תתל/ 102

תת"ל 102 - קו מטרו M2

מטרת התוכנית


התוויה של קו מטרו M2, המבנים והמתקנים המהווים חלק ממנו והמתקנים הנחוצים להקמתו, הפעלתו ותחזוקתו.

עיקרי הוראותיה


1. שטחים המיועדים לרצועת מתע"ן במפלס הקרקע ובתת הקרקע בהם ניתן יהיה להקים, בין השאר, מנהרות ומסילות למטרו, תאנ"ה, מתקנים ותשתיות הדרושים להפעלת המטרו מעל ומתחת לפני הקרקע ומבנים נוספים הנדרשים לצורך המטרו.
2. שטחים המיועדים להקמת תחנות לתחבורה ציבורית.
3. שטחים המיועדים למרכז תחזוקה ותפעול המטרו.
4. הוראות ותנאים לבינוי ופיתוח, אשר יאפשרו הקמת המתקנים הדרושים להקמת המטרו, הפעלתו ותחזוקתו.
5. הוראות לשמירה על הסביבה ולצמצום מפגעים סביבתיים ובטיחותיים בעת הקמה ובעת הפעלה.
6. הוראות גמישות ביחס למרכיבים שונים של התכנית ובכללם הסטת מיקומן של תחנות לתחבורה ציבורית והכניסות אליהן וחסימות כניסות לחניות ככל הנדרש בעת הקמת המטרו.
7. הוראות לעניין הפקעתן של קרקעות לצרכי ציבור לרבות הפקעות זמניות.
8. הוראות לעניין הריסת מבנים.
9. הוראות להקמת חניה ציבורית, גשרים ומעברי הולכי רגל.

דברי הסבר


התכנית לקו המטרו M2 במטרופולין ת"א נועדה לקבוע רצועת מתע"ן לרבות מיקום תחנות, שטחי התארגנות ומתקנים הנדסיים נוספים המיועדים להפעלת המטרו.

התכנית היא חלק מסדרה של תכניות לתשתיות לאומיות, שישלימו את מערכת קווי המטרו במטרופולין תל אביב. תכניות אלה יצטרפו לתכניות לרכבת הקלה, ויחד ייצרו מארג של תשתיות תחבורה ציבורית נגישה ואיכותית במטרופולין תל אביב שיתנו מענה לביקושים העתידיים לתחבורה במטרופולין תל-אביב, לקשר את רשת הסעת ההמונים של מטרופולין תל אביב לפרברים המרוחקים יותר ולקצר משמעותית את זמני הנסיעה למרכזי התעסוקה במטרופולין. מערכת המטרו בנויה משלושה קווים במסגרת התכניות הבאות:
תת"ל 101 - M1 קו צפון דרום, המקשר בין הרצליה לרחובות דרך תל אביב. מחולק למקטע צפוני ודרומי.
תת"ל 102 - M2 קו מזרח - מערב, המקשר בין צפון חולון לפתח תקווה דרך תל אביב, רמת גן, גבעתיים.
תת"ל 103 - M3 קו טבעתי המספק שירות היקפי לדרום, מזרח וצפון המטרופולין.

תחילתו של הקו M2, בתכנית זו, בבית חולים וולפסון-חולון וסיומו בסמיכות לאזור תעסוקה סגולה בפתח תקווה.


התוואי עובר ברשויות הבאות: בת-ים, חולון, תל אביב, גבעתיים, בני ברק, רמת גן, גבעת שמואל, פתח תקוה ודרום השרון. הקו משרת מוקדי ענין מטרופוליניים, כגון בתי חולים, מוסדות חינוך, אזורי תעסוקה מרכזיים ומוקדי התחדשות עירונית בכל הרשויות. אורך התוואי כ- 26 ק"מ והוא כולל 23 תחנות תת קרקעיות וכן תחנת קצה עילית בתחום הדיפו.
במקטע שבין הרחובות שדרות ירושלים ואלוף הנצחון בר"ג לבין הרחובות ז'בוטינסקי ואורי צבי גרינברג בגבעת שמואל התוואי כולל שתי חלופות: מקטע בני ברק ( 3 תחנות) ומקטע רמת גן (2 תחנות ) . החלופה שתבוצע תקבע לעת ביצוע התכנית על ידי מליאת הועדה .

