תמא/ 47/ ב/ 1

דרך מס' 46 - מחלף שפירים - מח' הטייסים - תמ"א 47/ב/1

מטרת התוכנית


1. יצירת מסגרת תכנונית להתוויית כביש 46 כדרך פרברית מהירה, שדרוג מחלף שפירים והוספת מחלף אור יהודה דרום ומחלף יהוד דרום.
2. קביעת הוראות מפורטות לסלילה ולביצוע של הדרך והמחלפים.
3. יצירת מסגרת תכנונית להקמתה של מערכת מים.
4. קביעת שטח למסדרון תשתיות עילי ותת קרקעי לקווים וכבלים במתח עליון.

עיקרי הוראותיה


1. ייעוד שטח לדרך, למפגש כביש-מסילה, לדרך ו/או טיפול נופי ולתשתיות.
2. הטלת מגבלות בניה ופיתוח קבועות וזמניות.
3. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך ולשיקום הנופי.
4. קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית.
5. קביעת מנגנוני גמישות, התניות והגדרת שלביות ביצוע.
6. ביטול דרכים.
7. קביעת מבנים להריסה.
8. קביעת שטחים זמניים לשטחי התארגנות ומחנות קבלן ועודפי עפר ולשיקומם.

דברי הסבר


תכנית מתאר ארצית זו נערכה בהמשך להחלטת קבינט הדיור בחודש יוני 2013 ולהחלטת המועצה הארצית מיום 6.8.2013 על הכנת תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת - תמ"א/47, לצורך התווית מערכות תשתיות על, שיתמכו במתחמי דיור בשטחי מחנות צה"ל המתפנים וכן במחנות הקולטים, במרכז הארץ.

תכנית מתאר ארצית זו, ברמה מפורטת, מהווה אחת ממכלול תכניות תמ"א /47 ומטרתה להתוות את תשתיות העל לתמיכה במתחם הדיור בבסיס תל השומר המתפנה ולפיתוח המתוכנן במרחב בקעת אונו.

התכנית ממוקמת בין מחלף הטייסים המאושר בכביש 40 ועד למחלף שפירים בכביש 1, ומשתרעת לאורך של כ- 7 ק"מ.

התכנית כוללת:
1. הוספת דרך פרברית מהירה מס' 46.
2. שדרוג מחלף שפירים והוספת 2 מחלפים חדשים: מחלף אור יהודה דרום ומחלף יהוד דרום, ורצועה לנתיב יעודי לתח"צ בין החיבור למחלף בית דגן לאור יהודה.
3. מענה לתנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים באמצעות שבילים ייעודיים אשר יאפשרו למשתמשים לנוע בין הישובים ובין הישובים לשטחים הפתוחים הגובלים בהם.
4. אמצעים למיתון השפעות שליליות על הסביבה ע"י מתן פתרונות סביבתיים, אקוסטיים ונופיים.
5. מסגרת תכנונית להקמתן של מערכות תשתית ובכלל זה מים, חשמל, ביוב כתמיכה במתחם הדיור בבסיס תל השומר המתפנה.

הדרך עוברת מעל לנחל איילון ובסמיכות לנחל בית עריף/יהוד, אך היא אינה משנה אותם. בנחל איילון מתאפשר מעבר הולכי רגל.

תכנון הדרך והמחלפים תואם למגבלות הגובה בתמ"א/4/ 2.

