457-0434621

אזור תעסוקה - בית ליד

מטרת התוכנית


הרחבה ותוספת שימושים וייעודים באזור התעסוקה בית ליד.

עיקרי הוראותיה


1. איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים על-פי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
2. שינוי ייעודי קרקע מאזור חקלאי, דרך מאושרת, שביל, שצ"פ, מוסד, אזור בנייני ציבור, אזור תעשייה, אזור מלאכה, שטח פרטי פתוח, אזור מנהלה משרדים ומסחר ל - תעשייה, מתקנים הנדסיים, מבנים ומוסדות ציבור, קרקע חקלאית, שטח ציבורי פתוח, דרכים, חניון, פסולת, מסחר ותעסוקה, תעסוקה ותחבורה, תעשיה ומשרדים.
3. ביטול דרכים ושבילים וקביעת דרכים חדשות בהתאם לתכנון העתידי לאזור.
4. קביעת הוראות, שימושים, זכויות בניה וקווי בניין בתחום התכנית.

דברי הסבר


א. הרשויות המקומיות לב השרון, כפר יונה, פרדסיה ועמק חפר באמצעות החברה הכלכלית לב השרון מתכננות את אזור התעסוקה בצומת בית ליד בתאום ושיתוף בעלי הקרקע הפרטיים ומנהל מקרקעי ישראל. הפתוח המוצע הינו על דופן וגבול המגורים המערבי של כפר-יונה והדופן והגבול הצפוני של פרדסיה.

ב. לרשויות המצויות בתחום התכנית נחוץ אזור התעסוקה לצורך הגדלת הכנסות כמו גם להקטנת היוממות.

ג. למערך הדרכים והתנועה האזורית, צומת הדרכים 4/57 ומרכז התחבורה, הכולל מסילות, תחנות רכבת ונתיבי תחבורה ציבורית משמעותיים מ- ואל דרך מספר 6 ולנתניה, דרך מספר 4 ודרך מספר 2 השפעה על הגדרת השימושים במקום.
ד. גם להתרחבות השפעתה של הטבעת החיצונית של מטרופולין תל-אביב על אזור השרון, התחזקותה של נתניה ותפקידה של כפר יונה במרחב ובעיקר מקום אזור התעסוקה ביחס לישובים הסובבים, תפקיד חשוב בקביעות ובאופי אזור התעסוקה.

ד. נבחנה השפעת אזור התעשייה המוצע במרחב ההשפעה.

ה. בין הרשויות יתקיים הסכם שיתוף בהתאם להנחיות ת.מ.א. 35.

ו. מיקום השטח הינו אופטימלי בהיבטי התנועה ומקום היישובים במרחב כמו כן תואם את ת.מ.מ.3/21 ועל כן לא נבחנו חלופות מיקום אחרות.

ז. חלק מן השטח התחום בתכנית זו תואם את תחום אזור התעסוקה מ-ת.מ.מ. 21/3 - הרחבת גבול הפתוח מהתכנית המחוזית נערך ממספר סיבות:
1. נחיצות להרחבת כפר יונה שהוגדרה כעיר בעלת צפי של כ-89,000 תושבים.
2. שתוף רשויות: פרדסיה, עמק חפר, לב השרון וכפר יונה.
3. גובל באזור התעשייה של פרדסיה מתכנית הצ/1-3/ 148.
4. חוסר אפשרות להרחבת פרדסיה לטובת אזור תעשייה.
5. הסדרת אזור התעשייה הקיים ומענה למחסור בנפת השרון.
6. נגישות גבוה למערכות התנועה הארציות.

ח. התכנית תואמת לגבולות המרקם העירוני מ-ת.מ.א. 35.

