תתל/ 33

מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להוספת מסילת ברזל רביעית למסילת החוף מתחנת תל אביב מרכז (סבידור) ועד למתחם תל אביב דרום, ולהוספת מסילות ברזל שלישית ורביעית ממתחם תל אביב דרום ועד לוד, וכן יצירת מסגרת תכנונית להוספת נתיב רביעי לדרך מס' 1 מתחנת תל אביב דרום ועד למחלף שפירים.

עיקרי הוראותיה


א. יעוד שטחים למסילת ברזל, לדרך, למפגש דרך/מסילה, לשטח ציבורי פתוח, לנחל/תעלה/מאגר מים.
ב. קביעת הוראות בינוי ופיתוח למסילת ברזל ולדרך, ולפיתוח ושיקום נופי בשוליהן, וכל הדרוש לצורך תפעולן.
ג. הטלת מגבלות בניה ופיתוח קבועות וזמניות.
ד. קביעת הוראות, עקרונות ותנאים לתכנון מפורט לפני ביצוע, למתן היתרים והרשאות למבני דרך.
ה. קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ובנוף ולצמצום מפגעים סביבתיים שייווצרו עקב סלילתן של המסילה ושל הדרך ועקב תפעולן.
ו. סימון מבנים להריסה וקביעת הוראות לעניין מבנים להריסה.
ז. קביעת הוראות למעבר תשתיות חשמל, דלק, גז, מים וכיו"ב בתחום התכנית.
ח. קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.
ט. קביעת זכויות בניה.

דברי הסבר


תת"ל 33 הינה תכנית תשתית לאומית עם הוראות של תכנית מפורטת לשדרוג ותוספת מסילות למסילת החוף בקטע שבין תחנת תל-אביב מרכז (סבידור), דרך נתיבי איילון (דרך מס' 20), לאורך קטע מדרך מס' 1, ועד חיבורה למסילה המזרחית בלוד.
מטרת התכנית הינה לאפשר קיבולת מסילתית ראויה, ההולמת את תחזיות הנוסעים לשנת היעד 2040, ואף מעבר לכך.
התכנית משתרעת לאורך כ-22 ק"מ ומייעדת הוספת מסילה רביעית, המופעלת באמצעות הינע חשמלי עילי, במקטע האיילון מתחנת תל-אביב מרכז (סבידור) ועד מתחם ת"א - דרום, והוספת מסילות שלישית ורביעית ממתחם ת"א - דרום ועד לוד, תוך שינויים בהתוויית צירים מסילתיים קיימים וכן שיפורים גיאומטריים מסילתיים (כדוגמת הכניסה ללוד).
התכנית כוללת הרחבת שטחי רציפי תחנות רכבת קיימות - סבידור, השלום, ההגנה, גני אביב, וכן התווייה גאומטרית שמאפשרת הקמת תחנות רכבת עתידיות - אזור, יצחק שדה ושפירים (מאושרת), והתוויה גיאומטרית שמאפשרת הרחבה עתידית של רציפים בתחנת רכבת קיימת כפר חב"ד.
עוד כוללת התכנית מבני דרך נוספים וחיבורים מסילתיים עם מסילות ורצועות מסילתיות ברשת הארצית דוגמת המסילה המזרחית. במקטע המרכזי של התוואי, בין דרום תל אביב לבין מחלף שפירים, מוסיפה התוכנית לצד המסילות נתיב רביעי לכיוון ירושלים בדרך מספר 1.

התכנית מהווה תנאי הכרחי להמשך תפקודה של מסילת החוף כעמוד השדרה המסילתי במרכז הארץ, ומשום כך גם להמשך תפקודו התקין של מערך השירות המסילתי הארצי, וכלולה בהחלטת ממשלה מס' 1421 מתאריך 24/2/2010 ("נתיבי ישראל").