רצועת המתע"ן בתכנית זו ממוקמת בתת הקרקע, והותוותה ברובה ביעוד של דרך מאושרת שנקבעה בתכניות קודמות. התכנית כוללת הוראות המאפשרות לתחום את יעוד הקרקע והפקעה למפלס תת הקרקע לאחר השלמת ביצוע המטרו ובמקרים מסוימים- גם לפני כן.
התכנית כוללת הוראות מפורטות המאפשרות, בהתאם לסעיפים 145, 261(ד) ו- 261(ה) לחוק התכנון והבניה, לבצע את כלל העבודות הנדרשות לצורך הקמת הקו באמצעות מתן הודעה, היתר או הרשאה, או לבצע עבודות לשם הקמת תשתיות מתאימות בהתאם לתכנית זו בפטור מהיתר- הכל לפי העניין ובהתאם להוראות כל דין.
אף שהתכנית תאפשר את הקמת המטרו, אין בהוראותיה כדי לקבוע הנחיות תפעוליות ביחס אליו. בהתאם תכנית זו יכולה לשמש להפעלת כל קו מטרו אחר.
התכנית כוללת הוראות המאפשרות ניצול הזכויות לפי תמ"א 38, כפי תוקפה במועד הגשת הבקשה להיתר לפי תמ"א 38, גם במקרים בהם תידרש הריסת המבנה לצורך מימושה של תכנית זו, בתנאים שפורטו בתכנית.

מקום התוכנית


הקו הינו קו מזרח מערב תחנת הקצה הדרומית היא בתחום העיר חולון ממערב לשכונת תל גיבורים ולבית חולים וולפסון, משם נמשך הקו צפונה ומזרחה ועובר בתל אביב תחת הרחובות: היינריך היינה, שלבים, אליפלט, המרד, הכרמל, והמלך ג'ורג'. הקו פונה מזרחה מתחת לשד' בן ציון, מרמורק, החשמונאים, ומתחת לשכונת מונטיפיורי במקביל לדרך בגין. לאחר מכן הקו חוצה את נתיבי איילון (כביש 20) באזור מחלף השלום ונמשך מזרחה מתחת לדרך השלום. הקו ממשיך בגבעתיים מתחת לרחוב עליית הנוער ונמשך צפון מזרחה מתחת לרחוב כצנלסון בגבעתיים. הקו ממשיך לרמת גן מתחת לשדרות ירושלים. בהמשך התוואי מתפצל לשני תוואים בקטע שבין תחנת הרוא"ה ברמת גן לאוניברסיטת בר אילן:
תוואי צפוני עובר בבני ברק תחת הרחובות עזרא, מנדבורנא ואברהם בן דוד, חוצה מתחת לכביש 4 סמוך למחלף גבעת שמואל וממשיך מתחת לרחוב ז'בוטינסקי ואורי צבי גרינברג בגבעת שמואל. תוואי דרומי עובר ברמת גן מתחת לרחובות באדר יוחנן והרב לוין, חוצה מתחת לכביש 4 מצפון למחלף בר אילן וממשיך לכיוון צפון מזרח מתחת לאוניברסיטת בר אילן. שתי החלופות מתכנסות בחזרה בגבעת שמואל ברחוב ז'בוטינסקי משם הקו ממשיך מזרחה מתחת ל'רצועה השלישית'. התוואי ממשיך מזרחה בתחום עיריית פתח תקווה ברחובות: העצמאות, בן גוריון, ארלוזורוב, דוד פרנקפורטר, ההסתדרות, דוד וולפסון, ונמשך לכיוון דרום מזרח עד צומת סירקין. משם הקו ממשיך מתחת לרחוב ועד ארבע ארצות ופונה צפונה מתחת לשכונת סירקין העתידית, חוצה מתחת לכביש 483 ועובר מתחת לשטחים חקלאיים עד לאזור תעשיה סגולה בקצה הקו.
להלן חלוקת גליונות של תשריט המצב המוצע לפי רשויות:
עיריית בת-ים- גליונות 1-2
עיריית חולון- גליונות 1-2
עיריית תל-אביב- גליונות 2-9
עיריית גבעתיים- גליונות 9-11
עיריית רמת-גן- גליונות 11-12 ו-14-15
עיריית בני ברק- גליונות 12-13
עיריית גבעת שמואל- גליונות 13-16
עיריית פתח תקווה- גליונות 16-25
מועצה אזורית דרום השרון- גליונות 23-25

