יוש/ 2/ 1/ 512

עותניאל - תיקון לתכנית מתאר מפורטת מס' 512 (29 יח"ד)

מטרת התוכנית


א. שינוי ייעוד מאזור חקלאי וחלק משטח ציבורי פתוח לאזורי מגורים: א' ו-ב', שטח ציבורי פתוח, שבילים, שטחים פתוחים, שטח לתכנון בעתיד, קרקע חקלאית והנחיות מיוחדות ודרכים.
ב. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת.
ג. קביעת שימושים בייעודי הקרקע השונים.
ד. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ה. קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
ו. קביעת תנאים שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 29 מ"ר מ"ר +29 מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
תכתובת
תכתובות נוסח פרסום בערבית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 28/08/2019 תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2019. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2019. עיתון: אל-סינארה.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 14/08/2019
החלטה בדיון באישור תכנית 06/08/2019
פרסום להפקדה בעיתונים 10/05/2019 תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2019. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2019. עיתון: מעריב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/02/2019
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/01/2019
החלטה בדיון בהפקדה 22/08/2018
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 06/07/2017
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/12/2016
קבלת תכנית 20/12/2016

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 5/ RJ תוכנית המתאר האזורית מחוז ירושלים שינוי
תוכנית יוש/ 512 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019006 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 06/08/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2018008 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 22/08/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה 14/08/2019 הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 02/05/2019 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 14/08/2019 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/02/2019 הורדה