תתל/ 72/ ב

רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי

מטרת התוכנית


התוויה, סלילה והקמה של מסילה לרכבת קלה ומתקנים נוספים המהווים חלק מהמתע"ן במטרופולין תל אביב, בתחומי הערים ראשון לציון, באר יעקב, רמלה ולוד, כחלק מרשת קווי מתע"ן על פי תוואי הקו החום בתמ"א.

עיקרי הוראותיה


התכנית קובעת:
1. שטח לרצועת מתע"ן במפלס הקרקע שבו ניתן יהיה להקים, בין השאר, מסילות לרכבת קלה, תחנות להעלאת נוסעים והורדתם, מבנים, מתקנים ותשתיות הדרושים להפעלת המתע"ן מעל ומתחת לקרקע.
2. הוראות לעניין הקמת תחנות להעלאה ולהורדה של נוסעים, הקמת תחנה לתחבורה ציבורית, להקמת גשרים, מנהרות ומעברים משוקעים להפרדה מפלסית בין רצועת המתע"ן לבין מעבר רכב, מעבר להולכי רגל, הוראות לשטחי התארגנות הדרושים בתקופת ההקמה.
3. הוראות ותנאים לבינוי ופיתוח שיאפשרו, לפי העניין, מתן היתרי בניה, הרשאות או מתן הודעה על עבודות להקמת המסילות, תחנות להעלאת נוסעים והורדתם, וכל המתקנים הנדרשים להקמה ולתפעול המתע"ן.
4. הוראות לשמירה על הסביבה, ולצמצום מפגעים סביבתיים ובטיחותיים.
5. הוראות גמישות ביחס למרכיבים שונים של התכנית.
6. ייעוד קרקע לדרך או להרחבת דרכים מוצעות וקביעת ייעוד קרקע בתוכם לרצועת מתע"ן.
7. הוראות לעניין הפקעתן של קרקעות לצרכי ציבור, לרבות הפקעה זמנית.
8. הוראות לעניין הריסת מבנים.

דברי הסבר


התכנית למקטע המזרחי של הקו החום של הרכבת הקלה במטרופולין ת"א נועדה לקבוע רצועת מסילה לקו מתע"ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) לרבות מיקום תחנות, שטחי התארגנות ומתקנים הנדסיים נוספים המיועדים להפעלת הרכבת הקלה.

המקטע המזרחי של הקו החום המוצע בתכנית זו, הוא חלק מרשת קווי מתע"ן שנקבעו בתמ"א 23/א/4 - תוכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב (להלן: "התמ"א") שקבעה את הרצועות לתכנון של הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב.

התכנית להלן מתייחסת למקטע המזרחי של הקו החום המפורט בתמ"א והיא חלק מסדרה של תכניות לתשתיות לאומיות, שישלימו את מארג קווי הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב, הקבוע בתמ"א. תכניות אלה יצטרפו לתכניות המתאר המחוזיות המפורטות המאושרות הכוללות את תוואי הקו האדום.
בחלקים החופפים בין התכנית לתמ"א, רצועת המסילה ממוקמת בתוך תחום הרצועה לתכנון, כפי שנקבעה בתמ"א. באזורים שאינם חופפים לתמ"א נקבעה רצועת המסילה בעיקרה על דרכים מאושרות בתוכניות שאושרו קודם לאישורה של התמ"א ועל דרכים מוצעות בתכניות בתהליכי אישור.

