351-0276949

מגורים לפועלים זמניים בחקלאות במושבי המועצה האזורית אלונה

מטרת התוכנית


1. קביעת הוראות מפורטות למתן היתרים למבני מגורים לפועלים זמניים בחקלאות במושבי מועצה אזורית אלונה.
2. שמירת האופי הכפרי של המושבים אביאל, גבעת נילי ועמיקם.
3. קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני ונופי.
4. קביעת הוראות ליישום התוכנית וביצועה.

עיקרי הוראותיה


1. תוספת זכויות בניה המיועדות למגורים עבור פועלים זמניים בחקלאות.
2. הוראות לגבי המיקום המותר בנחלה למבני המגורים לפועלים הזמניים.
3. הנחיות לסוג המבנה המותר והוראות בינוי.
4. הנחיות לגבי זמניות המבנה ופינויו בתום תקופת האישורים הרלבנטיים.

דברי הסבר


המועצה האזורית אלונה כוללת שלושה מושבים - אביאל, גבעת נילי ועמיקם. בשנים האחרונות מתרחשים שינויים במרחב הכפרי בארץ הכוללים בין היתר הגדלה משמעותית בהיקף הפעילות החקלאית במושבים. לאור זאת הממשלה מאשרת לחקלאים הבאת פועלים זרים לתקופות ארוכות לצורך העבודה החקלאית.
הסדרה סטטוטורית למגורים זמניים עבור הפועלים הזרים בתקופת עבודתם המאושרת במושבים ויצירת תנאי מחיה נאותים עבורם מחד, תוך מתן הנחיות ומגבלות למגורים הללו באופן שיאפשר את השמירה על האופי הכפרי של המושבים מאידך, הינן מטרות תוכנית זו.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 27,150 מ"ר מ"ר +27,150 מ"ר

מקום התוכנית


מ.א אלונה - מושב אביאל, מושב גבעת נילי, מושב עמיקם

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 3 תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת המועצה המקומית אלונה בעניין זה שהיא מגישת התכנית. מתאריך 23.4.18. הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א התיחסות קק"ל הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה אישור מסירה למשרד החקלאות (חגי שניר) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 10/11/2019 16 9
החלטה בדיון בהפקדה 18/02/2019 16 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/07/2018 16 9
קבלת תכנית 22/01/2018 16 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ב/ 8 הקו המזרחי- עדכון תוואי מערכות הולכת הגז הטבעיבקטע חגית- נתב"ג ורצועת תשתיות כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6/ 3 תמ"מ -מחוז חיפה- שינוי 3-תעסוקה לא חקלאית במושבים ואזורי תעסוקה במ. האזוריות כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 250 אזור בנין ערים -טבריה שינוי
תוכנית ג/ 920 גבעת נילי שינוי
תוכנית חפאג/ 922 עמיקם שינוי
תוכנית מ/ 142 הרחבה ושינוי לתכנית המאושרת - עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 155 מגרשים לבנים ממשיכים בגבעת נילי שינוי צפייה
תוכנית מ/ 222 הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים . שינוי צפייה
תוכנית מ/ 298 שינוי מגרשים מס' 130, 330 במושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 921 אביאל שינוי
תוכנית מ/ 216 שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 216/ א שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 223 שינוי סיווג ותוספת מגרשים בגבעת נילי . שינוי צפייה
תוכנית מ/ 231 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 231/ א תשתיות להרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 277 תוספת מגרשי בניה באביאל. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 297 פצול מגרש מגורים מנחלה מס' 11, מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 300 חלוקת מגרש למגורי בן ממשיך לשלושה מגרשים ומתן מספרים למגרשים. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 305 חלוקת מגרש מגורים מס' 46 , מושב עמיקם שינוי צפייה
תוכנית מ/ 316/ א/ ש/ 1471 יער אלות עדה כפיפות צפייה
תוכנית מ/ 352 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה שינוי צפייה
תוכנית מ/ 397/ א ביטול פיצול מגרש מנחלה 11 מושב עמיקם שינוי צפייה
תוכנית מ/ 407/ חכ/ 900/ ש/ 1404 פארק אלונה - יערות ושמורות אלונה כפיפות צפייה
תוכנית מ/ 412 תוספת זכויות בניה במגרש 44 א' , במושב עמיקם שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 114 מגרש 6 א' - עמיקם שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 127 פיצול מגרש למגורים מנחלה 25 מושב עמיקם שינוי
תוכנית מ/ מק/ 83 חלוקה באזור מגורים - מיוחד שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 86 שינוי קו בניין אחורי, עמיקם שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 89 חלוקה בהסכמה באזור מגורים לבעלי מקצוע מגרש 78 - אביאל שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 90/ ש/ מק/ 1206 שינוי מיקום מגרש 319 - אביאל שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 92 שינויים בקווי בניין מגרש 10 - גבעת נילי שינוי צפייה
תוכנית מק/ מ/ 10 שינוי תוכנית מפורטת המהווה שינוי לתוכנית מ/ 216 , מ/ 231 שינוי צפייה
תוכנית משח/ 1/ א מושב אביאל שינוי צפייה
תוכנית 1/ 773/ 2 שיכונים ציבוריים- עמיקם שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 18/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה