תתל/ 46/ א

מחלף בני ברית - כביש 41

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת מחלף בני ברית לצורך שיפור ושדרוג הנגישות לנמל הדרום, לנמל אשדוד ולעיר אשדוד, תוך חיזוק הקשרים התחבורתיים למטרופולין ת"א ולכביש חוצה ישראל, ויצירת מענה לגישות המקומיות.

עיקרי הוראותיה


1. ייעוד שטחים לדרך מוצעת, "מפגש דרך - מסילה".
2. הטלת מגבלות בניה קבועות וזמניות על שטחים סמוכים לדרך המוצעת בתכנית.
3. קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך ולשיקום נופי בשוליה.
4. קביעת הוראות להסדרת נחל לכיש בתחום התכנית.
5. קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית.
6. הגדרת מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע ותכולתם.
7. הגדרת תנאים להרשאות למבני דרך.

דברי הסבר


התכנית המוצעת הינה תכנית להקמת מחלף "בני ברית" במפגש רחוב בני ברית עם רחוב המדע וכביש 41 במבואות העיר ונמל אשדוד. התכנית הינה תכנית משלימה לתכנית תת"ל 46.
מטרת תכנית זו הינה שיפור הגישה לעיר אשדוד ולנמלי העיר אשדוד (נמל היובל הקיים ונמל הדרום המתוכנן) תוך חיבור למערך הכבישים "הרצל ב" המקודם ע"י חברת נמלי ישראל. שיפורים אלו נדרשים לאור העלייה בהיקף הפעילות הנמלית הצפוי לעת הקמת נמל הדרום, וכשלי התנועה הקיימים בקטע זה של כביש 41 כיום.

מקום התוכנית


מחלף בני ברית אשדוד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חתכים חתכים טיפוסיים גליון 1 מתוך 2 הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
תנוחה נספח תצ"א הורדה
שמירה על עצים בוגרים מסמך נופי - עצים בוגרים גליון 1 מתוך 2 הורדה
תנוחה נספח מבני דרך הורדה
חתכים חתכי אורך גליון 1 מתוך 2 הורדה
שמירה על עצים בוגרים מסמך נופי - עצים בוגרים גליון 2 מתוך 2 הורדה
חתכים חתכי אורך גליון 2 מתוך 2 הורדה
תנוחה נספח תנוחה כולל שטחי התארגנות ודרכי גישה הורדה
סביבה ונוף מסמך נופי - חתכים טיפוסיים גליון 2מתוך 2 הורדה
תשתיות נספח תשתיות גליון 1 מתוך 2 הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - תכנית נופית הורדה
תשתיות נספח תשתיות גליון 2 מתוך 2 הורדה
סביבה ונוף מסמך נופי - חתכים טיפוסיים גליון 1 מתוך 2 הורדה
חתכים חתכים טיפוסיים גליון 2 מתוך 2 הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים דוח הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
חוות דעת סביבתית מסמך סביבתי הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות מצב מאושר, ארצי ומחוזי הורדה
נספחים מופקדים חוברת סקר עצים הורדה
נספחים מאושרים חורבת סקר עצים הורדה
נספחים מאושרים אורך הורדה
נספחים מאושרים רוחב הורדה
נספחים מאושרים נופי הורדה
נספחים מאושרים תנועה הורדה
נספחים מאושרים תנוחה הורדה
נספחים מאושרים תצ"א הורדה
נספחים מאושרים תשתיות הורדה
נספחים מאושרים ניקוז הורדה
נספחים מאושרים מבני דרך הורדה
נספחים מאושרים מאושר הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חקירה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה 24.6 הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך סביבתי - איורים הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך סביבתי - איורים הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך סביבתי - איורים הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך סביבתי - איורים הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך סביבתי - איורים הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך סביבתי - איורים הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך סביבתי - איורים הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך סביבתי - איורים הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך סביבתי הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה מסמך סביבתי - איורים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 11/10/2018 51 41
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 11/10/2018 51 41
פרסום לאישור ברשומות 11/10/2018 תאריך פרסום: 11/10/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7956. עמוד: 618. שנה עברית: התשעט . 51 41 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 13/08/2018 51 41
המלצה לממשלה לאישור תכנית 04/06/2018 51 41
התכנית פורסמה להערות והשגות 29/01/2018 51 41
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 29/01/2018 תאריך פרסום: 29/01/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7687. עמוד: 4633. שנה עברית: התשעח . 51 41 צפייה
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 11/01/2018 תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2018. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2018. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2018. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2018. עיתון: מעריב הבוקר. 51 41
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 18/09/2017 39 31
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 14/09/2017 51 41
קבלת תכנית בות"ל 14/09/2017 51 41

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמל/ 1085 מחלף בני ברית - כביש 41 שינוי
תוכנית 456-0789818 מחלף בני ברית - כביש 41 כפיפות
תוכנית 603-0714592 מחלף בני ברית - כביש 41 כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019006 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 24/06/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018009 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 04/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018008 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 14/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018007 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 23/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018004 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 23/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 12/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
857 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 22/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017015 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 18/09/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016011 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 20/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 18/02/2019 הורדה