תמל/ 1058

ג'דידה מכר - גבעות טנטור - הנדבך הנוסף מזרח

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת כ-7,000 יחידות דיור למגורים, וכן שטחי תעסוקה ומסחר וכן מוסדות ומבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים, מתקנים הנדסיים וכיו"ב.

עיקרי הוראותיה


א. יעוד הקרקע למגורים, מגורים תעסוקה ומסחר לרבות דיור מיוחד, כיכר עירונית, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ציבוריים ודרכים.
ב. קביעת בינוי והנחיות בניה לכ- 6,500 יחידות דיור ו 550 יח"ד דיור מוגן ברמות צפיפות שונות במגוון טיפוסים וקביעת היקף כולל של כ-355,000 מ"ר ברוטו לתעסוקה ומסחר.
ג. הדגשת הפעילות האורבנית ע"י ייעוד רחוב המשכי ממזרח למערב לשימושים מעורבים: מגורים, תעסוקה
ומסחר במפלס הקרקע בחזית הרחוב.
ד. התווית רשת תחבורה, מערכת תנועה, תחבורה ציבורית, שבילי אופניים והתווית רשת ירוקה של
שדרות, שבילים ופארקים המיועדת לעודד הליכה ברגל ורכיבה על אופניים.
ה. קביעת הוראות בניה בשטחים המיועדים לבניה לרבות קווי בנין מחייבים, מספר הקומות, שטחי בניה מרביים,
זכויות בניה, וכן הנחיות לעיצוב אדריכלי.
ו. קביעת הוראות והנחיות לפיתוח המרחב הציבורי לרבות השטחים הפתוחים הציבוריים, השטחים למבני
ציבור, הכיכר העירונית, כולל תשתיות ושירותים.
ז. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בכל תחום התכנית.
ח. קביעת הוראות להפקעה.
ט. קביעת תנאים והוראות למתן היתרי בניה.
י. קביעת מסדרון תשתיות עבור העתקת קו מתח עליון וקווי תשתית נוספים.

דברי הסבר


תכנית זו משתרעת על שטח של כ- 2,373 דונם מצפון לדרך מס' 85, מדרום ליישוב ג'דיידה-מכר וממערב לדרך מס' 70.
התכנית מהווה תכנון של נדבך עירוני בהתאמה להחלטות הממשלה ומוסדות התכנון לצורך מתן מענה לתכנון ופיתוח מגוון פתרונות מגורים עירוניים איכותיים עבור אוכלוסיית המגזר הלא היהודי בצפון הארץ.
התכנית כוללת כ- 7,000 (מתוכן 550 דיור מוגן) יחידות דיור והיקף תעסוקה ומסחר המסתכם בכ-355,000 מ"ר מירבי.
התכנית מייעדת את הקרקע למגורים, לתעסוקה ומסחר, מבנים ומוסדות ציבור ושטחים פתוחים ציבוריים המחולקים על ידי רשת רחובות היוצרת מבננים מזוהים המצטרפים לכדי מרקם אורבני אחוד. מבני המגורים בתכנית מבוססים ברובם על מודל הבלוק העירוני הפתוח אשר במרכזו מיועדים שטחים למבני ציבור ושטחים ירוקים פתוחים.
בנוסף ובמקביל לרשת זו מתוכננת רשת רציפה ומשלימה של שבילים ירוקים ושטחים פתוחים ציבוריים.
כחלק מרשת זו ישנו ציר ירוק מרכזי בכיוון מזרח-מערב בחלקה הצפוני של התכנית הגובל בשכונות הוותיקות.
