תמל/ 2003/ סעיף-77-78

בי/712 מתחם שפרבר בת ים - הודעה לפי סעיף 77 ו 78 לחוק התכנון והבניה

מטרת התוכנית


מטרת תכנית זו הינה פרסום הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת שמטרתה התחדשות עירונית ליצירת מתחם למגורים משולב משרדים מסחר ומבני ציבור ושיפור מערך הדרכים במתחם - בהתאם לסעיף 77 וקביעת תנאים והגבלות על הוצאת היתר בנייה לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.

מתחם שפרבר הוכרז כמתחם מועדף לדיור לפי על פי סעיף 3(א)( 3) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד 2014, בתאריך 22.3.2018

בימים אלו מקדמת עיריית בת ים תכנית מפורטת להתחדשות עירונית במתחם שפרבר בבת ים.
התכנית מציעה שיפור ושידרוג של המרחב העירוני של המתחם - תוך החלפת כ-272 יחידות דיור קיימות בכ-1050 יחידות דיור וכ-200 יחידות דיור מיוחד - חדשות באמצעות תהליכים של פינוי בינוי, תוך חלוקה למתחמים. בנוסף מציעה התכנית שינוי של רשת הדרכים הקיימות, תוספת שטחי מסחר, משרדים, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

עיקרי הוראותיה


עיקרי הוראות התכנית:
א. פרסום הודעה בדבר הכנת תכנית להתחדשות עירונית ליצירת מתחם למגורים משולב משרדים מסחר ומבני ציבור ושיפור מערך הדרכים במתחם שפרבר בת ים.
ב. קביעת תנאים ומגבלות להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה כמפורט להלן:
ב.1 - לא ינתנו התרי בניה מכוח תכניות מאושרות בתחום המקרקעין הכלולים בתכנית, לרבות מכח תמ"א 38.
ב.2 - לא יותרו הקלות בתחום התכנית.
ב.3 - על אף האמור לעיל, הועדה המקומית רשאית להתיר שימור, שיפוץ, תחזוקה, וחיזוק של מבנים קיימים לצורך בטיחות או הנגשה ללא תוספת שטחי בניה.
ב.4 - התנאים לפי הודעה זו לא יחולו על מגרשים ביעוד מבנים ומוסדות ציבור ושצ"פים.

תוקף התנאים הינו שנה אחת או עד להפקדת התכנית, לפי המוקדם מבינהם.

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
99 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 15/01/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 08/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה