תמל/ 1089

כרמי שיבלי

מטרת התוכנית


הקמת שכונת מגורים חדשה בשיבלי אום אל ג'אנם. השכונה כוללת מגורים, מבני ציבור, בית קברות, שטחים ציבורים פתוחים, תחנת שאיבה לביוב, שבילים ודרכים.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד מיער נטע אדם קיים, מגורים מתארי ושטח ללא תכנון מפורט לייעוד מגורים מפורט, דרך מוצעת, שצ"פ, שטחים פתוחים, שטחים למבנים ומוסדות ציבור, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור, בית קברות, שביל, דרך משולבת, דרך ו/או טיפול נופי ומתקנים הנדסיים.
2. קביעת הוראות בניה להקמת שכונה חדשה בת כ-627 יח"ד בישוב שיבלי אום-ג'אנם. התכנית כוללת שטחים למגורים, מבני ציבור, בית קברות, שטחים ציבורים פתוחים, שטחים פתוחים ומבני ציבור, שבילים, דרכים מוצעות ושטח למתקנים הנדסיים.
3. קביעת הוראות והנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי למגרשים המיועדים לבניה ובכלל זה הוראות לשטחי וגבהי הבניה, מספר יחידות הדיור, חניה, פיתוח נופי, מאפייני הבינוי, עיצוב אדריכלי וחומרי גמר.
4. קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבניה.
5. קביעת הוראות לשמירה על הסביבה ולשמירה על ערכי טבע ועצים.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.
7. קביעת תנאים לאיחוד וחלוקה.

דברי הסבר


התכנית חלה על חלקו הצפוני של הישוב שיבלי אום אל ג'אנם אשר למרגלות הר תבור.
התכנית מתווה את התשתית התכנונית לשכונה בת כ-627 יח"ד, בצפיפות ממוצעת של כ-6 יח"ד לדונם נטו. בשכונה מבני מגורים במגוון טיפוסי בינוי, מבני ציבור, שצ"פים, שטחים פתוחים ובית עלמין.
הבנוי המוצע ממשיך את רצף הבינוי הקיים בישוב, תוך התאמה לטופוגרפיה ולמאפייני השטח, כולל עצים לשימור.
תחום התכנון מצוי בשיפולי שתי שלוחות וביניהן ואדי המתפקד כערוץ ניקוז מקומי. במרכז התכנית- בואדי בין שתי שלוחות ההר, מוצע אזור מעורב המשלב מבני ציבור, שטח ציבורי פתוח ושטחים פתוחים אקסטנסיביים הנפתחים אל הנוף הפתוח והיער. הבינוי למגורים פרוס על שתי שלוחות ההר, בבנייה מדורגת במספר דגמים. במרכז התכנית עובר שביל ישראל, לאורך רחוב הממשיך את הרחוב הקיים בישוב. ברחוב זה מוצע מסחר מלווה רחוב אשר ישרת את תושבי השכונה ואת המטיילים בשביל. בדרום השכונה, בחיבור בינה לבין הבינוי הקיים בישוב, מוצע להקים בית ספר יסודי אשר ישרת הן את השכונה והן את הישוב הקיים. בצפון שלוחה זו יועד שטח לבית קברות.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 80,536 מ"ר מ"ר +80,536 מ"ר
מגורים (יח"ד) 627 יח"ד יח"ד +627 יח"ד מצב מאושר חושב מתכנית המתאר שיבלי ג/ 15656
מגורים (מ"ר) 88,434 מ"ר מ"ר +88,434 מ"ר אין נתונים על מ"ר למגורים מתכנית המתאר שיבלי ג/ 15656
מסחר (מ"ר) 454 מ"ר מ"ר +454 מ"ר

מקום התוכנית


שיבלי-אום אל ראנם, שכונה צפונית, מזרחית לדבוריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות הורדה
הוראות התכנית הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
סביבה ונוף נספח נוף הורדה
חוות דעת סביבתית חוות דעת סביבתית הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלת איזון והקצאה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לצרכי ציבור - חוברת הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח סקר עצים - חוברת הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט סקר עצים הורדה
מים נספח מים כללי הורדה
ניקוז נספח ניקוז והידרולוגי - חוברת הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי לתחנת השאיבה הורדה
ביוב נספח מים וביוב - חוברת הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
מים נספח מים הורדה
ביוב נספח ביוב כללי הורדה
ביוב נספח ביוב הורדה
ניקוז נספח ניקוז אזורי הורדה
מצב מאושר נספח מצב מאושר הורדה
דברי הסבר בערבית דברי הסבר בערבית הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות תזכיר מיצוי עתודות קרקע הורדה
טבלאות איזון והקצאה שמאות - עקרונות לטבלת איזון והקצאה הורדה
חלוקה ורישום תשריט חלוקה וטבלת שטחים - תשריט אנליטי הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
תכתובת
תכתובות נוסח פרסום הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במליאה וועדת משנה ב29.5 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון ההפקדה הורדה
תכתובות נוסח הפקדת התכנית הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הוועדה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 25/07/2019 תאריך פרסום: 25/07/2019. מס' ילקוט פרסומים: 8358. עמוד: 13202. שנה עברית: התשעט . 60 29 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/07/2019 תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2019. עיתון: אל-סינארה. 60 29
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 16/07/2019 60 29
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/07/2019 60 29
החלטה בדיון באישור תכנית 29/05/2019 60 29
החלטה בדיון בהתנגדויות 29/05/2019 60 29
הוגשו התנגדויות 05/05/2019 60 29
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 06/03/2019 60 29
פרסום להפקדה בעיתונים 01/03/2019 תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2019. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2019. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2019. עיתון: אל-סינארה. 60 29
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/02/2019 60 29
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/02/2019 60 29
החלטה בדיון בהפקדה 24/10/2018 26 16
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 17/10/2018 26 16
קבלת תכנית 17/10/2018 26 16

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019016 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
59 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 29/05/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018020 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 24/10/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019003 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 09/07/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 16/07/2019 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות חברת חשמל הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שתווי סאלח