מקום התוכנית


ממחלף הטייסים המאושר ועד למחלף שפירים

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום מאושר 3 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מוצע 3 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מוצע 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מוצע 4 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מוצע 5 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מוצע 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מאושר 1 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מאושר 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום מצב מאושר הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח תנועה גל'2 מתוך 3 הורדה
תנועה נספח תנועה גל'3 מתוך 3 הורדה
תנועה נספח תנועה גל'1 מתוך 3 הורדה
תשתיות נספח תשתיות גל'2 מתוך 3 הורדה
ניקוז נספח ניקוז גל'3 מתוך 3 הורדה
חתכים חתכים לאורך גל'6 מתוך 7 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים גל'1 מתוך 3 הורדה
חתכים חתכים לאורך גל'7 מתוך 7 הורדה
דרכים תנוחה על רקע תצ"א גל'1 מתוך 3 הורדה
עקרונות תכנון תנוחה על רקע מצב קיים גל'1 מתוך 3 הורדה
חתכים חתכים לאורך גל'5 מתוך 7 הורדה
חתכים חתכים לאורך גל'2 מתוך 7 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים גל'3 מתוך 3 הורדה
ניקוז נספח ניקוז גל'1 מתוך 3 הורדה
דרכים תנוחה על רקע תצ"א גל'2 מתוך 3 הורדה
תשתיות נספח תשתיות גל'1 מתוך 3 הורדה
חתכים חתכים לאורך גל'1 מתוך 7 הורדה
ניקוז נספח ניקוז גל'2 מתוך 3 הורדה
עקרונות תכנון תנוחה על רקע מצב קיים גל'2 מתוך 3 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים גל'2 מתוך 3 הורדה
חתכים חתכים לאורך גל'4 מתוך 7 הורדה
חתכים חתכים לאורך גל'3 מתוך 7 הורדה
דרכים תנוחה על רקע תצ"א גל'3 מתוך 3 הורדה
עקרונות תכנון תנוחה על רקע מצב קיים גל'3 מתוך 3 הורדה
תשתיות נספח תשתיות גל'3 מתוך 3 הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך גל'3 - יהוד הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך גל'1 - מחלף שפירים הורדה
אדריכלות נספח מבני דרך גל'2 הורדה
גיליון פרטים הנדסיים חתכי רוחב הנדסיים משולבים גל'2 מתוך 5 הורדה
סביבה ונוף נספח נופי גל'1 מתוך 3 הורדה
גיליון פרטים הנדסיים חתכי רוחב הנדסיים משולבים גל'4 מתוך 5 הורדה
סביבה ונוף נספח נופי גל'2 מתוך 3 הורדה
מיגון אקוסטי נספח אקוסטי גל'1 מתוך 4 הורדה
גיליון פרטים הנדסיים חתכי רוחב הנדסיים משולבים גל'1 מתוך 5 הורדה
גיליון פרטים הנדסיים חתכי רוחב הנדסיים משולבים גל'3 מתוך 5 הורדה
גיליון פרטים הנדסיים חתכי רוחב הנדסיים משולבים גל'5 מתוך 5 הורדה
מיגון אקוסטי נספח אקוסטי גל'4 מתוך 4 הורדה
מיגון אקוסטי נספח אקוסטי גל'3 מתוך 4 הורדה
מיגון אקוסטי נספח אקוסטי גל'2 מתוך 4 הורדה
סביבה ונוף נספח נופי גל'3 מתוך 3 הורדה
נספח כללי/אחר הודעה לפי סעיף 106(ב) לחוק התכנון והבניה הורדה
קומפילציה מצב מאושר גל'1 מתוך 3 הורדה
קומפילציה מצב מאושר גל'3 מתוך 3 הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי הורדה
קומפילציה מצב מאושר גל'2 מתוך 3 הורדה
נספחים מאושרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים 1 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז 3 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז 2 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז 1 הורדה
נספח נוף 3 הורדה
נספח נוף 2 הורדה
נספח נוף 1 הורדה
נספח כללי/אחר מבני דרך הורדה
נספח כללי/אחר מבני דרך שפירים הורדה
נספח כללי/אחר מבני דרך יהוד הורדה
חתכים רוחב 5 הורדה
חתכים רוחב 4 הורדה
נספח כללי/אחר תנוחה על רקע תמא 3 הורדה
נספח כללי/אחר תנוחה על רקע תמא 2 הורדה
נספח כללי/אחר תנוחה על רקע תמא 1 הורדה
נספח כללי/אחר תנוחה על מצב קיים 3 הורדה
נספח כללי/אחר תנוחה על מצב קיים 2 הורדה
חתכים רוחב 3 הורדה
חתכים רוחב 2 הורדה
חתכים אורך 7 הורדה
חתכים אורך 6 הורדה
חתכים אורך 5 הורדה
חתכים אורך 4 הורדה
חתכים רוחב 1 הורדה
נספחים מופקדים מצב מאושר - חלק ב הורדה
נספחים מופקדים מצב מאושר - חלק א הורדה
נספחים מופקדים סקר עצים הורדה
נספחים מופקדים תשתיות הורדה
