תתל/ 65/ סעיף-77-78-דרום

הכפלת מסילת החוף סדנאות אפריים-שפיים

מטרת התוכנית


שדרוג המסילות הקיימות והקמת שתי מסילות מהירות לאורך מסילות החוף, בין חיפה בצפון ועד נתניה. מנתניה תוספת של שתי מסילות מהירות ושתי מסילות פרבריות עד לחיבור למסילת 531, מדרום לשפיים התוכנית כוללת מעבר לתוספת המסילות גם תוספת ושדרוג תחנות קיימות, הסדרת הפרדות מפלסיות בין מסילה ודרך, תוך בחינת התוואי באזור הישובים העירוניים ובשטח הכפרי.

עיקרי הוראותיה


בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לחוק האמור, מודיעה בזאת הועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות (להלן- הועדה) על הכנת תכנית לתשתית לאומית מספר תת"ל / 65 (להלן: התכנית) תוספת שתי מסילות בין חיפה ועד נתניה ובין נתניה לשפיים תוספת של ארבע מסילות, וכן החליטה בדבר תנאים למתן היתרי בניה בתחום התכנית כמפורט להלן:

1.היתרי בניה או שימוש בתחום המקרקעין יינתנו בכפוף לאישור מתכננת הות"ל. תנאים אלה לא יחולו על ביצוע עבודות תחזוקה וסלילה של דרכים ומסילות, קיימות או מאושרות, בכפוף לתאום עם יזם התכנית.
2.על אף האמור בסעיף 1 לעיל, רשאית הועדה המקומית לאשר היתרי בניה לצורך שיפור תנאים סניטריים במבנים קיימים בלבד.
3.תוקף התנאים יהיה למשך שנתיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות או עד מועד העברת התכנית להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור, או עד שיבוטלו התנאים או שישונו, הכל לפי המוקדם מביניהם.

דברי הסבר


תת"ל 65 הינה תכנית לשדרוג המסילות הקיימות והקמת שתי מסילות מהירות לאורך מסילות החוף, בין חיפה בצפון ועד נתניה. מנתניה תוספת של שתי מסילות מהירות ושתי מסילות פרבריות עד לחיבור למסילת 531, מדרום לשפיים התוכנית כוללת מעבר לתוספת המסילות גם תוספת ושדרוג תחנות קיימות, הסדרת הפרדות מפלסיות בין מסילה ודרך, תוך בחינת התוואי באזור הישובים העירוניים ובשטח הכפרי.

בהתאם לסעיף 77 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לחוק האמור, מודיעה בזאת הועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות (להלן- הועדה) על הכנת תכנית לתשתית לאומית מספר תת"ל / 65 (להלן : התכנית) תוספת שתי מסילות בין חיפה ועד נתניה ובין נתניה לשפיים תוספת של ארבע מסילות, וכן החליטה בדבר תנאים למתן היתרי בניה בתחום התכנית כמפורט להלן:

1.היתרי בניה או שימוש בתחום המקרקעין יינתנו בכפוף לאישור מתכננת הות"ל. תנאים אלה לא יחולו על ביצוע עבודות תחזוקה וסלילה של דרכים ומסילות, קיימות או מאושרות, בכפוף לתאום עם יזם התכנית.
2.על אף האמור בסעיף 1 לעיל, רשאית הועדה המקומית לאשר היתרי בניה לצורך שיפור תנאים סניטריים במבנים קיימים בלבד.
3.תוקף התנאים יהיה למשך שנתיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות או עד מועד העברת התכנית להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור, או עד שיבוטלו התנאים או שישונו, הכל לפי המוקדם מביניהם.

מקום התוכנית


לאורך מסילות החוף, בין מורדות הכרמל ושפיים כביש 531

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 13 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 14 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 15 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 16 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 17 מתוך 17 תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע - דברי הסבר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 04/10/2018 7 7
פרסום הכנת תכנית ברשומות 04/10/2018 תאריך פרסום: 04/10/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7946. עמוד: 330. שנה עברית: התשעט . 7 7 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 21/08/2018 תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2018. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2018. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2018. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2018. עיתון: אל-סינארה. 7 7
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 05/03/2018 7 7
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 05/03/2018 7 7
קבלת תכנית 22/10/2014 7 7

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018004 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 05/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017010 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 03/07/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017005 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 08/05/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 17/07/2018 הורדה
פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78 17/07/2018 הורדה