תתל/ 90

תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית וקביעת הוראות להקמת אתר התפלת מי ים בהספק של 200 מלמ"ק בשנה ומערכת מים חדשה בגליל המערבי.

עיקרי הוראותיה


1. ייעוד שטחים להקמת מתקני התפלה, לרבות כל התשתיות הדרושות להקמתם, תפעולם, תחזוקתם וחיבורם למערכות התשתיות הארציות.
2. ייעוד שטחים למסדרונות תשתיות תת קרקעית לקווי מים לצורך חיבור מתקני ההתפלה למערכת המים הארצית.
2. ייעוד שטח למרחב חיפוש בים להנחת ראשי צנרת יניקה ופיזור תמלחות בים.
3. יעוד שטחים למאגר ותחנת שאיבה.
4. ייעוד שטחים למסדרון תשתיות מתח עליון עילי ותת קרקעי לקווי חשמל לצורך חיבור מתקני ההתפלה למערכת החשמל הארצית.
5. קביעת תנאים להנחת צנרת, ראשי יניקה ופיזור תמלחות בים.
6. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח למתקנים.
7. קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.
8. קביעת זכויות בניה.
9. קביעת מגבלות בניה קבועות וזמניות על שימושי קרקע בתחום התכנית.
10. קביעת הוראות ותנאים להוצאת היתרי בניה ותנאים לביצוע.
11. קביעת שטחים להפקעה.
12. קביעת שטחים להפקעת שימוש זמנית.
13. קביעת מנחת מסוקים והגבלות בניה לגובה בגין בטיחות הטיסה.
14. קביעת הנחיות למזעור מפגעים סביבתיים לתקופת ההקמה ולהפעלת מתקני ההתפלה.
15. העתקת רצועת תשתיות לפי תמ"א 32/ 1/ א ומגבלותיה לתוואי חלופי לטובת הרחבת תחנת אפק.

דברי הסבר


בשנים האחרונות נקלע משק המים בישראל למצב חמור כתוצאה מהירידה הטבעית ביבול המים הטבעיים והעלייה בביקוש להם.
הצפי הוא כי ללא תוספת יכולת התפלת מים, במדינת ישראל יהיו חסרים 300 מלמ"ק בשנת 2024 והמחסור במים יורגש באופן משמעותי בשנים הקרובות.
בהחלטת הממשלה מס' 3866 מיום 10.06.2018 נקבע כי יש להגדיל את היקף ההתפלה במדינת ישראל לכמות של 1100 מלמ"ק לשנה עד לשנת 2030. על מנת להגיע ליעד זה נקבע כי יש לשריין שטח עבור הקמת מתקן אחד או יותר בגליל המערבי בהיקף של לפחות 200 מלמ"ק לשנה וכן מערכת הולכה ארצית לקליטת המים בהיקף זה.

מטרתה העיקרית של תכנית זו היא יצירת תשתית תכנונית להקמת מתקן ההתפלה בגליל המערבי, על כל מרכיביו, בתפוקה כוללת שלא תפחת מ- 200 מיליון מ"ק לשנה. מערך התפלת מי-ים כולל מספר מרכיבים:
-מתקן ההתפלה;
-מתחם ימי להנחת צנרת מי הגלם והרכז;
-תחנת שאיבה ורצועות צנרת מהחוף אל מתקן ההתפלה;
-מאגר מי מוצר (מאגר אופרטיבי);
-רצועות צנרת מים המתחברת למערכת ההולכה הארצית ותחנות שאיבה;
-מסדרון חשמל לחיבור למערכת הולכת החשמל הארצית;
-מנחת מסוקים צמוד למתקן (המשרת את המחנה הצבאי הצמוד למתקן);

