תמא/ 47/ א/ 1

דרך מס' 44 ממבואות מחלף השבעה ועד מבואות מחלף תעבורה

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית לשדרוג דרך מס' 44 לדרך ראשית ממוחלפת החל ממבואות מחלף השבעה ועד למבואות מחלף תעבורה (צמת מעשיהו) וכן לייצר מסגרת תכנונית להקמתן של מערכות תשתית ובכלל זה מערכות מים, חשמל וביוב, במטרה לתמוך בהקמת מתחם המגורים והתעסוקה בצריפין.

עיקרי הוראותיה


א. פרסום הודעה בדבר הכנת תכנית תמ"א/47/ א/ 1 על פי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
ב. קביעת תנאים לפי סעיף 78 לחוק.

דברי הסבר


תכנית מתאר ארצית זו נערכת בהמשך להחלטת קבינט הדיור בחודש יוני 2013 ולהחלטת המועצה הארצית מיום 6.8.2013 על הכנת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת - תמ"א/47 לצורך התווית מערכות תשתיות על, שיתמכו במתחמי דיור בשטחי מחנות צה"ל המתפנים במחוזות ת"א מרכז, בשטחי המחנות הקולטים ובכל המרחב הנדרש.
תכנית מתאר ארצית זו, ברמה מפורטת, מהווה אחת ממכלול תכניות תמ"א/47 ומטרתה שדרוג דרך מס' 44 לדרך ראשית ממוחלפת החל ממבואות מחלף השבעה ועד ל- מבואות מחלף תעבורה וכן לייצר מסגרת תכנונית להקמתן מערכות תשתיות ובכלל זה מערכות מים, חשמל וביוב.
בישיבתה מס' 591 מיום 2.2.2016 החליטה המועצה הארצית על פרסום דבר הכנת התכנית וכן החליטה בדבר תנאים למתן היתרי בניה בתחום התכנית למשך שנתיים כמפורט להלן.

מקום התוכנית


דרך מס' 44 בקטע מצומת מעשיהו ק"מ 22.5 עד מחלף השבעה ק"מ 34.5

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תכנית מתארית - הוראות הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
תכתובת
תכתובות פרסום הודעה לפי סעיפים 77-78 הורדה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
591 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 02/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
590 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/01/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 03/11/2016 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 13/07/2016 הורדה