הרחוב הראשי במרכז התכנית משתרע ממזרח למערב והוא כולל שימושים מעורבים של מגורים, מסחר ותעסוקה בצפיפות גבוהה יותר משאר חלקי השכונה. אזור התעסוקה המתוכנן בחלקה המזרחי של התכנית ורצועת השטח הפתוח בחלקה הדרומי של התכנית מהווים חיץ בין רובע המגורים המתוכנן ובין התנועה בדרכים מס' 70 ו-85. התכנית מנצלת את המבנה הטופוגרפי של השטח עבור השהיה וחלחול של הנגר מהשטחים הבנויים. התכנית כוללת את כל הפתרונות הדרושים לפיתוח הרובע העירוני לרבות תשתיות מים, חשמל וביוב.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דיור מיוחד (יח"ד) 550 יח"ד יח"ד +550 יח"ד
דיור מיוחד (מ"ר) 41,250 מ"ר מ"ר +41,250 מ"ר
דירות קטנות (יח"ד) 1,320 יח"ד יח"ד +1,320 יח"ד מתוך סה"כ יח"ד
מבני ציבור (מ"ר) 409,704 מ"ר מ"ר +409,704 מ"ר
מגורים (יח"ד) 6,448 יח"ד יח"ד +6,448 יח"ד מתוכן 20% דירות קטנות
מגורים (מ"ר) 687,351 מ"ר מ"ר +687,351 מ"ר
מסחר (מ"ר) 42,463 מ"ר מ"ר +42,463 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 207,679 מ"ר מ"ר +207,679 מ"ר

מקום התוכנית


מצפון לדרך מס' 85,
מדרום לישוב ג'דיידה-מכר
וממערב לדרך מס' 70.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
איכות הסביבה נספח מס' 9A - נספח מגבלות סביבתיות הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח מס' 15B - פרוגרמה לשטחי ציבור הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.1 - סקר עצים בוגרים הורדה
דרכים נספח מס' 2.7-1 - תכנית תנועה הורדה
תנועה נספח מס' 2.5-1 כביש 85 חתכים אופייניים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.2 - סקר עצים בוגרים הורדה
תנועה נספח מס' 2.3-תכנית תנועה הורדה
תנועה נספח 2.6 - חתכים טיפוסיים הורדה
תנועה נספח מס' 3.3-2 תכנית כביש מס' 70 הורדה
תנועה נספח מס' 2.5-3 כביש 70 חתכים אופייניים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.9 - סקר עצים בוגרים - קוב תמונות הורדה
ניקוז נספח מס' 5.2 - ניקוז - נספח מצב מתוכנן הורדה
דרכים נספח מס' 2.1 - תנועה הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.1B - נספח בינוי מחייב לנושא מס' המבנים המינימאלי בייעוד מגורים הורדה
דרכים נספח מס' 2.7-2 - תכנית תנועה הורדה
סביבה ונוף נספח מס' 4.1 - נוף הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.8 - סקר עצים בוגרים - טבלת התפלגות פוליגונים הורדה
תנועה נספח מס' 2.2 - נספח תחבורה ציבורית הורדה
סביבה ונוף נספח מס' 4.3 - נספח נופי מילולי הורדה
תנועה נספח מס' 3.3-3 תכנית כביש מס' 70 הורדה
תנועה נספח מס' 3.2-1 - תכנית כבישים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.3 - סקר עצים בוגרים הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.1A - נספח בינוי מחייב לנושא מס' המבנים המינימאלי בייעוד מגורים הורדה
סביבה ונוף נספח מס' 4.0 - נוף הורדה
תנועה נספח מס' 2.4-תכנית דרכים חקלאיות הורדה
תנועה נספח מס' 2 - תנועה כללי הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח מס' 13.7 - סקר עצים בוגרים - חוברת הסקר הורדה
ניקוז נספח מס' 5.1 - ניקוז - נספח מצב קיים הורדה
תנועה נספח מס' 3.1-תכנית כבישים הורדה
ניקוז נספח מס' 5.3 - ניקוז- בריכה לוויסות מים הורדה
תנועה נספח מס' 5.4 - חוברת ניהול נגר עילי הורדה
תנועה נספח מס' 3.2-2 - תכנית כבישים הורדה
תנועה נספח מס' 2.5-2 כביש 85 חתכים אופייניים הורדה
תנועה נספח מס' 3.3-1 - תכנית כביש מס' 70 הורדה
ביוב נספח מס' 7 - ביוב הורדה
מים נספח מס' 6 - מים הורדה
הוראות בינוי נספח מס' 1.3 - הנחיות עקרוניות לבינוי הורדה
אדריכלות נספח מס' 1.2 - חתכי בינוי הורדה
חשמל נספח מס' 8B - חשמל הורדה
חשמל נספח מס' 8 - חשמל הורדה
חשמל נספח מס' 8A - חשמל הורדה
דברי הסבר בערבית תרגום דברי הסבר לערבית הורדה
טבלאות איזון והקצאה נספח מס' 12 - שמאות הורדה
הוראות בינוי נספח מס' 1.4 - טיפוסי בינוי הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח מס' 15 - פרוגרמה הורדה
איכות הסביבה נספח מס' 9 - איכות הסביבה הורדה
סקר סייסמי נספח מס' 11 - סקר סייסמי הורדה
תשתיות נספח מס' 7.1- תשתיות מים וביוב הורדה
סקר גיאולוגי נספח מס' 14 - הידרוגיאולוגיה הורדה
תנועה נספח מס' 16 - בה"ת הורדה
זכויות בניה מאושרות נספח מס' 10 - מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
תכתובת
תכתובות מצגת משרד השיכון שיתוף ציבור הורדה
תכתובות מצגת הרשות שהוצגה בשימועים הורדה
תכתובות מצגת משרד השיכון שהוצגה בשימועים הורדה
תכתובות מצגת 2 שהוצגה בשימועים הורדה
תכתובות מצגת 1 שהוצגה בשימועים הורדה
תכתובות החלטת ביניים שמיעת התנגדויות 8.8.19 הורדה
תכתובות מצגת מליאה וועודת משנה 13.11 הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הותמ"ל לתכנית הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הותמ"ל לתכנית הורדה
תכתובות נוסח פרסום הפקדה הורדה
תכתובות מצגת דיון להפקדה - חלק א הורדה
תכתובות מצגת דיון להפקדה - חלק ב הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 13/11/2019 25 18
הוגשו התנגדויות 08/08/2019 25 18
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 31/12/2018 25 18
פרסום להפקדה בעיתונים 28/12/2018 תאריך פרסום בעיתון: 27/12/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2018. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 25 18
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/12/2018 25 18
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/12/2018 25 18
החלטה בדיון בהפקדה 22/05/2018 25 18
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/05/2018 8 7
קבלת תכנית 09/05/2018 8 7

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8161 שנוי יעוד מאזור תעשיה לתחנת תידלוק ומסחר, ג'דיידה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019032 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019032 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019032 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019032 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019032 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019032 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019032 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019032 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019032 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
67 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 13/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
67 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 13/11/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
93 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 08/08/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
93 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 08/08/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
93 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 08/08/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019019 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 03/07/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019006 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 27/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019006 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 27/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019006 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 27/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019006 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 27/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018017 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 05/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018011 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 22/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018002 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 18/07/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות מנהל אגף ממשק-טובי פרי חברת קק"ל הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות מנהל אגף ממשק-טובי פרי חברת קק"ל הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות מנהל אגף ממשק-טובי פרי חברת קק"ל הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות אינ' קובי ברטוב חברת נתיב ישראל הורדה