נספחים מופקדים תנועה הורדה
נספחים מופקדים עצים הורדה
נספח כללי/אחר תנוחה על מצב קיים 1 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 3 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 2 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 1 הורדה
נספח/ הוראות תנועה 3 הורדה
נספח/ הוראות תנועה 2 הורדה
נספח/ הוראות תנועה 1 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 3 הורדה
חתכים אורך 3 הורדה
חתכים אורך 2 הורדה
חתכים אורך 1 הורדה
אקוסטיקה 4 הורדה
אקוסטיקה 3 הורדה
אקוסטיקה 2 הורדה
אקוסטיקה 1 הורדה
תנאים למתן היתר בניה תנוחה הורדה
נספחים מופקדים ניקוז הורדה
נספחים מופקדים נופי - חלק ב הורדה
נספחים מופקדים נופי - חלק א הורדה
נספחים מופקדים מבני דרך הורדה
נספחים מופקדים חתכי אורך הורדה
תסקיר
תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
התנגדויות הודעה לפי סעיף 106 (ב)-תשריט תיקונים מוצעים הורדה
התנגדויות הודעה לפי סעיף 106 (ב)- BXPJ ,BUGV הורדה
התנגדויות הודעה לפי סעיף 106(ב)-תנוחה על רקע תצ"א הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינוי בין גרסאות 18-25 ו- 20-27 הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים בין גרסאות הורדה
התנגדויות הודעה לפי סעיף 106 (ב)- תשריט הורדה
התנגדויות הודעה לפי סעיף 106 (ב)- נספח ניקוז הורדה
התנגדויות הודעה לפי סעיף 106 (ב)- תנוחה על רקע תצ"א הורדה
התנגדויות הודעה לפי סעיף 106 (ב)- נספח מבני דרך הורדה
התנגדויות הודעה לפי סעיף 106 (ב)- נספח אקוסטי הורדה
התנגדויות הודעה לפי סעיף 106 (ב)- נספח תנועה הורדה
התנגדויות הודעה לפי סעיף 106 (ב)- נספח חתכי רוחב הורדה
התנגדויות הודעה לפי סעיף 106 (ב)- נספח נופי הורדה
התנגדויות הודעה לפי סעיף 106 (ב)- תנוחה על רקע מצב קיים הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת המשרד להגנת הסביבה לתסקיר ההשפעה על הסביבה- כביש 46 הורדה
תכתובות כביש 46 - תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
תכתובות תסקיר השפעה על הסביבה- כביש 46 הורדה
תכתובות כביש 46 - תסקיר השפעה על הסביבה נספח 1 הורדה
תכתובות כביש 46 - תסקיר השפעה על הסביבה נספח 2 הורדה
תכתובות הודעת פרסום התכנית להערות והשגות הורדה
תכתובות הוצג בישיבת הולנת"ע בתאריך 25.2.20 הורדה
תכתובות דוח חוקר שהוצג בישיבת המועצה הארצית 03032020 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בישיבת המועצה הארצית 03032020 הורדה
תכתובות הוצג בישיבת ולנת"ע בתאריך 25.2.20 הורדה
תכתובות דברי הסבר לקראת דיון במועצה הארצית הורדה
תכתובות דברי הסבר לקראת דיון הולנתע הורדה
תכתובות פרסום ברשומות הורדה
תכתובות החלטת ממשלה מס 921 מתאריך 22.3.2021 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/04/2021 תאריך פרסום: 12/04/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9532. עמוד: 4849. שנה עברית: התשפא . 43 30 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 22/03/2021 43 30
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 03/03/2020 43 30
המלצה לממשלה לאישור תכנית 03/03/2020 43 30
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 29/11/2019 תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 43 30
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 27/11/2019 27 20
תיקון התכנית לקראת פרסום לפי סעיף 106 ב 27/11/2019 35 28
התקבלו הערות / תגובות 31/10/2019 43 30
העברה להערות / תגובות 10/01/2019 27 20
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 10/01/2019 תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2018. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2018. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2018. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2018. עיתון: כל אל ערב. 27 20
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 10/01/2019 תאריך פרסום: 12/09/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7937. עמוד: 5. שנה עברית: התשעט . 27 20 צפייה
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 07/11/2017 43 30

