352-0400960

הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות

מטרת התוכנית


הגדלת השטח המותר לתוספת בניה ליח"ד על גגות מבני המגורים בתחום מרחב תכנון קריות.
הוראות התכנית לא יחולו על תכניות הקובעות עיצוב ארכיטקטוני של הבתים או קובעות את גובה הבתים במטרים.

עיקרי הוראותיה


1. הגדלת זכויות הבניה לתוספת הבניה על גגות מבני המגורים מ- 24 מ"ר ל- 40 מ"ר (32 מ"ר עיקרי + 8 מ"ר למדרגות).
2. קביעת הוראות בנייה והנחיות בינוי.

דברי הסבר


בתחום מרחב תכנון מקומי קריות מותר כיום להוסיף חדרי מגורים בגג על פי תכנית מאושרת ק/316 א,
עפ"י תכנית זו שטח התוספת המירבי הינו 24 מ"ר וחלות עליה הוראות ארכטקטוניות שונות, שהעיקרית שבהן היא חובת נסיגה של התוספת מקצה הגג.
מטרת התכנית המוגשת היא להגדיל את שטח המירבי המותר לבניית חדרים על הגג עד ל- 40 מ"ר, כולל מדרגות העליה אליהן.
הוראות התכנית לא יחולו על תכניות הקובעות עיצוב ארכיטקטוני של הבתים או קובעות את גובה הבתים במטרים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 28,328 מ"ר מ"ר +28,328 מ"ר מצב מאושר - לפי תכנית ק/316/א ניתן לבנות תוספת על הגג של 24 מ"ר. מצב מוצע - הערכה של מס' יח"ד קיימות על גגות (כ-11,855) יח"ד), ולפי הערכת מימוש של 30%, סה"כ יח"ד 3,541 * 8 מ"ר תוספת בנייה על גגות שטח עיקרי.

מקום התוכנית


התכנית חלה על כל תחום מרחב התכנון המקומי קריות.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוו"ד סמכות הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוו"ד מהנדס הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 21/11/2019 21 13
פרסום לאישור בעיתונים 15/11/2019 תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 21 13
פרסום לאישור ברשומות 10/11/2019 תאריך פרסום: 10/11/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8511. עמוד: 1128. שנה עברית: התשף . 21 13 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/11/2019 21 13
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 04/11/2019 21 13
החלטה בדיון בהתנגדויות 09/09/2019 21 13
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 04/08/2019 21 13
הוגשו התנגדויות 30/07/2019 21 13
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 06/06/2019 21 13
פרסום להפקדה בעיתונים 31/05/2019 תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2019. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 21 13
פרסום להפקדה ברשומות 20/05/2019 תאריך פרסום: 20/05/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8248. עמוד: 10983. שנה עברית: התשעט . 21 13 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/05/2019 21 13
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/05/2019 21 13
החלטה בדיון בולחוף 17/04/2019 21 13
החלטה בדיון בהפקדה 10/10/2018 13 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/07/2018 13 9
קבלת תכנית 12/02/2018 12 8

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ק/ 130 תכנית המיתאר לשטח הועדה המקומית לבניה ולתכנון עיר, קריות . שינוי צפייה
תוכנית ק/ 130/ א שינוי הוראות הבניה - במרחב תכנון קריות כפיפות צפייה
תוכנית ק/ 316 אופן חישוב שטחי הבניה וקביעת מספר יחידות דיור מקסימלי ליחידת קרקע שינוי צפייה
תוכנית ק/ 316/ א אופן חישוב שטחי בניה של יציאות לגג והוראות עיצוב ארכיטקטוני וקביעת שטחים עיקר שינוי צפייה
תוכנית ק/ 316/ ב עיצוב ארכיטקטוני והגדרת המונח יחידת דיור. שינוי צפייה
תוכנית ק/ 130/ ב שינוי הוראות בניה - באזור מגורים ב' ו- ג' במרחב תכנון קריות כפיפות צפייה
תוכנית ק/ 316/ ד שינוי אחוזי הסכמת שכנים בבתים משותפים לצורך בניית תוספת על הגג שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 352-1169390 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות שינוי
תוכנית 352-0947358 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0824482 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0940098 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0804187 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות שינוי
תוכנית 352-1077577 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0952861 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0829622 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0946848 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות שינוי
תוכנית 352-0940908 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0923912 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0998260 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0946822 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות שינוי
תוכנית 352-0824037 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות שינוי
תוכנית 352-1108158 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות שינוי
תוכנית 352-0887901 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות שינוי
תוכנית 352-0859306 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0884874 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0887323 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0980862 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0738740 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0895284 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-1005206 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0786673 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0895441 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0804369 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0786608 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0784355 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-1003797 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-1152172 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0731216 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-1044403 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0984534 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות
תוכנית 352-0968917 הוראות בנוגע לתוספות בניה על גגות בתחום מרחב תכנון מקומי קריות כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 09/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
155 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 17/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 10/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 06/11/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 20/05/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכאל נדיב הורדה