5 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות באמצעות עו"ד יואב דקל חברת מקורות הורדה
6 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות באמצעות עו"ד יעל אבידן נחמיה חברת מקורות הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 122 מתנגדים-סטנסלים באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 122 מתנגדים-סטנסלים באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות 122 מתנגדים-סטנסלים באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליס סלמאן וואלס וטפה באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הועדה המרחבית באמצעות אדר' סוזן מאדי הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות היאם קראוני,דינה ח'ורי באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הנבוזי ראיד ומוחמד בסל באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות השגות לשכת תכנון מחוז צפון באמצעות אדר' יהונתן כהן-ליטאנט הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת הימונתא בע"מ באמצעות עו"ד אלכס חפץ הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת נתיבי ישראל באמצעות אינ' קובי ברטוב הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת סאלח דאבח ובניוו באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת סאלח דאבח ובניוו באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת סאלח דאבח ובניוו באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף אנטון וג'וליה אליאס אין
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף אנטון וג'וליה אליאס אין הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף אנטון וג'וליה אליאס אין הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף אנטון וג'וליה אליאס אין הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאמור אל אוקאף אל אסמלימה באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוטרנות העדה היוונית קתולית באמצעות עו"ד נחמאס אמיל הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משפחת חטיב באמצעות עו"ד היטם חטיב הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמותת במקום ו199 תושבי באמצעות עו"ד מייסאנה מוראני הורדה
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמותת במקום ו199 תושבי באמצעות עו"ד מייסאנה מוראני הורדה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמותת במקום ו199 תושבי באמצעות עו"ד מייסאנה מוראני הורדה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רסמיה מוג'רבי וסמרי כאמל באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד,מחמוד,אחמד אבו אלהיגא באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גאנדרק פואד אבריק באמצעות עו"ד ויאסם הורדה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבראיהם אגא באמצעות עו"ד מונא לידאוי מסעוד הורדה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנא,ויקטור,מח'ול אדיב מח'ול אין הורדה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס אחמד באמצעות עו"ד יונס אחמד הורדה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעד אחמד באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן,מוחמד אחמד נעמה באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן,מוחמד אחמד נעמה באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן,מוחמד אחמד נעמה באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חביב איליא באמצעות עו"ד אשרף שחאדה הורדה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זהרה אלאחג' אין הורדה
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאמור האסלמי אלוקף באמצעות עו"ד ואכד הורדה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד אלחאג' אין הורדה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאדי אלחאג' אין הורדה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד עבד אלחאג' אין הורדה
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עפיף אלחאג' אין הורדה
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראג'י אלחאג' אין הורדה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פואז ומאהל אמל/טאהא באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'טיב אנוור באמצעות עו"ד חוסאם סבית הורדה
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעד אנשרח אין הורדה
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבריהם אסדי באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד אסדי באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מוחמד,וליד אסדי באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זינאת ארשיד(ואכד) באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסא בלאל באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משהו סמיח בסל אין הורדה
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משהו סמיח בסל אין הורדה
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משהור סמיח בסל אין הורדה
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אנואר בשייר באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וסים ג'דבאן באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שריהאן ג'והר באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חביב ג'רסי באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאג' גאדה באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלאמה גאמל באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסר,סלאח,רוסתום גדבאן באמצעות עו"ד נחמאס אמיל הורדה
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסר,סלאח,רוסתום גדבאן באמצעות עו"ד נחמאס אמיל הורדה
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסר,סלאח,רוסתום גדבאן באמצעות עו"ד נחמאס אמיל הורדה
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אשרף גומעה באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעיד דיאב באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אולה ונאזר דיב באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר דיראוי באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עפאף דיראוי באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מועין דרויש באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאישה דרויש באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהיאם הואש באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד מוחמד ואכד באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אימאן ואכד באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אימן ואכד באמצעות עו"ד ואכד הורדה
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן ואכד באמצעות עו"ד סבא שחאדה הורדה
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן ואכד באמצעות עו"ד סאבא שחאדה הורדה
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד סאמר ואכד באמצעות עו"ד מונא לידאוי מסעוד הורדה
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פיראס ואכד באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תמאם ואכד דבאח באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תמאם ואכד דבאח באמצעות עו"ד ואכד הורדה