במקביל לתכנית התוואי המסילתי בתת"ל 33 תקודם תכנית משלימה לניהול הנגר באגן האיילון, אשר כוללת פתרונות משולבים של הטיה, איגום, החדרה והשהיה כדלהלן: איגום מוגבר בפארק אריאל שרון, לרבות מאגר לקליטת 6.2 מלמ"ק כפי שהוחלט במליאת הות"ל, פשט ההצפה בשטחי מקווה ישראל, איגום והחדרה במחצבות מודיעין ונשר, מובל לים והסתמכות על מחצבת נטוף ועל מאגר משמר איילון הקיימים.
בכל מקרה, במסגרת ביצוע תת"ל 33 צפוי שיפור תקופת החזרה (הסתברות) של ההצפות באיילון לעומת המצב כיום.

מקום התוכנית


התכנית מתחילה מצפון לתחנת סבידור מרכז, וממשיכה דרומה בתחום העיר ת"א-יפו לאורך נתיבי אילון, דרך תחנת "ההגנה", לאורך כביש מס' 1, היישוב אזור, חולפת במתחם 'חנה וסע'-שפירים, כפר חב"ד, עד לוד - בחיבורה למסילה המזרחית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 4 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי תחנת ההגנה-תכנית בינוי הורדה
בינוי תחנת אזור - תכנית בינוי הורדה
בינוי תחנת השלום - תכנית בינוי הורדה
סביבה ונוף נספח נוף - חתכי רוחב הנדסיים-נופיים ותנוחה הורדה
סביבה ונוף נספח נוף - חתכי רוחב הנדסיים-נופיים ותנוחה הורדה
סביבה ונוף נספח נוף - חתכי רוחב הנדסיים-נופיים ותנוחה הורדה
סביבה ונוף נספח נוף - חתכי רוחב הנדסיים-נופיים ותנוחה הורדה
סביבה ונוף נספח נוף - חתכי רוחב הנדסיים-נופיים ותנוחה הורדה
סביבה ונוף נספח נוף - חתכי רוחב הנדסיים-נופיים ותנוחה הורדה
סביבה ונוף נספח נוף - חתכי רוחב הנדסיים-נופיים ותנוחה הורדה
סביבה ונוף נספח נוף - חתכי רוחב הנדסיים-נופיים ותנוחה הורדה
חשמל מערכת החשמול תנוחה וחתכים הורדה
אקוסטיקה תכנית למיגון אקוסטי הורדה
אקוסטיקה תכנית למיגון אקוסטי הורדה
חשמל מערכת החשמול תנוחה וחתכים הורדה
חשמל מערכת החשמול תנוחה וחתכים הורדה
אקוסטיקה תכנית למיגון אקוסטי הורדה
ניקוז נספח ניקוז-תעלת איילון הורדה
חשמל מערכת החשמול תנוחה וחתכים הורדה
חשמל מערכת החשמול תנוחה וחתכים הורדה
חתכים חתך לאורך ותנוחה הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
תשתיות תאום תשתיות הורדה
תנועה נספח תנועה - כביש מס' 1 הורדה
תנועה נספח תנועה - כביש מס' 1 הורדה
חתכים חתך לאורך ותנוחה הורדה
חתכים חתך לאורך ותנוחה הורדה
תשתיות תאום תשתיות הורדה
חתכים חתך לאורך ותנוחה הורדה
תשתיות תאום תשתיות הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
תשתיות תאום תשתיות הורדה
ניקוז נספח ניקוז - אגני היקוות הורדה
אדריכלות חוברת מבני דרך הורדה
בינוי תחנת סבידור - תכנית בינוי הורדה
בינוי תחנת לוד-גני אביב - תכנית בינוי הורדה
מצב מאושר חוברת מצב מאושר ארצי ומחוזי הורדה
ניקוז נספח ניהול הנגר באגן האיילון- מרכיבי החלופה המשולבת הורדה
תוואי מסילה תוואי המסילה על רקע מפת סביבה הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א הורדה
תנוחה תנוחה על רקע תצ"א הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר הורדה
נספחים מאושרים מיגון אקוסטי הורדה
נספחים מאושרים תחנות הורדה
נספחים מאושרים תווי מסילה ותנוחה הורדה
נספחים מאושרים תשתיות הורדה
נספחים מאושרים תנועה הורדה
נספחים מאושרים עצים הורדה
נספחים מאושרים ניקוז הורדה
נספחים מאושרים נוף הורדה
נספחים מאושרים מערכת החשמול הורדה
נספחים מאושרים חתכים הורדה
נספחים מאושרים חוברת מצב מאושר הורדה
נספחים מאושרים חוברת מבני דרך הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תת"ל 33 - מסילה רביעית באיילון, תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
תנועה נספח אפיון תפעולי הורדה
מצב מאושר חוברת מצב מאושר ארצי ומחוזי הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
מצב מאושר תשריט מצב מאושר הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חקירה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומרים נלווים לישיבת מליאה הותל 18/2016 ביום 26.12.2016 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 18.5.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 23.9.19 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת הות"ל (ועדת משנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע) מס' 15/2019 ביום 2 בדצמבר 2019 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 18.5.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 18.5.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 22.2.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 11.10.2021 הורדה
חומרים נלווים לישיבות המשך חומר רקע לועדת משנה למסמכים לפני ביצוע 11.10.2021 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 13.9.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגת שהוצגה בדיון הות"ל 11.10.2021 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 14.2.2022 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 6.12.2021 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצוע הורדה
חומרים נלווים לישיבות המשך חומרי רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 28.2.2022 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 28.11.2022 הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינוי בין גרסאות 12.6.18 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 29/07/2018 70 44
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 29/07/2018 70 44
פרסום לאישור ברשומות 29/07/2018 תאריך פרסום: 29/07/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7894. עמוד: 10110. שנה עברית: התשעח . 70 44 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 28/06/2018 70 44
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 09/04/2018 70 44
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 10/11/2017 תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2017. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2017. עיתון: מעריב. 62 42
התכנית פורסמה להערות והשגות 10/11/2017 70 44
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 01/11/2017 תאריך פרסום: 01/11/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7610. עמוד: 870. שנה עברית: התשעח . 62 42 צפייה
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 26/12/2016 62 42
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 19/12/2016 62 42
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/02/2016 41 29
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 22/02/2016 41 29
פרסום הכנת תכנית ברשומות 24/09/2012 תאריך פרסום: 24/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6475. עמוד: 36. שנה עברית: התשעג . 24 17 צפייה
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 24/09/2012 70 44
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 03/08/2012 תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2012. עיתון: עיתון מקומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2012. עיתון: עיתון יומי ב. 24 17
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 12/03/2012 70 44
קבלת תכנית בות"ל 05/06/2007 24 17

