353-0271387

תכנית מתאר מקומית כוללנית לפרדיס

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית כוללנית ארוכת טווח להתפתחות פרדיס ליישוב עירוני איכותי בן כ-22,000 תושבים לשנת יעד 2035, המספק לתושביו איכות חיים ופרנסה, והמהווה מוקד תיירות, מסחר ומלאכה עבור יישובי הסביבה ושומר על זהותו הייחודית.

עיקרי הוראותיה


1. מתן מענה תכנוני כולל ליישוב בהיקף של כ- 22,000 תושבים.
2. יצירת שלד עירוני ברור המחבר את כל חלקי הישוב, בדגש על רציפות בין השכונות השונות ובין מרכז הישוב וחלקיה השונים.
3. חיזוק והעצמת מרכז הישוב, תוך שימור ציביונו ומקומו הייחודי.
4. חיזוק העירוניות ועידוד התחדשותם ופיתוחם של אזורי המגורים הקיימים, בד בבד עם פיתוח איזורי מגורים חדשים.
5.הסדרת מערך התנועה והכניסות ביישוב ושילובו במערך התנועה האזורי, תוך עיגון הסטת כביש מס' 4 מערבה בהתאם לתמ"א 3/78 ותממ 6.
6. אפשרות להסדרת רצועת תשתיות משותפת לאורך כביש מס' 4 המוסט, אליה יועתקו התשתיות הקיימות במרחב העירוני המיועד לפיתוח.
7. חיזוק כלכל הישוב ותושביו.
8. שימור ושילוב הערכים הסביבתיים והנופיים בישוב וסביבתו.

