456-0333823

מסדרון להנחת תשתיות מים בקטע פלשת- בצרון (שפד"ן-שפירים-קולחין)

מטרת התוכנית


הסדרת מסגרת תכנונית להנחת שלושה קווי מים תת קרקעי בקטרים של עד "108 בין תחנת בן זכאי (פלשת) לבצרון (קידוח בצרון 6) כולל מתקנים נלווים. באורך של כ-8.5 ק"מ.

עיקרי הוראותיה


-תוספת וקביעת שימושים ליעוד קרקע מאושרים, המאפשרת הנחת צנרת מים תת קרקעית לכל סוגי מים/קולחין, כולל המתקנים הנלווים הדורשים להפעלה ולאחזקה של הקו.
-קביעת תכליות, הוראות, זכויות ושימושים, מגבלות בניה.
-קביעת הנחיות נופיות וסביבתיות למזעור הפגיעה בזמן הנחת ותחזוקת הקווים.
-קביעת תנאים לבצוע/מתן היתר בניה/הרשאה לבצוע.
-קביעת גמישות למיקום הנחת הקווים.
-קביעת הוראות בגין עצים לשימור, העתקה ועקירה

דברי הסבר


לצורך חיזוק מערכת הולכת מי שפד"ן לדרום הארץ נדרשת תוספת קו צינורות בקוטר "80 בנוסף על קו "70 קיים. לאורך רובו של התוואי קיים גם קו ירקון מערבי בקוטר "70 להולכת מים שפירים.
מטרת התוכנית ליצור מסגרת תכנונית שתאפשר הנחתם של שלושה קווים - קו חדש ושני קווים קיימים: קולחין ושפד"ן עם גמישות לקוטר עד 108" וגמישות להפעלת הקו למים שפירים או קולחין בשלב התכנון המפורט, בקטע בן זכאי - בצרון (קידוח בצרון 6) והקמתם של מתקנים נלווים הנדרשים להפעלתם ואחזקתם של הקווים.
הרצועה להטמנת התשתיות התת קרקעיות ברובה ברוחב 40 מ', כאשר רוחב רצועת העבודה 50 מ' (תחום הקו הכחול). במקומות נקודתיים הרצועה מתרחבת לאפשר לקווים הקיימים להשתלב ברצועה המוצעת.
התוואי חולק לשני תכניות סטטוטוריות: תכנית זו המוגשת למחוז מרכז- בקטע פלשת- בצרון, תכנית מס' 456-03338234 אורך התוואי כ-8.5 ק"מ. ותכנית נפרדת למחוז דרום - בקטע אשדוד- בצרון, תכנית מס' 603-0617597 אורך התוואי כ-3.5 ק"מ.
הרצועה בתחום מחוז דרום מסתיימת בקידוח בצרון 6 ושם הקו מתחבר לקווים קיימים בעתיד יש כוונה להמשך התוואי עד מאגר זהר בתוכנית נפרדת.