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - הגדלה הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע - הגדלה הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 9 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חלק דרומי - גיליון 1-4 הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חלק דרומי - טבלה הורדה
סביבה ונוף נספח נוף מאגר מים הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - מתקן התפלה הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - טבלה - מתקן התפלה הורדה
תשתיות נספח תשתיות גיליון 2 הורדה
תשתיות נספח תשתיות גיליון 1 הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - קו החשמל - מעודכן הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - תמונות - קו החשמל - מעודכן הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - טבלה - קו החשמל - מעודכן הורדה
בינוי נספח מגבלות בניה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גליונות 1-9 הורדה
נספח כללי/אחר נוסח פרסום הקלה הורדה
נספח כללי/אחר פרסום בעיתונים בקשה להקלה הורדה
נספח כללי/אחר מסמכי הקלה הורדה
ניקוז נספח ניקוז - מאגר מים הורדה
בינוי נספח בינוי - מאגר מי מוצר ותחנת שאיבה הורדה
נספחים מאושרים עצים - ג הורדה
נספחים מאושרים סקר עצים - ב הורדה
נספחים מאושרים סקר עצים - א הורדה
נספחים מאושרים תכנית התמצאות הורדה
נספחים מאושרים רצועה לתבע הורדה
נספחים מאושרים תשתיות הורדה
נספחים מאושרים נספח קומפילציות הורדה
נספחים מאושרים עצים - ב הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר הורדה
נספחים מאושרים נספח ניקוז הורדה
נספחים מאושרים עצים - א הורדה
נספחים מאושרים ניקוז הורדה
נספחים מאושרים נספח נוף הורדה
נספחים מאושרים נספח הגבלות בניה הורדה
נספחים מאושרים בינוי הורדה
נספחים מאושרים נספח ביוב הורדה
נספחים מאושרים נםפח ניקוז וניהול נגר עילי הורדה
קומפילציה תכנית התמצאות - תשריט מצב מוצע על רקע צילום אוויר הורדה
קומפילציה נספח קומפלציות תמ"אות ותמ"מ הורדה
תנועה נספח תנועה - צנרת מים קטע צפוני הורדה
מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
ביוב נספח ביוב - מתקן התפלה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - מאגר מים - מלל-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות גיליון 2-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות גיליון 1-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי תחנת שאיבה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - נספחים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - פרק 2 - צנרת הולכה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים קובץ תמונות סקר עצים בוגרים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי מתקן התפלה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות גיליון 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף נספח נוף מאגר מים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - פרק 4 מרחב חיפוש ימי, פרק 5 - סיכום-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חלק צפוני - גיליונות 1-24-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - מאגר מים-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנועה נספח תנועה - צנרת מים קטע צפוני-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח מגבלות בניה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז מילולי - מתקן התפלה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - פרק 3-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ביוב נספח ביוב מילולי - מתקן התפלה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - מתקן התפלה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חלק דרומי - גיליון 1-4-חתום להפקדה ות"ל הורדה
ניקוז נספח ניקוז - מתקן התפלה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - קו החשמל-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - טבלה - קו החשמל-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - טבלה - מתקן התפלה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות נספח תשתיות חשמל-חתום להפקדה ות"ל הורדה
קומפילציה תכנית התמצאות - תשריט מצב מוצע על רקע צילום אוויר-חתום להפקדה ות"ל הורדה
קומפילציה נספח קומפלציות תמ"אות ותמ"מ-חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גליונות 1-9-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חלק צפוני - טבלה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - פרק 1 חלק א-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - מבוא-חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי נספח בינוי - מאגר מי מוצר ותחנת שאיבה שרגא-חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - פרק 1 חלק ב-חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים-חלק דרומי - טבלה-חתום להפקדה ות"ל הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 20.5.19 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 21.11.2022 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה להקלות 24.1.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 15.4.19 הורדה
תכתובת
תכתובות פרסום בעיתונים הורדה
תכתובות עדכון תחום התכנית- הצגה לולחוף הורדה
תכתובות פרסום עיתונים ושלטים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 12/02/2020 61 43
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 12/02/2020 61 43
פרסום לאישור ברשומות 12/02/2020 תאריך פרסום: 12/02/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8688. עמוד: 3740. שנה עברית: התשף . 61 43 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 12/01/2020 61 43
המלצה לממשלה לאישור תכנית 16/12/2019 55 41
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 24/07/2019 תאריך פרסום: 24/07/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8356. עמוד: 13171. שנה עברית: התשעט . 55 41 צפייה
התכנית פורסמה להערות והשגות 24/07/2019 61 43
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 12/07/2019 תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2019. עיתון: גלובס. 55 41
החלטה בדיון בולחוף 03/06/2019 32 27
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 20/05/2019 54 41
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 10/04/2019 54 41
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 24/12/2018 24 21
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 26/03/2018 61 43
קבלת תכנית בות"ל 20/12/2017 24 21