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמל/ 1095/ א מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד שינוי
תוכנית תתל/ 130 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד שינוי
תוכנית תמל/ 2002/ א מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד שינוי
תוכנית תתל/ 121 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד שינוי
תוכנית תמל/ 2002/ ב מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד שינוי
תוכנית תמל/ 1095 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד שינוי
תוכנית תתל/ 33/ א מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד שינוי
תוכנית תמל/ 2002 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד שינוי
תוכנית 406-0515007 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד כפיפות
תוכנית 406-1112754 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד כפיפות
תוכנית 406-0441675 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד כפיפות
תוכנית 406-0441667 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד כפיפות
תוכנית 507-0849968 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד כפיפות
תוכנית 599-0838011 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד כפיפות
תוכנית 507-0157305 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד כפיפות
תוכנית 507-0768333 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד ללא שינוי
תוכנית 555-0720433 מסילה רביעית באיילון, קטע ת"א מרכז - לוד ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019062 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 28/11/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019053 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 28/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019052 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 14/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019049 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 06/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019046 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 11/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019033 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 22/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019019 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 18/05/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019014 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 02/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019009 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 23/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018006 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 09/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018003 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 09/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018005 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 26/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018002 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 26/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
859 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
859 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
859 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
857 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 22/01/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
856 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 18/12/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
856 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 18/12/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 04/12/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 20/11/2017
סדר יום הורדה
2017019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 20/11/2017
סדר יום הורדה
2017019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 20/11/2017
סדר יום הורדה
2017019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 20/11/2017
סדר יום הורדה
2017019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 20/11/2017
סדר יום הורדה
2017019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 20/11/2017
סדר יום הורדה
2017013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 23/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016022 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 26/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012004 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 12/03/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 15/11/2017 הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 13/09/2017 הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 15/01/2015 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 06/11/2017 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 04/09/2017 הורדה