מקום התוכנית


שכונות בצד המערבי והדרומי של הישוב כפר קרע

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול החלטות ישיבת ועדה מקומית (מליאה)- עירון (ואדי ערה) מס' 20193008 מיום רביעי 28/08/19 הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת תכנונית הורדה
תכתובות תגובת מועצה מקומית כפר קרע לחוות הדעת התכנונית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 13/06/2021 תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2021. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2021. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. 3 3
פרסום הכנת תכנית ברשומות 10/06/2021 תאריך פרסום: 10/06/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9670. עמוד: 6661. שנה עברית: התשפא . 3 3 צפייה
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 20/05/2020 3 3

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 20/05/2020
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 07/06/2021 הורדה