ט. מיקומו של אזור התעסוקה, קרבתו למרקמי מגורים מדרום, מזרח ומערב, נצפות גבוהה מדרכים ארציות ותפקידו במרחב ככניסה לעיר מדרום וממערב מחייבים יצירת דפנות רכות ועירוניות בתחום אזור התעסוקה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 207,365.58 מ"ר +14,810.4 מ"ר +192,555.18 מ"ר - במצב המאושר : שטח בנייני ציבור עפ"י תכנית הצ/1-2/ 102א'. בתחום התכנית קיים שטח המיועד ל-"מוסד" מתכנית הצ/49/ 1, היתרי בניה מותנים באישור תכנית בינוי כוללת למוסד, זכויות הבניה עפ"י תכנית בינוי - שלא נכללו בחישוב המצב המאושר. - במצב במוצע : זכויות בייעדו מבנים ומוסדות ציבור + החלק היחסי בייעוד מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור.
מסחר (מ"ר) 251,769 מ"ר +8,314.8 מ"ר +243,454.2 מ"ר - במצב המאושר : מסחרי עפ"י תכנית הצ/-2/ 102א'. - במצב המוצע : סה"כ למסחר בכל היעודים ועל-פי ההוראות- בתעשייה החקלאית נלקח בחישוב של 20% בהתאם לתנאים המפורטים בשימוש זה. (ראה נספח להוראות - ריכוז זכויות בתחום התכנית).
תעסוקה (מ"ר) 1,176,122 מ"ר +118,558.8 מ"ר +1,057,563.2 מ"ר - במצב המאושר : סה"כ בייעודים תעשיה + מלאכה עפ"י תכנית הצ/1-2/ 102א'. - במצב המוצע : סה"כ בייעודים - תעשיה, תעשיה עתירת ידע, תעשיה קלה ומלאכה, מרכז תחבורה, מסחר ומשרדים, מסחר ותעשיה עתירת ידע, מסחר ותיירות, מסחר ותעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור (לא כולל בחקלאי ובחניון. (ראה נספח להוראות - ריכוז זכויות בתחום התכנית).

מקום התוכנית


צומת בית ליד ומזרחה עד לגבול השטח הפתוח של כפר יונה, דרומה עד לגבולות תכניות ההרחבה המאושרות של פרדסיה וצפונה עד גבולות מחלף השרון (תת"ל 43).

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איחוד וחלוקה כולל נספח שיעבודים, השמאים עורכי המסמך - גדי דגני + גיל קידר הורדה
טבלאות איזון והקצאה נספח לטבלאות איחוד וחלוקה ללא הסכמה אזור התעשיה בית ליד, השמאים עורכי המסמך - גדי דגני + גיל קידר הורדה
טבלת שטחים ריכוז זכויות בתחום התכנית (זכויות למסחר ותעסוקה בכל ייעוד בהתאם להוראות) הורדה
טבלת שטחים טבלת שטחים ותאי שטח בתחום התכנית הורדה
תנועה נספח תנועה מנחה הורדה
תנועה שלבי ביצוע למסוף תחבורה ציבורית הורדה
סביבה ונוף חוברת נספח נוף ופיתוח הורדה
ניקוז חוברת נספח ניקוז הורדה
מים חוברת נספח מים וביוב הורדה
ניקוז נספח ניקוז מנחה - אגני וקווי ניקוז הורדה
תיעוד/סקר שימור רשימת אתרים ומבנים לשימור וסיווגם הורדה
תיעוד ושימור תשריט נספח שימור הורדה
מים נספח מים - צנרת מים מוצעת הורדה
תיעוד/סקר שימור תיק תיעוד - חוברת מחקר סקר השימור הורדה
תיעוד/סקר שימור אוגדן כרטיסי אתרים הורדה
ביוב נספח ביוב - צנרת ביוב מוצעת הורדה
מתחמי תכנון נספח מתחמים הורדה
בינוי בינוי מנחה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות תחום התכנית על רקע תכניות ארציות ומחוזיות - תמ"א 35, תת"ל 43, תמ"מ 3/ 21. הורדה
עקרונות תכנון רציונאל התכנון הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות בדיקה תחבורתית אזור תעסוקה בית ליד הורדה
קומפילציה נספח קומפילציה כולל תכנון תת"ל 43 הורדה
תשתיות נספח תשתיות על קווי חשמל ומקורות הורדה
חוות דעת
חוות דעת סביבתית חוות דעת סביבתית הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מליאה מועצת לב השרון בנושא הגשת תכנית אזה"ת בית ליד - ההחלטה נמצאת בעמ' 4 סעיף 6. הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מליאת מועצה פרדסיה - נושא מס' 5 החלטה מס' 13.7 עמ' 7-8 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מליאה עיריית כפר יונה לעניין הגשת תכנית אזה"ת בית ליד - סעיף 24 מתייחס לאזור התעשייה, ההחלטה נמצאת בעמודים 67-68. הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול מליאת מועצה אזורית עמק חפר - הבהרה להחלטה - להגיש את תכנית אזה"ת בית ליד. הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך חוות דעת מטעם מהנדס הרשות המקומית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 27/01/2020 41 27
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/09/2019 41 27
קבלת תכנית 17/09/2017 19 17