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תמאם ואכד דבאח באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהים רשיד,אילא וטפה באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף,דיע וטפה באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרכס זהיה באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כרמילה זחלאוי באמצעות עו"ד נחמאס אמיל הורדה
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן ועוד זידאן ואכד באמצעות עו"ד הואש עבד-סלאים הורדה
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן ועוד זידאן ואכד באמצעות עו"ד הואש עבד-סלאים הורדה
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן ועוד זידאן ואכד באמצעות עו"ד הואש עבד-סלאים הורדה
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ארשיד זינאת באמצעות עו"ד ואכד הורדה
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד סעיד וראשד ח'טיב באמצעות עו"ד שגית דומיין-מזרחי הורדה
95 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עארף,אחמד,אבראהים ח'טיב באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
96 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באסם חאג' אין הורדה
97 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ואיל חאג' באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
98 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ואיל חאג' באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
99 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ואיל חאג' באמצעות עו"ד אלחאג' הורדה
100 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ויסאם חאג' אין הורדה
101 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן חאג' באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
102 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות למיה חאג' באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
103 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מונתסר חאג' אין הורדה
104 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מהדי חאג' באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
105 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגיה חאג' באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
106 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגיה חאג' באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
107 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגיה חאג' באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
108 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נגיה חאג' באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
109 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאמר חאג' אין הורדה
110 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עליא חאג' באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
111 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פאדיה חאג' באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
112 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פארס חאג' אין הורדה
113 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאדי חאג' באמצעות עו"ד אלחאג'
114 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאדי חאג' באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
115 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוספטא ווהיב חאלד באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
116 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אסעד,פוזי,חנא אדמון חביב באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
117 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'ורג' חביב באמצעות עו"ד ואכד הורדה
118 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מח'ול חביב באמצעות עו"ד חזאן את חזאן הורדה
119 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פארס חדאד באמצעות עו"ד נחמאס אמיל הורדה
120 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלא חלאדי באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
121 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אזהאר חמוד באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
122 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד,חאזם,ופארוק חמולה באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
123 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'אמל חנאני אין הורדה
124 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שחאדה טוני באמצעות עו"ד שחאדה גוני הורדה
125 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טריף טריף באמצעות עו"ד נחמאס אמיל הורדה
126 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמיל יונס באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
127 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמל יונס באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
128 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס אחמד יונס באמצעות עו"ד יונס אחמד יונס הורדה
129 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יחיא יונס באמצעות עו"ד אלחאג' הורדה
130 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יחיא יונס באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
131 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד יונס באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
132 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד יונס באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
133 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוניר יונס באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
134 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
135 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
136 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
137 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
138 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
139 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
140 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
141 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
142 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
143 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
144 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
145 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
146 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
147 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
148 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
149 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
150 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
151 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
152 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח,מוחמד,עפיף,באסם יונס באמצעות עו"ד טאהה יונס הורדה
153 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוהיל יונס באמצעות עו"ד אלחאג' הורדה
154 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוהיל יונס באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
155 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עולא יונס באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
156 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוהיר יזבק בירומי באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
