251-0620393

שטח למתקן הנדסי לשימוש גפ"ם

מטרת התוכנית


הקמת מתקן הנדסי לאחסון ומילוי גפ"מ.

עיקרי הוראותיה


א. שינוי יעוד 'ממבני משק' ל- "מתקנים הנדסיים".
ב. התרת שימוש עבור גפ"מ.
ג. הסדרת מערך התנועה.
ד. קביעת הנחיות סביבתיות ונופיות.
ה. קביעת האמצעים לניהול סיכונים.

דברי הסבר


1- מטרת התכנית הינה הקמת "מתקן הנדסי לשימוש גפ"מ " בשטח המיועד ללולי הטלה על פי תכנית מאושרת מס' ג/21212 בכפר כמא, בנוסף לפעילות החקלאית הקיימת בשטח.
התכנית תאפשר פעילות סדירה של הספקת גפ"מ (גז בישול) לאוכלוסיית האזור (כפר כמא, יישובי גליל תחתון וכפר תבור).
לצורך כך, התכנית מחלקת את השטח המיועד למבנה משק בתכנית ג/21212 לשתי תאי שטח, כאשר תא השטח הדרומי ישמש את המתקן ההנדסי - גפ"מ.
השטח הדרוש למתקן הנדסי הינו כ- 1.4 ד' מתוך 3.86 ד' מיעוד מבני המשק, היקף הבינוי הינו 150 מ"ר.

2- מבנה המתקן יכלול: מיכל גפ"מ טמון עילי (מכלים המוגנים בשכבת עפר וקירות בטון), עמדת פריקה, שטח אחסון למיכלים מיטלטלים על משטח ועל משאית חלוקה, משטח למילוי מכלי גפ"מ מיטלטלים, משאבות, מדחס, מערכת צינורות ומשרד.
מיכל הגפ"מ הטמון הינו בנפח של 45 מ"ק (בקיבולת מקסימלית של 22 טון).

3- מגיש התכנית הינו ספק גז מורשה לשיווק ישיר של מיכלי גפ"מ מטלטלים, מטעם משרד האנרגיה.
לתכנית הוכן סקר הערכת סיכונים לחישוב מרחקי הפרדה בין מקור הסיכון (מתקן האחסון והמילוי גפ"מ) לבין רצפטורים ציבוריים (מגורים וריכוזי קהל) עפ"י הנחיות של מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה (במסמך מדיניות מרחקי הפרדה המקורות ביכון נייחים מהדורה מרץ 2014). המרחק הנדרש עפ"י חוזר זה (תרחיש פיצוץ ענן גז UVCE במהלך פריקה או טעינה כאשר הטווח יקבע לפי נקודת קצה על לחץ בשיעור 0.1 בר), עומד על 104 מטר. בהתבסס על חישוב זה, מסקנות הסקר קובעות כי הסיכון לסביבה ממתקן המילוי עומד בדרישות הרגולטוריות ואין כל מבנה, אוכלוסייה חלשה או התכנסות ציבור בטווח הסיכון האמור (104 מטר), וכי המרחק מגבול המתקן המזרחי ועד לבית המגורים הקרוב ביותר בישוב הינו 730 מ'.

מקום התוכנית


התכנית נמצאת מערבית לישוב כפר כמא.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום 1 הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סקר סיכונים הערכת סיכונים למתקן אחסון ומילוי גפ"מ. הורדה
בינוי נספח בינוי. הורדה
חוות דעת סביבתית השפעות-שימושי-קרקע-על-מי-תהום-סופרגז-כפר-כמא הורדה
תנועה נספח תנועה, בינוי ונוף. הורדה
מצב מאושר מצב מאושר. הורדה
נספח כללי/אחר 2 הורדה
נספח כללי/אחר 1 הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ועדה מקומית. הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 14/01/2021 19 10
התכנית אושרה 14/01/2021 19 10
פרסום לאישור בעיתונים 08/01/2021 תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2021. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2021. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2021. עיתון: כל אל ערב. 19 10
פרסום לאישור ברשומות 06/01/2021 תאריך פרסום: 06/01/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9348. עמוד: 2782. שנה עברית: התשפא . 19 10 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/01/2021 19 10
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 24/12/2020 19 10
לא הוגשו התנגדויות 11/11/2020 19 10
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/10/2020 19 10
פרסום להפקדה בעיתונים 11/09/2020 תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2020. עיתון: אל-סינארה. 19 10
פרסום להפקדה ברשומות 07/09/2020 תאריך פרסום: 07/09/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9083. עמוד: 8648. שנה עברית: התשף . 19 10 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/09/2020 19 10
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 31/08/2020 19 10
החלטה בדיון בהפקדה 21/01/2020 6 5
קבלת תכנית 16/01/2020 6 5
התכנית נסגרה 15/04/2019 6 5
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 15/04/2019 6 5
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 10/04/2019 6 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/10/2018 6 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21212 מבני משק לול מטילות התליה צפייה
תוכנית ג/ 21904 תכנית למבנים חקלאיים במחוז הצפון כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ערר/ 19/ 048 שטח למתקן הנדסי לשימוש גפ"ם ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 21/01/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 10/07/2019
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 10/04/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 18/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 18/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/12/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 31/08/2020 הורדה