256-0672303

מסעדה - שכונת הסהאלה ג/24594

מטרת התוכנית


הקמת שכונת מגורים במסעדה.

עיקרי הוראותיה


א. יעוד שטחים חדשים למגורים.
ב. קביעת שטחים למרכז עירוני חדש.
ג. קביעת שטחים לצורכי ציבור לסוגיהם, לרבות מבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ושבילים.
ד. יעוד שטחים למערכת הדרכים בשכונה.
ה. קביעת תכליות וזכויות בניה המותרות לכל יעוד קרקע.
ו. קביעת הוראות בניה.
ז. קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התכנית.
ח. הקלה מקו בנין מדרך אזורית מס' 982.

דברי הסבר


תכנית זו כוללת שטח מישורי של כ-80 דונם, המכונה "סאהלה" ונמצא בדרום מזרח הכפר מסעדה.
השטח היה בבעלות המדינה (הצבא) וקיימים בו שרידי מבני מחנה סורי.
השטח נכלל בתכנית המתאר של הכפר ג/18762 אך במסגרת זו כמעט ואין לגביו תכנון, למעט כבישים ראשיים, מתקן הנדסי והסדרה של כמה מבני ציבור.

תכנית זו הינה תכנית לשכונת מגורים חדשה ומודרנית והיא נערכה בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית, הועדה המרחבית לתו"ב ונציגי הוואקף של הכפר. ככזו, היא מציעה מגרשי מגורים הדומים במאפייניהם לשכונה מודרנית אך היא אינה זונחת את הצרכים וערכי המשפחה המאפיינים את התרבות הדרוזית.
בנוסף, התכנית יוצרת מרכז חדש לכפר - מרכז חסר שאינו קיים עד היום, שבו שטחי ציבור פתוחים בצורה של כיכר עירונית מרכזית ומרכז המשלב שימושי מסחר, תעסוקה תיירות, מבני ציבור ומגורים לאורך כביש 982 (הכביש החוצה את הכפר מדרום לצפון ומאופיין בתנועת תיירים גדולה).

להלן עיקרי הפרוגרמה של השכונה:
א. השטח המיועד למגורים מחולק לשני סוגים עיקריים:
* מגורים ב' - 126 מגרשים של כ- 350 מר' כ- 50 דונם סה"כ. זכויות הבניה לכל מגרש הן עד 3 יח"ד והמספר המקסימלי שמתקבל האופן זה הוא כ-380 יח"ד אך ההערכה הריאלית היא שכל מגרש יכלול עד שתי יחידות דיור ובסה"כ עד כ-255 יח"ד בלבד וזכויות הבניה הנוספות ינוצלו לשימושי תעסוקה, יחידות אירוח וכ"ו (כפי שמפורט בפרק 4 של הוראות התכנית).
* מגרשים ביעוד עירוני מעורב לאורך כביש 982 וסביב הכיכר העירונית - מאפשר עד כ-120 יח"ד בבניה מרוכזת מעל קומות המסחר והתעסוקה התחתונות. יחידות הדיור יכולות להיות ברובן יחידות דיור רגילות (כ-160 מ"ר ליח"ד) אך כ-20% מהן דיור בר השגה (דירות של 80-100 מ"ר). נושא זה מפורט בטבלת הזכויות.

דיור בר השגה:
במסעדה לא אופיין צורך בדיור בר השגה, אולם ע"פ נציגי הוואקף יש צורך לדירות עבור זוגות צעירים שאין להם קרקע פרטית. ולכן, התכנית מאפשרת במגרש בבעלות הוואקף (תא שטח 17) גם שימוש של מגורים עבור פרויקט של דיור בר השגה. בנוסף יכלול כל תא שטח לאורך כביש 982 לפחות 2 יח"ד קטנות.

הקיבולת התאורטית (נומינלית) למגורים בשכונת הסאהלה כ-530 יח"ד.
הערכת הקיבולת הריאלית המשמשת גם להתייחסות עבור צרכי ציבור - לפי 360 יח"ד.

ב. מסחר, תעסוקה ותיירות:
שימושים אלו מוצעים לאורך כביש 982 וסביב הכיכר המרכזית. התכנית מאפשרת יזמויות גדולות עם עדיפות לחזית דרך 982.
אפשרות למימוש רוב זכויות הבניה, בכל הקומות לטובת מסחר (על חשבון מגורים).

תיירות כפרית:
* במגרשי מגורים ב' - אפשרות להקמת עד שתי יחידות אירוח כפרי בדומה למאושר במסגרת תכנית ג/19243 החלה על תכניות מאושרות בכל שטחי הועדה המרחבית מעלה חרמון.
* במגרשים ביעוד עירוני מעורב מלוניות (11-24 יח"א).

ג. שטחי ציבור
בשטח התכנית צמוד לכביש 982 קיימים מבני ציבור יישובים ועל יישובים, ביניהם בית הדין הדרוזי האזורי, מבנה הועדה המרחבית לתו"ב, מבנה משטרה, מבנה של רשות מקרקעי ישראל. קרוב מאד לגבולות השכונה - קיימים שטחי ציבור גדולים ביניהם מבנה המועצה המקומית, מקבץ גני ילדים, קרית החינוך הכוללת גם בית ספר יסודי.