מקום התוכנית


תחילת התוואי צפונית לכפר אביב בקידוח 402 בין כביש 4 לכביש 42 משם התוואי יורד דרומה בתוואי בתוואי קווים קיימים, חוצה את כביש 42 ועובר בשטח קב' יבנה. התוואי ממשיך צמוד לכביש 42 ממזרח עד לכניסה לשטח גן הדרום. בשטח גן הדרום התוואי עובר בחלקות ב' צמוד לכביש 42 עד לחציה של כביש 42/4 מערבה לשטחים של בני הדרום. בחלק הזה התוואי ממשיך מערבית ובצמוד למסילת הרכבת במגבלות בניה של הרכבת עד לגבול מחוז מרכז בכניסה לשטח של אשדוד- מחוז דרום. המשך התוואי במחוז דרום עובר בצמוד למסילת הרכבת בשטח של אשדוד עד לצומת עם כביש 3922 שם חוצה התוואי חזרה מזרחה, ועובר צפונית למושב שתולים (מ.מ באר טוביה) תוך כדי ביצוע שני חציות לנחל האלה עד קידוח ביצרון 6. בחציית הנחל ישנו קטע קצר שעובר בשטח מחוז דרום.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט9 הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 5 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תשתיות נספח תשתיות הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גל'4 הורדה
סקר סייסמי תוכנית מאושרת הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים רשימת עצים הורדה
שמירה על עצים בוגרים עצים בוגרים8 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים8 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים7 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים6 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים5 הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים4 הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
חתכים חתכים טיפוסיים הורדה
נספח/ הוראות איכות הסביבה נספח נופי סביבתי הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים סקר סיכונים סיסמיים הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים מקורות הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים נספח תשתיות הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים מים5 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים מסדרון להנחת תשתיות מים 4 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים מסדרון להנחת תשתיות מים 3 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים מסדרון להנחת תשתיות מים 8 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים מסדרון להנחת תשתיות מים 6 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים מסדרון להנחת תשתיות מים 7 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים מסדרון להנחת תשתיות מים 2 הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים מסדרון להנחת תשתיות מים הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים מסדרון להנחת תשתיות מים 5 הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גל'3 הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גל'1 הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
סקר סייסמי סקר סייסמי-חתום להפקדה הורדה
תשתיות נספח תשתיות-חתום להפקדה הורדה
תשריט התכנית גבול תכנית על רקע תצ"א גליון 2-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים גיליון 2-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים גיליון 3-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים גיליון 4-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים גיליון 6-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים גיליון 7-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים-חוברת-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים גיליון 1-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גל'3-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גל'1 מצב מאושר מחוזי-ארצי-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גל'2-חתום להפקדה הורדה
תשריט התכנית גבול תכנית על רקע תצ"א גליון 1-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גל'1-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גל'4-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים גיליון 5-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות תוכנית מאושרת הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינוי בין גרסאות הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה נסחי טאבו הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 12/05/2020 60 36
פרסום לאישור בעיתונים 17/01/2020 תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2020. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 17/01/2020. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2020. עיתון: הארץ. 60 36
התכנית אושרה 02/01/2020 60 36
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 02/01/2020 60 36
פרסום לאישור ברשומות 02/01/2020 תאריך פרסום: 02/01/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8619. עמוד: 2837. שנה עברית: התשף . 60 36 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/12/2019 60 36
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 24/12/2019 60 36
החלטה בדיון בהתנגדויות 01/12/2019 57 35
פרסום להפקדה בעיתונים לפי סעיף 106 ב 20/09/2019 תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2019. עיתון: עיתון יומי א. 60 36
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 05/09/2019 60 36
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 12/03/2019 48 32
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/02/2019 48 32
הוגשו התנגדויות 30/12/2018 48 32
פרסום להפקדה בעיתונים 21/12/2018 תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2018. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 48 32
פרסום להפקדה ברשומות 17/12/2018 תאריך פרסום: 17/12/2018. מס' ילקוט פרסומים: 8041. עמוד: 4429. שנה עברית: התשעט . 48 32 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 11/12/2018 48 32
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 03/12/2018 48 32
החלטה בדיון בוולק"ח 24/10/2018 48 32
החלטה בדיון בהפקדה 05/03/2018 15 13
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/11/2017 15 13
קבלת תכנית 22/10/2017 14 13