157 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוהיר יזבק בירומי באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
158 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוהיר יזבק בירומי באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
159 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סמרי כאמל באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
160 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד,אכתם כאמל שבל באמצעות עו"ד ואיל אלחאג' הורדה
161 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד כיאל באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
162 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד,ואאל,אשרף ג'אודת כיאל באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
163 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחסאן כיאל באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
164 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחסאן כיאל באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
165 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באסם,מורשד כיאל באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
166 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בילאל,אשרף,אחמד כיאל באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
167 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בילאל,אשרף,אחמד כיאל באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
168 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בילאל,אשרף,אחמד כיאל באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
169 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאל כיאל באמצעות עו"ד ואכד הורדה
170 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דלאל כיאל באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
171 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאלד כיאל באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
172 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד כיאל אין הורדה
173 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד כיאל באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
174 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאר כיאל באמצעות עו"ד לואי כיאל
175 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חליל כיאל בעל באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
176 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף אדיב,אליאס אדיב כנעאני באמצעות עו"ד אדיב ה.דלה הורדה
177 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כנעאני,חנה כנעאני באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
178 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כנעאני,חנה כנעאני באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
179 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כנעאני,חנה כנעאני באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
180 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רים כנעאני באמצעות עו"ד ואכד הורדה
181 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רים כנעאני באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
182 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח כסאברה אין הורדה
183 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אייאת,מחמוד מאי באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
184 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שנאוי מאלק באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
185 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כיאל מגדי אין הורדה
186 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מהדי באמצעות עו"ד אלחג' הורדה
187 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רסמיה מוג'רבי באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
188 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד עלי מוחמד באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
189 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס מוחמד באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
190 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כיאל מוחמד הורדה
191 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בלאל מוסא באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
192 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שיח' גמאל מופלח באמצעות עו"ד נחמאס אמיל הורדה
193 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בולוס נזיר,רנדה נזיר מח'ול באמצעות עו"ד תאופיק ס.ג'בארין הורדה
194 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בולוס נזיר,רנדה נזיר מח'ול באמצעות עו"ד תאופיק ס.ג'בארין הורדה
195 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בולוס נזיר,רנדה נזיר מח'ול באמצעות עו"ד תאופיק ס.ג'בארין הורדה
196 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בולוס נזיר,רנדה נזיר מח'ול באמצעות עו"ד תאופיק ס.ג'בארין הורדה
197 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בולוס נזיר,רנדה נזיר מח'ול באמצעות עו"ד תאופיק ס.ג'בארין הורדה
198 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מח'ול,שוכרי,אליאס מח'ול באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
199 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מח'ול,שוכרי,אליאס מח'ול באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
200 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מח'ול,שוכרי,אליאס מח'ול באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
201 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ריזק מח'ול אין הורדה
202 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ריזק מח'ול אין הורדה
203 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ריזק מח'ול אין הורדה
204 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זוהיר מיעארי באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
205 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מאמור אלווקף האסלאמי מנוהל ע"י עמותת מסגד בלאל באמצעות עו"ד עבדאללה ואכד הורדה
206 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמל מנסור באמצעות עו"ד ואיל אלחאג'
207 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רימונדה מנסור באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
208 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חגאב וריאד מסרי באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
209 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרואן וסאמיה נג'ם באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
210 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות לוטפי נדיה נגם באמצעות עו"ד ויאסם הורדה
211 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שעבאן נזיה באמצעות עו"ד ראמז כיאל הורדה
212 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חכמאת נסראוי באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
213 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבריק נעים באמצעות עו"ד אדהם שחאדה הורדה
214 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כיאל סאמר באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
215 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנאני סוהיל באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