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 43 דרך מס' 4- בקטע מחלף הדרים-מחלף נחל חדרה כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 61/ א קו מתח עליון 161 ק"ו - עוקף פרדסיה כפיפות צפייה
תוכנית הצ/ 0/ 1/ 3 מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונד כפיפות
תוכנית הצ/ 0/ 1/ 3/ ב קביעת הוראות והגבלות לבנינים אשר שימושם למחסנים חקלאיים באיזור שייעודו חקלאי כפיפות צפייה
תוכנית הצ/ 126 תכנית מיתאר מקומית מס' הצ/126 החלפה צפייה
תוכנית הצ/ 150 מתאר כפר-יונה החלפה
תוכנית הצ/ 2/ 1/ 100/ א תכנית מרתפים החלפה צפייה
תוכנית הצ/ 2/ 1/ 102/ א שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאזור תעשיה ומלאכה. החלפה צפייה
תוכנית הצ/ 2/ 1/ 150/ 3 תשתיות חשמל ותקשורת באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית הצ/ 2/ 1/ 156 אתר הנצחה - בית ליד. החלפה צפייה
תוכנית הצ/ 3/ 1/ 148 פרדסיה צפון. החלפה צפייה
תוכנית הצ/ 3/ 1/ 151 החלפה צפייה
תוכנית הצ/ מק/ 2/ 1/ 102/ ג הרחבת דרכים באיזור התעשיה החלפה צפייה
תוכנית הצ/ מק/ 2/ 1/ 167 הקמת תחנת תדלוק מדרגה ב' בחלקה 44 ביעוד חקלאי,בהתאם להוראות תמ"א 18 שינוי מס2 החלפה צפייה
תוכנית עח/ 200 תכנית מתאר עמק חפר. החלפה
תוכנית עח/ 95 יעוד איזור חקלאי(פרדסים) החלפה צפייה
תוכנית צש/ 0/ 2/ 0 . החלפה צפייה
תוכנית 457-0284471 אזה"ת בית ליד, איחוד וחלוקה, הצ/מק/1-2/ 258 החלפה צפייה
תוכנית הצ/ 2/ 1 פרדסיה החלפה
תוכנית הצ/ 49 לקבוע שטחים לאזור חקלאי, להרחיב דרכים קיימות, לבטל דרכים קיימות ולהתוות דרכים החלפה
תוכנית הצ/ 49/ 1 מוסד "מפתן". אזור לא בתחום מוניציפלי- בית ליד החלפה
תוכנית הצ/ 78 יעוד אזור חקלאי (פרדסים) אחוד חלקות בתוך גבול התכנית. החלפה
תוכנית צש/ 0/ 2/ 20 בית-אריזה. צור משה החלפה צפייה
תוכנית צש/ 151 דרכים חקלאיות. מושב נורדיה החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
693 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 13/06/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
444 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 16/05/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב 19/05/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2020003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 27/01/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 16/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה