255-0220814

אנרגיית רוח בכסרא

מטרת התוכנית


לייעד שטחים להקמת חוות טורבינות רוח בהספק כולל של עד כ-30 מגה וואט, שייוצרו על ידי עד 4 טורבינות רוח, בהתאם לתמ"א.

עיקרי הוראותיה


א.קביעת יעוד תאי שטח ל"קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים" בהם תתאפשר הקמת טורבינות רוח ומתקנים.
ב.קביעת יעוד תאי שטח ל"קרקע חקלאית" בהם תתאפשר הקמת דרכים.
ג.קביעת זיקת הנאה והוראות בדבר גישה לטורבינות לצורך הקמתן ותחזוקתן.
ד.קביעת תוואים להעברת תשתיות חשמל ותשתיות אחרות הנדרשות לפרויקט.
ה.קביעת הוראות לתקופת הקמת הטורבינות, לרבות לעניין שטחי התארגנות, לתקופת הפעלתן ולפירוק המתקן בסיום השימוש.
ו.קביעת הוראות בדבר הקמת תרנים למדידת רוח.
ז.קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ח.קביעת הוראות בדבר שיקום נופי לאחר הקמת טורבינות הרוח.
ט.קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי לתכנית.
י.קביעת הנחיות למניעת מפגעים סביבתיים ולעניין מניעת פגיעה בבעלי כנף.
יא.קביעת מגבלות בניה מחוץ לתחום התכנית, בהתאם לסעיף 9.1.6 לתמ"א ובהתאם לסעיף 83א(א) לחוק.

דברי הסבר


הצורך הלאומי בהגדלת היקפי הייצור של חשמל מאנרגיה מתחדשת נקבע בהחלטות ממשלה וביעדי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. ניצול אנרגיית הרוח כאנרגיה מתחדשת מקטין את התלות של מדינת ישראל ביבוא דלקים, מקטין את זיהום האוויר והשפעותיו בתחום בריאות הציבור ותורם להפחתת פליטת גזי חממה הגורמים לתופעת שינוי האקלים.

בהתאם למדיניות והחלטות אלה אישרה ממשלת ישראל ב-09.2014 את תכנית המתאר הארצית לטורבינות רוח, תמ"א 10/ד/12. כמו כן בהתאם להחלטות אלה הקימה המועצה הארצית לתכנון ובניה עוד בשנת 2012 צוות בין משרדי לבחינת תאי שטח בעלי פוטנציאל להקמת חוות רוח גדולות. הצוות המליץ על התחמים הראויים לקידום חוות רוח גדולות ובכלל זה על מתחם 88ב' של אזור כיסרא ב"עדיפות לשטח החקלאי". הצוות ציין ביחס למתחם זה כי יש לבחון ביחס ליער תפן ופקיעין ולמסדרונות אקלוגיים ולהימנע מפגיעה בטרסות חקלאיות. ב-4.2.2014 החליטה המועצה הארצית לאמץ את המלצות הצוות ולהמליץ "על קידום תכניות לחוות רוח במתחמים שהומלצו על ידי הצוות" ובכלל זה המתחם "אזור כיסרא". תכנית זו היא התכנית למתחם "אזור כיסרא" כפי שהומלץ ע"י המועצה הארצית לקידום תכנית לטורבינות רוח גדולות.

תכנית זו באה לאפשר ייצור חשמל מאנרגיית רוח באזורים החקלאיים של הישוב כסרא.
מקור האנרגיה הבלעדי לייצור חשמל המוצע בתכנית זו הינו אנרגיית הרוח וללא שימוש בדלקים. חוות טורבינות הרוח תחוברנה לרשת החשמל באמצעות חיבורים לקוי מתח גבוה.

ברמה הלאומית תכנית זו תאפשר ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בגליל ולספקו לצרכנים באזור, ובכללם אזור התעשייה תפן.

מקום התוכנית


בשטחים החקלאיים של הישוב כסרא-סמיע

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה-חתום להפקדה הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה-חתום להפקדה הורדה
קומפילציה תשריט מצב מאושר מקומי - קומפילציה-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר ארצי ומחוזי-חתום להפקדה הורדה
מגבלות בניה לגובה נספח מגבלות בניה-חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח בינוי-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף סקר השפעה על בעלי כנף-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול הועדה המקומית מעלה הגליל מיום 26.1.2015 הורדה
תצהירים תצהיר למסמכי השלמת תנאי סף - תומר גוטהלף הורדה
תצהירים תצהיר בעל מקצוע - ליאור דץ הורדה
תצהירים הצהרת עורך תכנית - ליאור דץ - נספח 1ג לתנאי הסף הורדה
תצהירים תצהיר בעל מקצוע - שגיא סנדלר הורדה
תצהירים תצהיר בעל מקצוע - נועם בן משה הורדה
תצהירים תצהיר מודד הורדה
תצהירים תצהיר בעל מקצוע - דוד מנינגר הורדה
תצהירים תצהיר בעל מקצוע - רועי נויפלד הורדה
תצהירים תצהיר בעל מקצוע - רוני שחר הורדה
תצהירים תצהיר בעל מקצוע - כרמי קורן הורדה
תצהירים תצהיר בעל מקצוע - דפנה גרינשטיין הורדה
תצהירים תצהיר בעל מקצוע - אייל שוחט הורדה
תצהירים תצהיר בעל מקצוע - דניאל זמלר הורדה
תצהירים תצהיר בעל מקצוע - תומר גוטהלף הורדה
תכתובת
תכתובות רשיון מותנה הורדה
תכתובות תאום בטיחות אש - רשות הכבאות הורדה
תכתובות רשיון מותנה - תכנית המתקן הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הוגשו התנגדויות 09/11/2019 43 31
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/09/2019 43 31
פרסום להפקדה בעיתונים 09/08/2019 תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2019. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2019. עיתון: עיתון מקומי א. 43 31
פרסום להפקדה ברשומות 04/08/2019 תאריך פרסום: 04/08/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8372. עמוד: 13497. שנה עברית: התשעט . 43 31 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 31/07/2019 43 31
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/07/2019 43 31
החלטה בדיון במועצה הארצית 21/05/2019 35 26
החלטה בדיון בהפקדה 21/01/2019 33 25
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/09/2017 12 11
קבלת תכנית 06/11/2014 3 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2020029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 24/09/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 11/09/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
629 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 21/05/2019
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 20/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/04/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/09/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים 13/07/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים 24/03/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 31/07/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אינג' קובי ברטוב נתיבי ישראל הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'אנם מחמד ג'אנם מייצג את ג'אנם,האני,וסלמן ג'אנם. הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הלל גלזמן בשם 9 מתנגדים הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאתם עטאללה הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יאסר גדבאן בשם משפחת ג'דבאן פרג' הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי לבון,לפידות,חרשים והר חלוץ הורדה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ליאורה אמיתי בשם תושבי הר חלוץ הורדה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סיוון יחיאלי הורדה
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד גיל דרור מייצג את ראש מוא"ז משגב דני עברי
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוטיע שקור הורדה
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מוטיע שקור מייצג את חסן ונאיף שקור הורדה
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאד פלאח הורדה
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ יאסר ג'דבאן מו"מ כסרא-סמיע הורדה
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ יאסר ג'דבאן מו"מ כסרא-סמיע הורדה
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ יאסר ג'דבאן מו"מ כסרא-סמיע הורדה
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ יאסר ג'דבאן מו"מ כסרא-סמיע הורדה
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ יאסר ג'דבאן מו"מ כסרא-סמיע הורדה
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ יאסר ג'דבאן מו"מ כסרא-סמיע הורדה
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ יאסר ג'דבאן מו"מ כסרא-סמיע הורדה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ יאסר ג'דבאן מו"מ כסרא-סמיע הורדה
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ יאסר ג'דבאן מו"מ כסרא-סמיע הורדה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ יאסר ג'דבאן מו"מ כסרא-סמיע הורדה
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראש מו"מ יאסר ג'דבאן מו"מ כסרא-סמיע הורדה
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תושבי מו"מ כסרא סמיע 134 מתנגדים הורדה
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תושבי מו"מ כסרא סמיע 134 מתנגדים הורדה
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תושבי מו"מ כסרא סמיע 134 מתנגדים הורדה