216 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנאני סוהיל באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
217 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנאני סוהיל באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
218 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טנוס סמיר באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
219 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טנוס סמיר באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
220 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טנוס סמיר באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
221 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוסטפא סמרי באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
222 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמיר,הייתם,פראס סקס באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
223 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דיב סקס באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
224 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס מוחמד עאדל באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
225 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונס מוחמד עאדל באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
226 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סוהילה עאקל אין הורדה
227 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חטיבי ואחרים עארף באמצעות עו"ד ואכד הורדה
228 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ויסאם,סלים עבאדי באמצעות עו"ד מהדי עבאדי הורדה
229 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד אלמנועם עבאדי באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
230 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דבדוב עדנאן באמצעות עו"ד ואיל אלחאג'
231 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כיאל עדנאן באמצעות עו"ד אדהם שחאדה הורדה
232 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וסים עישאן באמצעות עו"ד מונא לידאוי מסעוד הורדה
233 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סעד ופריד עפיף באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
234 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נעאמנה ערפאת באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
235 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראבעה עתאבא באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
236 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראבעה ובלאל עתאבא באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
237 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תגריד אחמד פדלי באמצעות עו"ד אשרף כייאל הורדה
238 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עפיף,רפיק,ופיק,גרייס,כמיל פהד סכס באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
239 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עפיף,רפיק,ופיק,גרייס,כמיל פהד סכס באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
240 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עפיף,רפיק,ופיק,גרייס,כמיל פהד סכס באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
241 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עפיפה פואד אין הורדה
242 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כאמל פוזי שעבי באמצעות עו"ד יזאבכי אמין הורדה
243 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבאדי פראס באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
244 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'אבר פריד באמצעות עו"ד מונא לידאוי מסעוד הורדה
245 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באסל,סאלם קסיס באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
246 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באסל,סאלם קסיס באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
247 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באסל,סאלם קסיס באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
248 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרייס,גרייס פיראס קסיס באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
249 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרייס,גרייס פיראס קסיס באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
250 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרייס,גרייס פיראס קסיס באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
251 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סלמיאן,נסרין קרעאוי באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
252 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רמי רבאח באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
253 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רמי רבאח באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
254 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רמי רבאח באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
255 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מדחת,איסמעיל,אסחק,דיקאר רדא באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
256 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מדחת,איסמעיל,אסחק,דיקאר רדא באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
257 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מדחת,איסמעיל,אסחק,דיקאר רדא באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
258 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עטא רשיד באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
259 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עטא רשיד באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
260 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בן סעיד שאמי חסין,שאמי חאלד,עבד אלראזק באמצעות עו"ד שאמי אסד ומחמוד הורדה
261 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליאס,יעקוב,האני שחאדה עביד באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
262 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליאס,יעקוב,האני שחאדה עביד באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
263 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליאס,יעקוב,האני שחאדה עביד באמצעות עו"ד נחאס אמיל הורדה
264 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוזיין שנאוי באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
265 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי שרף באמצעות עו"ד מוחמד כיאל ואחמד אסדי הורדה
266 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד שתיווי באמצעות עו"ד אוסאמה עישאן הורדה
267 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות אדר' יהונתן כהן-ליטאנט השגות לשכת תכנון מחוז צפון הורדה
268 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות אדר' סוזן מאדי הועדה המרחבית לתו"ב גליל הורדה
269 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות באמצעות עו"ד אוריאל מאיר משרד האנרגיה הורדה
270 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות באמצעות המהנדס ליאוניד מליקין המוא"ז והוועדה המקומית משגב הורדה
271 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות באמצעות המהנדס ליאוניד מליקין המוא"ז והוועדה המקומית משגב הורדה
272 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות באמצעות עו"ד קייס נאסר מועצה מקומית ג'דידה-מכר הורדה