354-0673590

שכונה מערבית א' - אלזעריר ג'ת

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים אלזעאריר שכונה מערבית של ג'ת.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע חקלאית ומשק חקלאי למגורים ב', למגורים ומסחר ושטחים לצורכי ציבור, דרכים ושטחים פתוחים.
2. שינוי יעוד משק חקלאי למגורים ב'.
3. תוספת יח"ד .
4. התווית דרכים חדשות.
5. נייוד שטח ציבורי מאושר.
6. קביעת הוראות וזכויות בניה.
7. יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים ללא היתר.

דברי הסבר


מועצה מקומית ג'ת יוזמת תכנית זו בשכונה המערבית של הישוב -שכונת אלזעאריר- . שטח התכנית הוא 407 דונם.
האתר המוצע לשינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים ושטחים לצרכי ציבור שבתוך הקו הכחול של התכנית ונמצא בצד המערבי של הישוב ג'ת בשכונת אלזעאריר והוא נמצא בתוך גבולות תכנית המתאר הכוללנית של ג'ת ובתוך תחום השיפוט של הישוב. במצב הקיים קיימים הרבה מבנים מפוזרים בתחום התכנית ללא היתרי בניה לכן יש צורך ובאופן דחוף להכין תכנית זו על מנת להסדיר הקרקע ולתת מענה חוקי לבניה קיימת בשטח ללא היתרי בניה.
בתחום התכנית בצד המערבי של דרך מס 18 קיים שטח מאושר למגורים ( 9.5 ד') ולמשק חקלאי (15 ד').
התכנית מציעה 2198 יח"ד דיור ( 1181 יח"ד דיור באזור מגורים ב' בצפיפות בינוי של 7 יח"ד לדונם ו- 1017 יח"ד דיור באזור מגורים ומסחר בצפיפות בינוי של 10 יח"ד לדונם).גודל יחידת דיור ממוצעת הינו 150 מ"ר.
התכנית איננה מצויה בקונפליקט עם תכניות ארציות או מחוזיות או עם ערכי טבע מגונים או שאינם מגונים.
מטרת התכנית לשנות ייעודי הקרקע מקרקע חקלאית למגורים ב' ומסחר ומגורים כולל מערך דרכים ושבילים ושטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למבני ציבור וכן להסדיר את הבנייה הלא חוקית שנוצרה בשטח התכנית.
הקרקע היא בבעלות פרטית לכן עם התחלת הכנת התכנון המועצה המקומית שיתפה חלק גדול מבעלי הקרקע בתכנון הראשוני וזאת על מנת לאפשר יישום ומימש התכנית מיד עם אישורה.
התכנית שומרת ומקיימת אחר עקרונות תכנית מתאר ג'ת מס' ג/1009 בעניינים הבאים:
- צמידות דופן ורצף תכנוני עם היישוב הקיים .
- המשך דרך הטבעת מס 100 שהיא העורק הראשי של הישוב ג'ת שמחבר את הישוב עם דרך מס 574 .
- רשת שבילים להולכי רגל שמקשרים בין המגורים ,השטחים למבני ציבור ושצ"פים.
- יצירת קישוריות לישוב הקיים עם השטח המוצע.
- פיתוח נופי ותנועתי ופיתוח תשתיות.
- קביעת היררכיה למערכת דרכים ופתרונות לתחבורה ציבורית .
מועצה מקומית ג'ת רואה בקידום תכנית זו כצעד לפתרון מצוקת הדיור בישוב. וכמו כן מעוניינת לתת מענה למבנים הקיימים הנמצאים בתחום הקרקע החקלאית ע"י שינוי יעודי קרקע לשימושים אורבניים שונים שמשרתים את התושבים בצורה הטובה והיעילה ביותר.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד +92 יח"ד -92 יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר +22,050 מ"ר -22,050 מ"ר - יותרו משרדים לבעלי מקצועות חופשיים במסגרת זכויות הבניה המותרים ביעוד מגורים ב' בהיקף של 30 מ"ר במבנה . - יותרו חנויות לסיפוק צרכי היום יום של התושבים במסגרת זכויות הבניה המותרים ביעוד מגורים ב' בהיקף של 30 מ"ר במבנה.
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


המקום נמצא בצד המערבי של הישוב ג'ת - שכונת אלזעאריר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
ביוב נספח ביוב הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
תנועה תנועה הורדה
מים נספח מים הורדה
תנועה נספח חתכים לדרכים הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
מצב מאושר נספח מצב מאושר הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
מסמכים חתומים
תנועה נספח תנועה-חתום להפקדה הורדה
מים נספח מים-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח ביוב-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר נספח מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח חתכים לדרכים-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדסת הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה דברי הסבר בערבית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה אישור על מסירת נספח עצים לקקל הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה תיאור כללי לתכנית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה התייחסות מתכנן המתאר לתכנית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה פרוגראמה הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה טבלת הפקעות הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת רשות הניקוז הורדה
תכתובת
תכתובות פרסום הפקדה הורדה
תכתובות פרסום לפי 106 ב הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהתנגדויות 06/04/2021 57 41
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 23/08/2020 תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2020. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2020. עיתון: מעריב הבוקר. 57 41
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 25/08/2019 42 29
פרסום להפקדה בעיתונים 23/08/2019 תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2019. עיתון: אל-סינארה. 42 29
פרסום להפקדה ברשומות 22/08/2019 תאריך פרסום: 22/08/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8405. עמוד: 14118. שנה עברית: התשעט . 42 29 צפייה
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 20/08/2019 57 41
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 04/08/2019 42 29
הוגשו התנגדויות 14/06/2019 42 29
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 06/06/2019 42 29
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/05/2019 42 29
החלטה בדיון בהפקדה 07/01/2019 12 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/11/2018 12 8
קבלת תכנית 04/09/2018 12 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1009 תכנית מתאר מקומית ג'ת החלפה צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה החלפה
תוכנית ענ/ 1052 הגדלת רווחת הדיור ב- ג'ת החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 06/04/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 09/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 08/02/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 06/04/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 23/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 07/01/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 05/08/2020 הורדה
נוסח הודעה מתוקנת על הפקדת תכנית 20/08/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 06/06/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 30/05/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מוחמד אבו עסבה אבו עסבה מוחמד עלי וראמז הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מוחמד אבו עסבה אבו עסבה עבדללה הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד סאהר מוחסן אברהים אגבריה התקבל באיחור הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מוחמד ותד הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מוחמד ותד הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מוחמד עסבה אלמלק עלי התקבל באיחור הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מוחמד אבו עסבה אלמלק עפיף פריד עומר התקבל באיחור הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד פארוק גרה ביאדסה מוחמד הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד אבו עסבה מוחמד ד"ר אבו עסבה ראמז הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד ניזאר ותד ד"ר וסים ותד התקבל באיחור הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מוחמד אבו עסבה ד"ר רסלאן ותד הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מחמד אבו עסבה ותד חאלד ומס' מתנגים הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ותד חוסם הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ותד חוסם הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד גרה פארוק ותד חסאן הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ותד נוראלדין הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ותד נוראלדין הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ותד תייסיר עבד אללטיף
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ מוחמד אבו עסבה חדר קואסמה הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד עפיף גרה חוסני נדאף הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מוחמד פהים אבו מוך יוסף אברהים אבו עסבה הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אבו שאח הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אבו שאח הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מוחמד חאלד ותד התקבל באיחור הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד פארוקה גרה מונירה נדאף הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוצטפא עכאוי הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוצטפא עכאוי הורדה
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מוחמד פהים אבו מוך מוצטפא עכאוי הורדה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מוחמד פהים אבו מוך מחמוד אבו שאח הורדה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד לואי גרה מחמוד נדאף הורדה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד ניזאר ותד מימונה עלי גרה התקבל באיחור הורדה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ ע"ד גרה לואי נור אלדין ותד הורדה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד ניזאר ותד נעים יוסף מחרום התקבל באיחור הורדה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד ראאד ותד נעים מוחמד עוודי הורדה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב.כ של מוחמד אחמד ותד ע"וד גרה פארוק הורדה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד ניזאר ותד עאדל בדראן התקבל באיחור הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד וסים אבו נאצר עבד אל סלאם מחמוד אסעד ומתנגדי הורדה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד יוני שליו ריבה עביר ותד ומס. מתנגדים הורדה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב.כ של המתנגדים עו"ד אבו נאצר הורדה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב.כ של המתנגדים עו"ד אבו נאצר הורדה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד גרה מאזן אבראהים הורדה