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון חתום להפקדה - ות"ל הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 13 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 14 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 15 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 16 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 17 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 18 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 19 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 20 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 21 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 22 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 23 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 24 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 25 מתוך 25 תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה. נספחים ואיורים מופיעים באתר נת"ע- nta.co.il/planning-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים טבלאות סקר עצים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבנה דרך חלק 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 12-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר חלק 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 15-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תצ"א חלק 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 10-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי חוברת A3- שילוב עירוני- חלק 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים חלק 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 11-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תצ"א חלק 5-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי לדיפו-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי חוברת A3- שילוב עירוני- חלק 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר חלק 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות תמ"מ 5 ותמ"מ 3/21-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 8-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים חלק 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 6-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבנה דרך חלק 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תצ"א חלק 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 9-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תצ"א חלק 4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים מכתב מלווה לסקר וטבלאות יעודים וערכיות-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים מסכמת לפי ערכיות ויעודים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 5-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר חלק 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 16-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים חלק 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה תוואי מסילה חלק 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי חוברת A3- שילוב עירוני- חלק 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 13-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 14-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה תצ"א חלק 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבנה דרך חלק 4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
אדריכלות נספח מבנה דרך חלק 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 7-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה תוואי מסילה חלק 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים תמונות סקר עצים חלק 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה תוואי מסילה חלק 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תוואי מסילה תוואי מסילה חלק 4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
נספחים
מצב מאושר תשריט מצב מאושר חלק 4 הורדה
נספחים מופקדים תשריט מצב מאושר- חלק 4 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 5 מתוך 7 הורדה
חומרים נלווים לישיבות המשך חומרי רקע שהוצגו במליאה 20.5.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות המשך חומרי רקע שהוצגו במליאה 20.5.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומרי רקע שהוצגו במליאה ב - 20.5.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומרי רקע שהוצגו במליאה 20.5.205 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 1 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 1 מתוך 7 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 6 מתוך 7 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 7 מתוך 7 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 18 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 11 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 2 מתוך 7 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 17 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 14 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 16 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 84347 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 8 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 15 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 2 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 4 מתוך 7 הורדה
מסמכי התנגדות השגות סרוקות 3 מתוך 7 הורדה
מסמכי התנגדות הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 3 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 9 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 5 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 12 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 6 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 4 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 13 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 7 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 10 מתוך 18 הורדה
מסמכי התנגדות השגות מקוונות 84347 נספחים הורדה
תכתובת
תכתובות בחינה אקוסטית מעודכנת חלק 3 הורדה
תכתובות בחינה אקוסטית מעודכנת חלק 2 הורדה
תכתובות בחינה אקוסטית מעודכנת חלק 4 הורדה
תכתובות בדיקה אקוסטית מעודכנת חלק 1 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 13/10/2020 תאריך פרסום: 13/10/2020. מס' ילקוט פרסומים: 9145. עמוד: 334. שנה עברית: התשפא . 46 40 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 25/09/2020 תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 24/09/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2020. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2020. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/09/2020. עיתון: מעריב. 46 40
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות 20/05/2020 31 27
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 01/05/2020 31 27
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 19/11/2019 13 12
קבלת תכנית בות"ל 12/11/2019 13 12

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021026 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 26/12/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021051 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 21/10/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021050 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 19/10/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021049 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 17/10/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021044 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 14/10/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021048 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 30/09/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021042 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 17/08/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021045 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 15/08/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021040 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 05/08/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021029 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 22/06/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021033 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 20/06/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021022 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 17/06/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021021 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 15/06/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021030 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 13/06/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021031 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 10/06/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021019 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 08/06/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021013 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 25/05/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021008 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 23/05/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021002 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 02/03/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021001 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 28/02/2021
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
895 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 23/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 16/11/2020
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
2020028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 09/11/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 26/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019034 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 20/05/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 18/10/2020 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 01/10/2020 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 17/02/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 13/10/2020 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 13/10/2020 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 01/02/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 15/09/2020 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 17/02/2021 הורדה