354-0516492

מתחם מגורים - צפון כפר ברטעה - בסמ"ה

מטרת התוכנית


א- להסדיר את השימוש בקרקעות ע"י שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים א' ודרכים בחלקי חלקות 6-8, 12, 25-26 בגוש 12168 לאפשר יצירת בסיס חוקי לבניינים הקיימים.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א'.
2. חלוקה לצרכי רישום.
3. הפרשת שטחים לצורכי ציבור .
4. קביעת הוראות וזכויות בניה לתכנית.
5. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

דברי הסבר


התוכנית יזומה ע"י המועצה המקומית בסמ"ה ורשות מקרקעי ישראל, במטרה עיקרית שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים א' בחלקי חלקות: 6-8, 12, 25-26 בגוש 12168 בכפר ברטעה בסמ"ה . חלק משטח התכנית מיועד לדרך עפ"י תכנית מתאר כפר ברטעה ען/983/מ/391: לכן רצון יוזמי התכנית לשינוי ייעודי הקרקע מחקלאי למגורים בא בעקבות הצורך והרצון להסדיר את המבנים הקיימים ולהקים בתי מגורים לסיפוק הצרכים לבעלי הקרקע ולצעירים חסרי דיור הזקוקים להקים בתי מגורים. התכנית מציעה הקמת 5 יחידות דיור לדונם אחד ומספר הקומות המותר יהיה 3 קומות (כולל קומת עמודים) מעל לקומת מרתף.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 26 יח"ד יח"ד +26 יח"ד
מגורים (מ"ר) 4,111 מ"ר +272 מ"ר +3,839 מ"ר חישוב השטח מוסבר מתחת לטבלת הזכויות.
תעסוקה (מ"ר) 750 מ"ר מ"ר +750 מ"ר שטח בנייה למשרדים וחנויות-כמוסבר מתחת לטבלת הזכויות.

מקום התוכנית


השטח המוצע תוך הקו הכחול של התכנית נמצא בחלק הצפוני של כפר ברטעה בתחום שיפוט המועצה המקומית בסמ"ה ובתחום שיפוט מועצה אזורית מנשה,

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
ביוב ביוב-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה-חתום להפקדה הורדה
חלוקה ורישום תכנית לצרכי רישום-חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי - A-חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי - B-חתום להפקדה הורדה
ניקוז ניקוז-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 09/12/2019 20 11
פרסום לאישור בעיתונים 06/12/2019 תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2019. עיתון: כל אל ערב. 20 11
פרסום לאישור ברשומות 03/12/2019 תאריך פרסום: 03/12/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8559. עמוד: 1857. שנה עברית: התשף . 20 11 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/12/2019 20 11
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/11/2019 20 11
החלטה בדיון באישור תכנית 16/09/2019 17 10
לא הוגשו התנגדויות 09/08/2019 17 10
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 09/06/2019 17 10
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/06/2019 17 10
פרסום להפקדה בעיתונים 24/05/2019 תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2019. עיתון: מעריב. 17 10
פרסום להפקדה ברשומות 23/05/2019 תאריך פרסום: 23/05/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8254. עמוד: 11046. שנה עברית: התשעט . 17 10 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 21/05/2019 17 10
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/05/2019 17 10
החלטה בדיון בוולק"ח 12/09/2018 13 9
החלטה בדיון בהפקדה 25/09/2017 6 2
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/07/2017 6 2
קבלת תכנית 23/03/2017 6 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 983/ מ/ 391 תכנית מתאר מפורטת לברטעה שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-0623231 מתחם מגורים - צפון כפר ברטעה - בסמ"ה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 16/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 31/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
646 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 03/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
646 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 03/09/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
395 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/08/2018
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
395 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/08/2018
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 18/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות מסויימות ביישובי מיעוטים 25/09/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/12/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 21/05/2019 הורדה
נוסח פרסום 01/06/2019 הורדה