בתכנית מוקצה מגרש ציבורי לטובת מבני חינוך לגיל הרך (מקבץ גן ילדים/מעון).
לשכונה עצמה אין סף כניסה להקמת בית ספר יסודי נוסף אך בהתאם לצרכים על שכונתיים וכחלק מהתכנון הכוללני ליישוב, הוקצה תא שטח 22 עבור בי"ס יסודי חדש במרכז השכונה.

שטחי ציבור פתוחים:
שצ"פ מרכזי גדול ברמה יישובית - תא שטח 20 - מתוכנן ככיכר עירונית ומאפשר התכנסות קהל גדול באירועים מיוחדים.
שצ"פים שכונתיים בחלק הדרומי והצפוני של השכונה מחוברים בשבילים ומדרכות לשצ"פ המרכזי ומאפשרים תנועת הולכי רגל רציפה.
שצ"פ דרומי בגבול עם אזור התעסוקה המשמר חורשת עצים בוגרים, מהווה חיץ טבעי ומאפשר פיתוח פינות פיקניק, משחק וכיו"ב.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 11,030 מ"ר מ"ר +11,030 מ"ר בתאי שטח 11,12 מבוסס על חישוב שליש מהשטחים העיקריים
מגורים (יח"ד) 550 יח"ד יח"ד +550 יח"ד כולל יח"ד ברות השגה
מגורים (מ"ר) 90,767 מ"ר מ"ר +90,767 מ"ר במגורים א' עם הנחיות מיוחדות מבוסס על שטחי בניה ללא איחוד מגרשים אופציונלי. בתאי שטח 1-9 מבוסס על שארית השטחים העיקריים לאחר הפחתת שטחי המסחר המינימליים הקבועים בהוראות טבלה 5. בתאי שטח 11,12 מבוסס על שליש מהשטחים העיקריים.
מסחר (מ"ר) 6,194 מ"ר מ"ר +6,194 מ"ר בתאי שטח 1-9 מבוסס על שטחי המסחר המינימליים. בתאי שטח 11,12 מבוסס על שליש מהשטחים העיקריים.

מקום התוכנית


מרכז הישוב הדרוזי מסעדה שברמת הגולן.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום 4 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום 3 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום 2 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום 1 הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
בינוי הורדה
תשתיות מים וביוב -תכנית אתר הורדה
תשתיות מים וביוב - פרשה טכנית הורדה
תשתיות מים וביוב -תכנית אב כללית הורדה
ניקוז הורדה
ניקוז נספח ניקוז -פרשה טכנית הורדה
תנועה חתכים לאורך הורדה
תנועה תנועה כולל חתכים טיפוסיים הורדה
סביבה ונוף גיליון מס' 2 - חתכים וחזית הורדה
סביבה ונוף גיליון מס' 1 - תכנית שטחים פתוחים הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת הסקר הורדה
סביבה ונוף גיליון מס' 5 - פרטי פיתוח (קנ"מ משתנה) הורדה
סביבה ונוף גיליון מס' 3 - רחובות טיפוסיים הורדה
סביבה ונוף גיליון מס' 4 - שצ"פ שכונתי הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי בהתאם לתמא 1/35 הורדה
תנועה בדיקת השלכות תחבורתיות הורדה
מצב מאושר הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2 הורדה
שמירה על עצים בוגרים 1 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 5 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 4 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 3 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 2 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות 1 הורדה
נספח נוף 6 הורדה
נספח נוף 5 הורדה
נספח נוף 4 הורדה
נספח נוף 3 הורדה
נספח נוף 2 הורדה
נספח נוף 1 הורדה
פרוגרמה למבני ציבור תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה 2 הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה 3 הורדה
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה 1 הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ועדה מקומית מעלה חרמון_החלטה על המלצה להפקדה הורדה
חומרים נלווים לישיבות תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 20/12/2020 39 17
התכנית אושרה 20/12/2020 39 17
פרסום לאישור בעיתונים 20/11/2020 תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2020. עיתון: כל אל ערב. 39 17
פרסום לאישור ברשומות 16/11/2020 תאריך פרסום: 16/11/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9218. עמוד: 1241. שנה עברית: התשפא . 39 17 צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/11/2020 39 17
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 09/11/2020 39 17
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/10/2020 39 17
החלטה בדיון בהתנגדויות 04/08/2020 39 17
הוגשו התנגדויות 04/06/2020 38 16
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 02/02/2020 38 16
פרסום להפקדה בעיתונים 24/01/2020 תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2020. עיתון: מעריב הבוקר. 38 16
פרסום להפקדה ברשומות 12/01/2020 תאריך פרסום: 12/01/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8629. עמוד: 2976. שנה עברית: התשף . 38 16 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 09/01/2020 38 16
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/11/2019 38 16
החלטה בדיון במועצה הארצית 23/09/2019 35 15
החלטה בדיון בהפקדה 03/06/2019 35 15
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/01/2019 23 10
קבלת תכנית 04/10/2018 8 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 3 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 3-תוספת רמת הגולן כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 18762 תכנית מתאר מסעדה החלפה צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 04/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34 22/10/2019
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
78 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 22/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/06/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/06/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/06/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/06/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/06/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/06/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/06/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/06/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/06/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/06/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/06/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/06/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 01/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 08/11/2020 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 09/01/2020 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאול פלוס מינהל הדיור הממשלתי הורדה