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 19/ 5 תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין - שינוי תשריט בתי העלמין באזור המרכז שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2/ א תכנית מתאר ארצית חלקית לפיתוח נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 א' שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
638 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 03/03/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
650 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 25/02/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
209 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 05/02/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 27/01/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 13/01/2020
סדר יום הורדה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 06/01/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 30/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
880 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 30/12/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
880 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 30/12/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
880 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 30/12/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
201 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 07/01/2019
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
200 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 06/01/2019
תמלול הישיבה הורדה
2018019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 05/11/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2018018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 29/10/2018
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
867 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 29/10/2018
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 08/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
621 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 04/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
613 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 02/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
611 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 07/11/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
591 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 02/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 28/11/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גיא גריצמן חברת החשמל לישראל הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גיא גריצמן חברת החשמל לישראל הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גיא גריצמן חברת החשמל לישראל הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גיא גריצמן חברת החשמל לישראל הורדה
5 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גיא גריצמן חברת החשמל לישראל הורדה
6 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות מרים רוזנשטיין רשות שדות התעופה הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב יאיר איזבוצקי בשם מושב חמד הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אוהד דגמי בשם משרד החקלאות הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חגית טל אור בשם המועצה האזורית שדות דן הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אורנה ויעקב כדורי באמצעות עו"ד דרור אורן הורן הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זאב לנדאו מנכ"ל רשות ניקוז ירקון הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זאב לנדאו מנכ"ל רשות ניקוז ירקון הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זאב לנדאו מנכ"ל רשות ניקוז ירקון הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מירה ויואל מנדל בשם עו"ד משה י' קמר הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מירה ויואל מנדל בשם עו"ד משה י' קמר הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מירה ויואל מנדל בשם עו"ד משה י' קמר הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב תמר סיאני מינהל הדיור הממשלתי הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליהו ענבים אגף הדיור הממשלתי הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מרים רוזנשטיין רשות שדות התעופה בישראל הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אברהם שהם באמצעות עו"ד מיכל ליכטר הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אברהם שהם באמצעות עו"ד מיכל ליכטר הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רבקה שיפרוט הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רבקה שיפרוט הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רבקה שיפרוט הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רבקה שיפרוט הורדה
26 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות איתן בן צבי מהנדס עיריית יהוד-מונוסון הורדה
27 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות איתן בן צבי מהנדס עיריית יהוד-מונוסון הורדה
28 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות נטלי טרנופולסקי מהנדסת מועצה אזורית שדות דן וועדה מקומית שדות דן הורדה
29 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות נטלי טרנופולסקי מהנדסת מועצה אזורית שדות דן וועדה מקומית שדות דן הורדה
30 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות נטלי טרנופולסקי מהנדסת מועצה אזורית שדות דן וועדה מקומית שדות דן הורדה
31 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות נטלי טרנופולסקי מהנדסת מועצה אזורית שדות דן וועדה מקומית שדות דן הורדה
32 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות בן ציון קורש יו"ר משמר השבעה מושב עובדים הורדה
33 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות רויטל קסטרו ביחד עם גיא עדי בשם ועדות לתו"ב מצפה אפק ובית דגן הורדה