דברי הסבר


מסמך זה מכיל מידע בסיס בלבד.
דברי ההסבר לתכנית מפורטים בנספח ההוראות.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
תשתיות נספח תשתיות ומגבלות תכנון-חתום לאישור הורדה
הליכים סטטוטוריים נספח יישום ואמצעים משלימים-חתום לאישור הורדה
מים נספח-חתום לאישור הורדה
קומפילציה נספח-חתום לאישור הורדה
סביבה ונוף נספח נוף משולב-חתום לאישור הורדה
מתחמי תכנון נספח-חתום לאישור הורדה
ניקוז נספח-חתום לאישור הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח עיצוב עירוני - עיקרי מדיניות התכנון-חתום לאישור הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי-חתום לאישור הורדה
ביוב נספח-חתום לאישור הורדה
מים נספח מים וביוב-חתום לאישור הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - שטחים פתוחים ומרחב ציבורי - עיקרי מדיניות התכנון-חתום לאישור הורדה
ניקוז נספח ניקוז וניהול מי נגר עילי-חתום לאישור הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח עיצוב עירוני-חתום לאישור הורדה
תכנית מתארית - הוראות חתום לאישור הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות נספח-חתום לאישור הורדה
חוות דעת כלכלית נספח פרוגרמתי חברתי כלכלי-חתום לאישור הורדה
תנועה נספח היבטים תחבורתיים - עיקרי מדיניות התכנון-חתום לאישור הורדה
שימור נספח-חתום לאישור הורדה
סקר סייסמי חוות דעת בנושא רגישות לסיכוני רעידות אדמה בתחום התכנית ובסביבתה-חתום לאישור הורדה
תנועה נספח-חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נוף משולב-חתום להפקדה הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח עיצוב עירוני-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח-חתום להפקדה הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח עיצוב עירוני - עיקרי מדיניות התכנון-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז וניהול מי נגר עילי-חתום להפקדה הורדה
תשתיות נספח תשתיות ומגבלות תכנון-חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח היבטים תחבורתיים - עיקרי מדיניות התכנון-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח-חתום להפקדה הורדה
מתחמי תכנון נספח-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי-חתום להפקדה הורדה
קומפילציה נספח-חתום להפקדה הורדה
הליכים סטטוטוריים נספח יישום ואמצעים משלימים-חתום להפקדה הורדה
תכנית מתארית - הוראות נספח-חתום להפקדה הורדה
שימור נספח-חתום להפקדה הורדה
מים נספח מים וביוב-חתום להפקדה הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות נספח-חתום להפקדה הורדה
חוות דעת כלכלית נספח פרוגרמתי חברתי כלכלי-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח-חתום להפקדה הורדה
סקר סייסמי חוות דעת בנושא רגישות לסיכוני רעידות אדמה בתחום התכנית ובסביבתה-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - שטחים פתוחים ומרחב ציבורי - עיקרי מדיניות התכנון-חתום להפקדה הורדה
מים נספח-חתום להפקדה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
תכתובת
תכתובות החלטת יור מועצה ארצית לבקשת ארכה לפי סעיף 109 הורדה
תכתובות מענה צוות התכנון להתנגדויות לתכניות מתאר כוללנית לפרדיס 15.1.18 הורדה
תכתובות תצהיר מקדמי תכנית - רשות מקרקעי ישראל - למתן תוקף הורדה
תכתובות תצהיר מקדמי תכנית - יו"ר ועדת ההיגוי הבינמשרדית הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 21/08/2018 60 42
פרסום לאישור בעיתונים 13/07/2018 תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2018. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2018. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2018. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 60 42
פרסום לאישור ברשומות 26/06/2018 תאריך פרסום: 26/06/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7853. עמוד: 9052. שנה עברית: התשעח . 60 42 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/06/2018 60 42
החלטה בדיון באישור תכנית 20/06/2018 60 42
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/06/2018 60 42
החלטה בדיון בהתנגדויות 29/01/2018 48 33
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/10/2017 48 33
הוגשו התנגדויות 24/09/2017 48 33
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 27/08/2017 48 33
פרסום להפקדה בעיתונים 11/08/2017 תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/08/2017. עיתון: עיתון מקומי ב. 48 33
פרסום להפקדה ברשומות 30/07/2017 תאריך פרסום: 30/07/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7557. עמוד: 8126. שנה עברית: התשעז . 48 33 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/07/2017 48 33
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 16/07/2017 48 33
החלטה בדיון במועצה הארצית 12/04/2016 9 9
החלטה בדיון בהפקדה 21/12/2015 9 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/11/2015 9 9
קבלת תכנית 22/11/2015 9 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3/ 78 תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי 78 -שינוי מערך הדרכים במחוז חיפה-הוחלף בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 14/ 3 תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כרי וחציבה - אתרי מחוז חיפה. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 14/ ב תכנית מתאר ארצית לכריה וחציבה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 31/ א - שינוי - 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה, פיתוח וקליטת עליה-דרכים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34 תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ג תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי קטע דור חגית (ע"פ שינוי מס' 1 לתמא) כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ח תמ"א ברמה מפורטת לקבלה וטיפול בגז הטבעי מתגליות ועד מערכת ההולכה הארצית כפיפות
תוכנית תמא/ 37/ ת שינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 18 פרוייקט חשמול הרכבת כפיפות צפייה
תוכנית 303-0132217 הסטת כביש 4 ליד פורידיס ומחלף פורידיס כפיפות צפייה
תוכנית חפאג/ 399 דרך חיפה - חדרה. שינוי
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ש/ 391 תכנית מתאר פרדיס. שינוי צפייה
תוכנית ש/ 1130 שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים בתחום השיפוט של המועצה המקומית זכרון יעקב שינוי צפייה
תוכנית משח/ 2 (חכ / 28 ב') - דור והסביבה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 353-0846675 תכנית מתאר מקומית כוללנית לפרדיס כפיפות
תוכנית 16/ 8 תכנית מתאר מקומית כוללנית לפרדיס ערר על
תוכנית עתמ/ חי/ 18/ 01/ 51739 תכנית מתאר מקומית כוללנית לפרדיס עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 29/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 26/04/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
570 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/04/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
569 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 15/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 21/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 20/06/2018 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/07/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 16/07/2017 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משרד האנרגיה אוריאל מאיר מנהל תחום מידע גיאוגרפי ותכנון פיזי הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אינג' אסף וחנר מהנדס המועצה והועדה חוף הכרמל הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברויאר מיכאל מרכז תכנון סביבתי - המשרד להגנת הסביבה הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברייה אחמד ראש המועצה פרידיס הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברייה אחמד ראש המועצה פרידיס הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברכה ניר מזכ"ל קיבוץ מעגן מיכאל הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברכה ניר מזכ"ל קיבוץ מעגן מיכאל הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ברכה ניר מזכ"ל קיבוץ מעגן מיכאל הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זרי (זכריה) גרמי מושב עפר, ד.נ. חוף כרמל הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נתיבי הגז הטבעי לישראל לוטן רחל מנהלת מחלקת תכנמון סטטוטורי הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שי גימלשטיין ב"כ תעשית אבן וסיד בע"מ הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שי גימלשטיין ב"כ תעשית אבן וסיד בע"מ הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שי גימלשטיין ב"כ תעשית אבן וסיד בע"מ הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרנות ושות' עורכי דין עו"ד שי גרנות ויהודה אילוק ב"כ המתנגדים הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פרידלר דורון הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שפיגלר מנדי מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון הורדה