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד גרה מאזן אבראהים הורדה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ של מוחמד עלי גרה ואחרים עו"ד גרה פארוק הורדה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ של מתנגד: ג'מאל ותד עו"ד גרה פארוק הורדה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב.כ של שאמייה עבדאלקאדר עו"ד גרה פארוק הורדה
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב.כ של המתנגדים עו"ד גרה פארוק הורדה
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב.כ של המתנגדים עו"ד גרה פארוק הורדה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב.כ של המתנגדים עו"ד גרה פארוק הורדה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב.כ של המתנגדים עו"ד גרה פארוק הורדה
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב.כ של חלף אבראהים עו"ד גרה פארוק הורדה
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב.כ של כלף עבדאלרחים עו"ד גרה פארוק הורדה
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחה של נדאף מונירה אחמד עו"ד גרה פארוק הורדה
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של בדראן שאקר עו"ד גרה פארוק הורדה
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של בדראן שאקר עו"ד גרה פארוק הורדה
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של ג'מל אבראהים עו"ד גרה פארוק הורדה
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של וותד חאלד עו"ד גרה פארוק הורדה
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של וליד אחמד עו"ד גרה פארוק הורדה
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלג'מל טהא מוחמד עו"ד גרה פארוק ב"כ הורדה
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרה עלי שיך מוחמד עו"ד גרה פארוק ב"כ הורדה
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וליד קעדאן ת.ז: 059520270 עו"ד גרה פארוק ב"כ הורדה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ותד איהאב עבדאלכרים עו"ד גרה פארוק ב"כ הורדה
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אבראהים ותד עו"ד גרה פארוק ב"כ הורדה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד עלי גרה, ת"ז 03430413 עו"ד גרה פארוק ב"כ הורדה
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרקייה נאיף ג'מיל עו"ד גרה פארוק ב"כ הורדה
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של ותד נזאר עו"ד ותם חוסם הורדה
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של ותד נזאר עו"ד ותם חוסם הורדה
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כחו של ותד פרוק עו"ד ותם חוסם הורדה
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של המתנגד עו"ד חוסאם ותד הורדה
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של המתנגדים עו"ד יוסף ישורון יוסף ישורון ושות הורדה
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של המתנגדים עו"ד יוסף ישורון יוסף ישורון ושות הורדה
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של המתנגדים עו"ד מוחמד אבו עסבה מוחמד אבו עסבה משרד עורכי דין ונוטריון הורדה
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של מתנגדים עו"ד מוחמד אבו עסבה מוחמד אבו עסבה משרד עורכי דין ונוטריון הורדה
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של מתנגדים עו"ד מוחמד אבו עסבה הורדה
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של מתנגדים עו"ד מוחמד אבו עסבה הורדה
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של מתנגדים עו"ד מוחמד אבו עסבה הורדה
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של מתנגדים עו"ד מוחמד אבו עסבה הורדה
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של מתנגדים עו"ד מוחמד אבו עסבה מוחמד אבו עסבה משרד עורכי דין ונוטריון הורדה
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו עסבה מוחמד עלי ואבו עסבה ר עו"ד מוחמד אבו עסבה ב"כ הורדה
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו עסבה מוחמד עלי ואבו עסבה ר עו"ד מוחמד אבו עסבה ב"כ הורדה
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו עסבה מוחמד עלי ואבו עסבה ר עו"ד מוחמד אבו עסבה ב"כ הורדה
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו עסבה מוחמד עלי ואבו עסבה ר עו"ד מוחמד אבו עסבה ב"כ הורדה
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ד"ר אבו עסבה ראמז עו"ד מוחמד אבו עסבה ב"כ הורדה
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ד"ר אבו עסבה ראמז עו"ד מוחמד אבו עסבה ב"כ הורדה
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ותד רסלאן עו"ד מוחמד אבו עסבה ב"כ הורדה
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ותד רסלאן עו"ד מוחמד אבו עסבה ב"כ הורדה
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות של מספר מתנגדים עו"ד מוחמד אבו עסבה ב"כ הורדה
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות של מספר מתנגדים עו"ד מוחמד אבו עסבה ב"כ הורדה
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של מתנגדים עו"ד נאיל ביאדסה ביאדסי, עלושי הורדה
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של מתנגדים עו"ד נאיל ביאדסה ביאדסי, עלושי הורדה
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאדל בדראן - ת.ז: 052393469 עו"ד נזאר מ. ותד ב"כ הורדה
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחה של פאוזייה ותד עו"ד נזאר מ.ותד הורדה
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של חתאם אלנסאסרה עו"ד נזאר מ.ותד הורדה
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו שלנאג'ח עוויסאת עו"ד נזאר מ.ותד הורדה
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו שלנאג'ח עוויסאת עו"ד נזאר מ.ותד הורדה
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חתאם אלנסאסרה - ת.ז 02807569 עו"ד נזאר מ.ותד ב"כ הורדה
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאוזייה ותד ת.ז - 035636927 עו"ד נזאר מ.ותד ב"כ הורדה
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של מוחמד יונס בדראן עו"ד סאהר מוחסאן הורדה
98 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של מוחמד יונס בדראן עו"ד סאהר מוחסאן הורדה
99 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של אברהים אגבאריה עו"ד סאהר מוחסן הורדה
100 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחו של אברהים אגבאריה עו"ד סאהר מוחסן הורדה
101 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ של המתנגדים עו"ד ערו ארוא הורדה
102 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ של המתנגדים עו"ד ערו ארוא הורדה
103 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד פארוק גרה הורדה
104 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של המתנגדים עו"ד ראני שאקר הורדה
105 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בא כוחם של המתנגדים עו"ד ראני שאקר הורדה
106 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב פאוזיה ותד התקבל באיחור הורדה
107 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב פארוק תייסיר עלי סלמה ערו הורדה
108 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב רשאד ותד הורדה
109 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תייסיר עבדאללטיף ותד הורדה
110 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תייסיר עבדאללטיף ותד הורדה