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 23 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ א/ 1 תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומי כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 18 פרוייקט חשמול הרכבת כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 26/ 200 הפרדה מפלסית בין יבנה לנמל אשדוד כפיפות צפייה
תוכנית תמל/ 1003 גן יבנה מערב ללא שינוי צפייה
תוכנית 3/ 02/ 101 תכנית מתאר אשדוד (ד/ 313) ללא שינוי
תוכנית 8/ 02/ 101/ 59 בריכות שחיה - באר טוביה ללא שינוי צפייה
תוכנית בר/ 166 רישום אדמות המושב,ביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש. ללא שינוי צפייה
תוכנית בר/ 166/ 4 שינוי יעוד מאזור חקלאי,שטח למבני ציבור ואזור למבני משק משותפים, לאזור מגורים. ללא שינוי צפייה
תוכנית בר/ 244 הגדלת שטחי תעשיה ב-67.25 דונם, צמצום שטחי מגורים, תוספת מבני משק. ללא שינוי צפייה
תוכנית בר/ 309 הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות ללא שינוי צפייה
תוכנית בר/ מק/ 244/ 1 שינוי בקוי בניין באזור מגורים, באזור תעשיה ובמבני משק הקבועים בתכנית ללא שינוי צפייה
תוכנית בר/ מק/ 309/ 3 שינוי בקווי בנין - בריכת שחיה בתחום מרחב תכנון שורקות - 456-0116269 ללא שינוי צפייה
תוכנית זמ/ 598/ 102/ 1 מתקן הנדסי (עבור תחנת שאיבה לביוב) ללא שינוי צפייה
תוכנית זמ/ 598/ 3 גן יבנה ללא שינוי
תוכנית זמ/ 598/ 53/ 1 גן יבנה ללא שינוי צפייה
תוכנית זמ/ מק/ 598/ 105/ 1 גן יבנה ללא שינוי צפייה
תוכנית מח/ 86 מחלף אשדוד כביש 4 עם כביש 7. ללא שינוי צפייה
תוכנית 8/ 03/ 165 יער עזריקם ללא שינוי צפייה
תוכנית בר/ 75 קביעת יעדים ואיזורים, הוראות הבניה בהם, התווית דרכים, בטול תכניות מאושרות. ללא שינוי
תוכנית זמ/ 598/ 102 גן יבנה ללא שינוי צפייה
תוכנית משמ/ 75/ בר תכנית מפורטת מס' משמ/75(בר) ללא שינוי צפייה
תוכנית משמ/ 76/ בר תכנית מפורטת מס' משמ/76 (בר) ללא שינוי צפייה
תוכנית משמ/ 87/ בר בני דרום ללא שינוי צפייה
תוכנית זמ/ במ/ 598/ 53/ 3 שכונת מערבית בגן יבנה ללא שינוי צפייה
תוכנית מח/ 140 ללא שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 456-0239939 מסדרון להנחת תשתיות מים בקטע פלשת- בצרון (שפד"ן-שפירים-קולחין) כפיפות
תוכנית 456-0845495 מסדרון להנחת תשתיות מים בקטע פלשת- בצרון (שפד"ן-שפירים-קולחין) החלפה
תוכנית 462-0633370 מסדרון להנחת תשתיות מים בקטע פלשת- בצרון (שפד"ן-שפירים-קולחין) כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019037 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 01/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019037 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 01/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019037 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 01/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019037 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 01/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 21/07/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 07/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
648 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 23/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
648 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 23/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
648 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 23/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
648 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 23/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
648 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 23/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
648 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 23/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
648 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 23/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
648 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 23/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
648 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 23/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
648 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 23/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
648 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 23/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
648 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 23/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
396 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 03/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב 27/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 05/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 07/04/2019 הורדה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות 25/02/2019 הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 05/09/2019 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 29/12/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 03/12/2018 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גב' מירב שמי בשם רכבת ישראל הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גב' מירב שמי בשם רכבת ישראל הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות עו"ד אביבה רחמים יניב בשם קו מוצרי דלק הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות עו"ד אביבה רחמים יניב בשם קו מוצרי דלק הורדה
5 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות עו"ד אביבה רחמים יניב בשם קו מוצרי דלק הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות א. לבנת מטעים בע"מ בעלת זכויות הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מנהל תחום אוריאל מאיר משרד האנרגיה הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב תשתיות נפט ואנרגיה עו"ד אביבה רחמים יניב מתנגדת לתכנית הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד חגי קאשי ב"כ רון ויחזקאל קאשי הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד יהודה טוניק ב"כ מושב בני דרום הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר עמית חפץ קבוצת יבנה וקבוצת הפועל מזרחי מתנגד לתכנית הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר עמית חפץ קבוצת יבנה וקבוצת הפועל מזרחי מתנגד לתכנית הורדה