הקו החום המזרחי, בתכנית זו, עובר בתחום הערים ראשון לציון, בשטח ללא שיפוט (מתחם צריפין), בבאר יעקב (ועדה מקומית מצפה אפק), רמלה ולוד ובתחום המועצות האזוריות עמק לוד וגזר. הקו ממשיך את המקטע המערבי של הקו החום מזרחה ברחוב ירושלים בראשון לציון ומשם פונה צפונה ומזרחה בדרכים חדשות במתחם צריפין, ונכנס מכיוון צפון לתחום בית החולים ע"ש יצחק שמיר (אסף הרופא). משם ממשיך הקו דרומה על דרכים מוצעות ומאושרות וחוצה את באר יעקב ברחוב נעמי שמר. הקו עובר על גשר מעל מסילת רכבת ישראל לוד- באר יעקב, ממשיך דרומה ומזרחה לכיוון רמלה. בגבול בין באר יעקב ורמלה חוצה הקו את כביש 200 המתוכנן במעבר משוקע. משם ממשיך מזרחה ברמלה ברחובות הזית ויהודה שטיין, צפונה בשדרות חיים וייצמן, פונה דרומה ומזרחה בשדרות הרצל וצפונה ברחוב טשרניחובסקי. הקו חוצה את מסילת הברזל וכביש 44 במעבר משוקע וממשיך מזרחה על רחוב תל חי ברמלה והמשכו ברחוב ירושלים בלוד בכיוון צפון מזרח (דרך 434). מרחוב ירושלים בלוד ממשיך הקו צפונה בשדרות הנשיא, ברחובות הרצל ואבא הילל סילבר. בצומת עם רחוב המחקר פונה הקו מערבה במעבר משוקע מתחת למסילת הברזל, על רחוב המחקר, ומסתיים בסמוך לתחנת רכבת ישראל גני אביב בלוד.

התכנית כוללת הוראות מפורטות המאפשרות, בהתאם לסעיפים 145, 261(ד) ו- 261(ה) לחוק התכנון והבניה, לבצע את כלל העבודות הנדרשות לצורך הקמת הקו והמתקנים הכלולים בתכנית באמצעות מתן הודעה, היתר או הרשאה, או בפטור מהיתר לפי העניין ובהתאם לדין.

התכנית תאפשר את הקמת המתע"ן מכוחה, ואולם אין בהוראותיה כדי לקבוע הנחיות תפעוליות ביחס לרכבת הקלה או קווי המתע"ן בכלל. תכנית זו, יכולה לשמש כל קו מתע"ן אחר.
התכנית כוללת הוראות המאפשרות ניצול הזכויות לפי תמא"א 38, גם במקרים בהם תידרש הריסת מבנה לצורך מימושה של תכנית זו, בהתאם לתנאים שפורטו בתכנית.

