תמא/ 10/ ד/ 15

תכנית מתאר ארצית למתקני מחקר ופיתוח אגרו-וולטאיים

מטרת התוכנית


לייעד שטחים להקמת מתקנים אגרו-וולטאיים למטרות מחקר ופיתוח, במגוון שיטות מחקר וגידולים באזורים גיאוגרפים שונים, בעלי מאפיינים חקלאיים ואקלימיים שונים. הקמת המתקנים תאפשר את בחינת השילוב בינם לבין הפעילות החקלאית ואת השפעתם הסביבתית על השטח, זאת תוך שימוש במגוון שיטות מחקר בטכנולוגיות שונות לגבי מגוון גידולים באזורים גיאוגרפים שונים, בעלי מאפיינים חקלאיים ואקלימיים שונים.

עיקרי הוראותיה


א. ייעוד שטחים להקמת מתקנים אגרו וולטאים על ידי קביעת ייעוד משולב של "קרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות".
ב. קביעת הוראות להבטחת המשך הפעילות החקלאית.
ג. קביעת הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים ונופיים.
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בניה ומתן הנחיות לקביעת תנאים בהיתר.

דברי הסבר


בהחלטת הממשלה מס' 465 (25.10.2020) לעניין קידום אנרגיה מתחדשת במשק החשמל נקבע יעד של 30% ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת. כמו כן הוחלט על קידום צעדים לעידוד הקמת מתקני ייצור באנרגיה מתחדשת בשטחים מבונים ובדו-שימוש בקרקע.
בהחלטת המועצה הארצית מיום ה- 10.11.2020 נקבע, בין היתר, שמתקני ייצור פוטו וולטאיים יקודמו ככל הניתן בשטחים מבונים, מופרים ובשימוש דואלי. כמו כן הוחלט לגבש אמצעים אופרטיביים משלימים על מנת לתמרץ הקמה של מתקנים אלו בדו-שימוש ולעשות מאמץ להסיר חסמים בעניין זה, בדגש על שילוב במרחבים בנויים וחקלאיים.

על מנת לעמוד ביעדי הממשלה כאמור, ולטובת ייעול השימוש בקרקע ושמירה על קיומה של פעילות חקלאית, יש לפעול לקידום הקמת מתקנים סולאריים בשילוב עם חקלאות פעילה. לטובת כך, מקודמת תכנית זאת אשר כוללת אתרי מחקר ופיתוח אגרו וולטאיים בפריסה ארצית באזורים שנמצאו מתאימים מבחינה מחקרית ותכנונית. הצבת המיתקנים תאפשר בחינת השילוב בינם לבין הפעילות החקלאית זאת תוך שימוש במגוון שיטות מחקר בטכנולוגיות שונות לגבי מגוון גידולים באזורים גיאוגרפים שונים, בעלי מאפיינים חקלאיים ואקלימיים שונים.

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
טבלת שטחים טבלת התמצאות - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - סביבתי - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
בינוי נספח בינוי עקרוני למערכת אגרו-וולטאית אנכית - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
בינוי נספח בינוי עקרוני למערכת אגרו-וולטאית בעלת מערכת קבועה - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
ביוב נספח בינוי עקרוני למערכת אגרו-וולטאית בעלת מערכת עוקבת - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
מצב מאושר תמא 10/ד/15 תשריטי מצב מאושר גיליונות 60-75 - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
מצב מאושר תמא 10/ד/15 תשריטי מצב מאושר גיליונות 76-92 - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
מצב מאושר תמא 10/ד/15 תשריטי מצב מאושר גיליונות 1-20 - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
מצב מאושר תמא 10/ד/15 תשריטי מצב מאושר גיליונות 21-40 - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
מצב מאושר תמא 10/ד/15 תשריטי מצב מאושר גיליונות 41-59 - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 13 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 14 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 15 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 16 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 17 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 18 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 19 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 20 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 21 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 22 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 23 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 24 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 25 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 26 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 27 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 28 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 29 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 30 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 31 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 32 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 33 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 34 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 35 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 36 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 37 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 38 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 39 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 40 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 41 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 42 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 43 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 44 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 45 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 46 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 47 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 48 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 49 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 50 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 51 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 52 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 53 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 54 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 55 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 56 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 57 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 58 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 59 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 60 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 61 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 62 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 63 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 64 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 65 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 66 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 67 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 68 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 69 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 70 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 71 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 72 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 73 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 74 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 75 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 76 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 77 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 78 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 79 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 80 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 81 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 82 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 83 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 84 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 85 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 86 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 87 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 88 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 89 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 90 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 91 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 92 מתוך 92 תשריט מצב מוצע - חתום לתמ"א- העברה להערות המחוז והשגות הציבור הורדה
נספחים
דברי הסבר דברי הסבר למועצה הארצית - 6.12.22 הורדה
מסמכים
דוחות נספח א - חווד הגנס מסמך סביבתי - 3 אתרים נוספים - 14.11.2022 הורדה
דוחות חווד הגנס מסמך סביבתי - 3.10.22 הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת של גלעד אייל אדריכים לקראת הולנת"ע של ה15.11.22 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בולנת"ע ב15.11.22 הורדה
תכתובות גזרי עיתונים בדבר הפקדת התכנית הורדה
תכתובות בקשת הארכה מועד הגשת הערות ועדות מחוזיות - מחוז חיפה 14.2.2023 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 10/02/2023 תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2023. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2023. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2023. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2023. עיתון: עיתון יומי א. 13 11
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות 06/12/2022 4 4
העברה להערות / תגובות 06/12/2022 4 4
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א 02/11/2021 4 4

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
680 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 06/12/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
715 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 15/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
662 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 02/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 09/02/2023 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 05/02/2023 הורדה