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 6 תכנית מתאר ארצית להיתרי בנייה לקווי ומתקני מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 10/ ד/ 10/ 1 מתקנים פוטו-וולטאיים (תיקון מס' 1) כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 56 רק"ל חיפה נצרת כפיפות צפייה
תוכנית תמל/ 1024 קרית אתא - מתחם דרומי שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201-0262634 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות
תוכנית 201-0824318 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות
תוכנית 201-0639021 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות
תוכנית תמא/ 31/ א/ 8 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית שינוי
תוכנית תמא/ 31/ א/ 9/ 1 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית שינוי
תוכנית 201-0385245 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות
תוכנית 201-0745364 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות
תוכנית 201-0813170 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות
תוכנית תתל/ 90/ א תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות
תוכנית 201-0860361 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות
תוכנית תתל/ 90/ ב תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות
תוכנית 201-0832634 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות
תוכנית תתל/ 127 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות
תוכנית תתל/ 134/ סעיף-77-78 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית כפיפות
תוכנית ערר/ 19/ 038 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית ערר על
תוכנית תתל/ 90/ מ/ 2020/ 1/ 2021 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית היתר בניה
תוכנית תתל/ 90/ 2020/ 2/ 2022 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית היתר בניה
תוכנית תתל/ 90/ 2020/ 3/ 2022 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית היתר בניה
תוכנית תתל/ 90/ 2020/ 1/ 2022 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית היתר בניה
תוכנית תתל/ 90/ מ/ 2020/ 1/ 2020 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית היתר בניה
תוכנית תתל/ 90/ 2020/ 1/ 2021 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית היתר בניה
תוכנית תתל/ 90/ 2020/ 4/ 2022 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית היתר בניה
תוכנית תתל/ 90/ 2020/ 2/ 2021 תת"ל 90 - אתר התפלה גליל מערבי ומערכת מים ארצית היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021042 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 21/11/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021015 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 02/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 24/01/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021009 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 24/01/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
153 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 25/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019021 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 16/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019013 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 16/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 23/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 23/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 16/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019028 ועדה ארצית - ועדת משנה לעררים 12/09/2019
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
877 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 05/08/2019
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
146 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
146 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
146 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
156 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 15/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/03/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 04/03/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 11/07/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איתן אדלר
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דובי אדלר
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל אהרונסון מושב שיתופי רגבה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות כנרת אוניימצ'י
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רפי אופק
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דנה אפרתי פיליפ
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תומר ארגוב
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עומר ארנשטיין
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאיר בוקובזה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אור בורר
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יצחק בלאו
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אני בן חיים
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרים בן עזרא
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענת בן עזרא
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חיים בן צור
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מורן ברטונובסקי
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוני ברנדס
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נעמה בשן
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עודד בשן
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דורון גואטה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הדס גוטר
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמנון גיל
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעל גיל
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוית גירון בן יהודה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בתיה גרטי
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרון דה קסטרו
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שולמית דוידוביץ'
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רויטל דותן
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איתי דיאמנט
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרון דרורי
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יובל הדר
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריאל הדרי
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורן הובר
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורנה הרפז
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וועד מקומי נס עמים וועד מקומי נס עמים וועד מקומי נס עמים
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יוסף זוסמן
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דרור זלסקו
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שי זמיר
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענבר חודדה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלה יוקר
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גלי יערי
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יגאל ישראלי
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישראל ישראלי
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמר כהן
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפרת לוי מושב בוסתן הגליל
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דורון לוי
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נופר לוי
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גלי לוי ריינהרץ
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוטי לומן
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאיר לסקוביץ'
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אפרת לרנר
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרחי לשם
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אוהד מונטנייז
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד מיטלר
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ורד מיטלר פרייליך
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאור מייסטר
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אוהד מלינובסקי
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאת מרקוביץ
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ויקי סיגלר
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורי פורן
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רועי פיינגרש
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רועי פקין
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורן צור שביט
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלעד צורי
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יואח צורי
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמיר קיש
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורי קלמן
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אריה ריינהרץ
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אביעזר ריכב קיבוץ עין המפרץ
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ניר שוורץ
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יהונתן שטיין
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שמחה שטיין קיבוץ לוחמי הגטאות
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורי שיר
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אליעזר שמואלי
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יערה שמשון
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאת שפרמן
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איל שרי
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מעין שרי
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמי שריג
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צביקה שריג
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משה שרר
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חדוה תגר
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רקפת תיבי מקורות