מקום התוכנית


בראשון לציון: רחוב ירושלים.
בשטח ללא שיפוט (צריפין)
בבאר יעקב: דרכים חדשות במתחמי צריפין, בית החולים ע"ש יצחק שמיר (אסף הרופא), רחוב נעמי שמר.
ברמלה: רחוב הזית ויהודה שטיין, שדרות חיים וייצמן, שדרות הרצל, רחוב טשרניחובסקי, רחוב תל חי.
בלוד: שדרות ירושלים, הנשיא, רחובות הרצל ואבא הילל סילבר, רחוב המחקר.
בלוד חלה התכנית גם בגושים לא מוסדרים (גושי שומא) בנוסף לאלה המפורטים בסעיף 1.5.5 כלהלן:
גוש 3948 לא מוסדר (גוש שומא) בחלקות 4, 10, 17 בשלמותן ובחלקי חלקות: 1 - 3, 5, 8- 9, 11, 16, 18- 20, 23 - 24, 26, 29, 137, 139, 139/1 - 139/5.
שארית גוש 3950 לא מוסדר (גוש שומא) בחלקה 69 במלואה ובחלקי חלקות: 42, 44, 49 - 51, 53, 57 - 60, 63 - 65, 67 - 68, 70 - 71, 100 - 101, 111 - 113, 121.
גוש 3951 לא מוסדר (גוש שומא) בחלקי חלקות: 6 - 7, 103, 124.
שארית גוש 3958 לא מוסדר (גוש שומא) בחלקי חלקות: שארית 207, 191.
במועצה אזורית עמק לוד: בהמשך לרחוב המחקר סמוך לתחנת רכבת ישראל גני אביב.
במועצה אזורית גזר: בפינה הצפון מזרחית בין גבולות באר יעקב לרמלה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום חלק ג' הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חלק ב' הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חלק א' הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חלק ה' הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום חלק ד' הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 13 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 14 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 15 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 16 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 17 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 18 מתוך 18 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח שמירה על עצים בוגרים הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה חתך אורך הורדה
תוואי מסילה חתך אורך הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה חתך אורך הורדה
תוואי מסילה חתך אורך הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה חתך אורך הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה חתך אורך הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה חתך אורך הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה חתך אורך הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים קו חום מזרחי רמלוד הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות ביטול רצועות לתכנון של תמ"א/ 23/ א/ 4 הורדה
בינוי נספח מבני דרך - גשר נעמי שמר, מעברים ת"ק הזית ותל חי, הפרדה מפלסית המחקר - גיליונות 1 - 4 הורדה
בינוי נספח מבני דרך - גשר נעמי שמר, מעברים ת"ק הזית ותל חי, הפרדה מפלסית המחקר - גיליונות 1 - 4 הורדה
בינוי נספח מבני דרך - גשר נעמי שמר, מעברים ת"ק הזית ותל חי, הפרדה מפלסית המחקר - גיליונות 1 - 4 הורדה
בינוי נספח מבני דרך - גשר נעמי שמר, מעברים ת"ק הזית ותל חי, הפרדה מפלסית המחקר - גיליונות 1 - 4 הורדה
מצב מאושר הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות גבולות התכנית ע"ג תכניות ארציות ומחוזיות הורדה
תנוחה תנוחת המסילה וגבולות התכנית על רקע תצ"א הורדה
תנוחה תנוחת המסילה וגבולות התכנית על רקע תצ"א הורדה
תנוחה תנוחת המסילה וגבולות התכנית על רקע תצ"א הורדה
נספחים מאושרים עצים בוגרים חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר חלק א' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר חלק ד' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר חלק ה' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר חלק ו' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר חלק ז' הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך הורדה
נספחים מאושרים סקר עצים הורדה
נספחים מאושרים עצים בוגרים חלק א' הורדה
נספחים מאושרים עצים בוגרים חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים עצים בוגרים חלק ד' הורדה
נספחים מאושרים תוואי המסילה חלק א' הורדה
נספחים מאושרים תוואי המסילה חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים תוואי המסילה חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים תוואי המסילה חלק ד' הורדה
נספחים מאושרים תוואי המסילה חלק ה' הורדה
נספחים מאושרים תוואי המסילה חלק ו' הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח שילוב עירוני הורדה
בינוי ופיתוח תחנה טיפוסית במפלס הקרקע הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 9.4.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 02/07/2018 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הות"ל 9.4.18 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגת שהוצגה בדיון 9.4.18 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 29/07/2019 50 29
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 29/07/2019 50 29
פרסום לאישור ברשומות 29/07/2019 תאריך פרסום: 29/07/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8361. עמוד: 13258. שנה עברית: התשעט . 50 29 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 26/06/2019 50 29
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 06/05/2019 50 29
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 21/01/2019 תאריך פרסום: 21/01/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8084. עמוד: 6438. שנה עברית: התשעט . 46 26 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 11/01/2019 תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2019. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2019. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2019. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2019. עיתון: אל-סינארה. 46 26
התכנית פורסמה להערות והשגות 10/10/2018 50 29
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 09/04/2018 25 14
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 07/11/2017 25 14
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 28/08/2017 13 9
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 28/08/2017 13 9
קבלת תכנית בות"ל 28/08/2017 13 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 23/ 9 תכנית מיתאר ארצית למסילות ברזל - שינוי מס' 9 - שינוי בהוראות תכנית. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 455-0631754 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית תמל/ 1095/ א רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי שינוי
תוכנית 413-0910240 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית תתל/ 101/ א רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי שינוי
תוכנית 406-1112754 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 406-0643403 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 406-0768135 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 415-0604785 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 415-0668178 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 413-0595314 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 415-0411363 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 426-1038322 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 415-0662908 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 415-0792036 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 415-0778696 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 415-0882423 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 455-0595330 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית 415-0843987 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי כפיפות
תוכנית תמל/ 2012 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי ללא שינוי
תוכנית תמל/ 2028 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי ללא שינוי
תוכנית 415-0540765 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי ללא שינוי
תוכנית תמל/ 2043 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו החום"-מקטע מזרחי ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019008 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 06/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019006 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 06/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 25/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 28/01/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018012 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 16/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018011 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 02/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018006 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 09/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 30/12/2018 הורדה