260-0658757

ראמה עוטף 864

מטרת התוכנית


רה-תכנון למרכז ראמה ע"י הסדרת דרכים בלב הישוב, הוספת זכויות בניה ויח"ד וקביעת עקרונות לחידוש המרקם הבנוי.

עיקרי הוראותיה


1- הסדרת מערכת הדרכים בלב הישוב הבנוי.
2- קביעת מסגרת תכנונית להסדרת בינוי קיים ולהיתרי בניה חדשים.
3- קביעת הוראות לבניה חדשה ועקרונות לחזית מסחרית.
4- הוספת זכויות בניה ויח"ד לחלק משטח התכנית.
5- קביעת שלביות.
6- הסדרת קוי ביניין.

דברי הסבר


תכנית זו מפרטת בהוראותיה את מתחם עוטף 864, ששטחו (כ- 340) דונם
מתחם עוטף 864 מיועד לקיבולת של כ-1109 נפש, וכולל כ- 774 יח"ד (ממוצע 3.5 יח"ד לדונם)
התכנית באה להסדיר בניה קיימת והתאמת המצב המאושר למצב הקיים
וכמו כן נועדה לטפל במספר נושאים מרכזיים נוספים :
א- בהתייחס לרצועה העוטפת את דרך 864 החל מהכניסה המזרחית לישוב ועד ליציאה מהישוב במעלה הדרך 864, ונועדה :
1. טיפול בסוגיית קו הבניה לאורך דרך 864 על ידי הצרת קו הבנין הקבוע מ 22.5 מ' מציר הדרך ל 14.5 מ' מציר הדרך (7 מ' מזכות הדרך) במטרה לאפשר לבעלים מימוש זכויות מוקנות במגרשיהם, מבלי לפגוע בתפקודה היישובי של הדרך , ובהתאם למערך הדרכים כפי שנקבע בתכנית המתאר הכוללנית המאושרת ליישוב, וכן קביעת הוראות השומרות על קיום נצפות לאורך המדרכה הדרומית במעלה 864.
2.הסדרת בניה קיימת בתוואי קו הבנין, בחלקה בניגוד להוראות תכניות תקפות, המחייבת הסדרה והנגשה הולמת.

ב- קביעת הרקמה הדרומית בתכנית המשתרעת בין כביש 85 מדרום וצפונה עד דרך 85 ההיסטורית (כביש 44), הציר המרכזי בישוב כולל הדופן הצפונית הצמודה לאורך 85 ההיסטורית (כביש 44) וזאת לכל אורכה בין הכניסות המזרחית והמערבית לישוב.
התכנית מציעה ראיה כוללת חדשה למתחם זה בהמשך לפעילות המתפתחת לאורך דרך מרכזית זו. התכנית מציעה העלאת הצפיפות וגובה הבינוי המותר, תגבור אחוזי בניה בכל הרצועה הנ"ל ל200% (עיקרי+שרות) לטובת שימושי מסחר ומשרדים וזאת במטרת לעודד בניה יזמית וחיזוק ציר זה כציר תעסוקה ומסחר ראשי בישוב.
בדרום רצועה זו מוצעת דרך שרות בצמוד לדרך 85 אשר תשרת את המגרשים הגובלים בדרך 85 ותחליף את דרכי הגישה הישירות והמסוכנות מכביש 85 אל המגרשים ותאפשר פיתוח מסחר לכל אורך הרצועה מדרום, ותייצר חזית חדשה הנשקפת לעוברים בכביש 85.

ג- קביעת שלביות ואופן התחברות המתחם והישוב לכביש 85 בכל שלבי התפתחותו במצבים הקיים, הביניים - שדרוג לכביש דו נתיבי דו מסלולי ובמצב הסופי לפי תת"ל 49 וכן מתן מענה להתחברות הישוב לשכונה הדרומית החדשה מדרום לכביש 85 כמתואר, בנספחי תנועה והשלביות בהתחברות לכביש 85 עתידי.

ד- הפיכת אזור המלכה במזרח התכנית לאזור מגורים בהתאם לתכנית המתאר הכוללנית לישוב.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 18,273 מ"ר +3,200 מ"ר +15,073 מ"ר כולל ייעוד שטחים פתוחים ומבנ"צ.
מגורים (יח"ד) 1,714 יח"ד +780 יח"ד +934 יח"ד במצב מוצע חושב יח"ד ביחס לצפיפות המוצעת. במצב מאושר חושב כ-5 יח"ד לדונם ( עד 5 קומות) .
מגורים (מ"ר) 204,639 מ"ר +86,000 מ"ר +118,639 מ"ר כולל ייעודים מגורים ב, מגורים ומסחר ומגורים מסחר ותעסוקה
מסחר (מ"ר) 59,577 מ"ר +20,000 מ"ר +39,577 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 15,342 מ"ר +420 מ"ר +14,922 מ"ר

מקום התוכנית


השכונה הגובלת בכביש 85 מדרום וכביש 44 מצפון ורצועת כביש 864

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
סביבה ונוף נספח נופי מנחה 12 עמודים - חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז - חתום להפקדה הורדה
בינוי נספח חתכים לדרך 864, 44, 85 המציג כניסות למגרשים עולים ויורדים - חתום להפקדה הורדה
עקרונות תכנון נספח שלביות ביצוע הדרכים - חתום להפקדה הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור חתום להפקדה הורדה
תנועה חתכים לאורך - גליון 2 מתוך 3 - חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות פרשה טכנית למערכת ניקוז - חתום להפקדה הורדה
תנועה חתכים לרוחב - גליון 3 מתוך 3 - חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות פרשה טכנית לנספחי מים וביוב - חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות סקר עצים - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי - חתום להפקדה הורדה
מבנים ומוסדות ציבור נספח פריסת מבני ציבור - חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תחבורה - גליון 1 מתוך 3 - חתום להפקדה הורדה
מים נספח מים - חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח ביוב - חתום להפקדה הורדה
סקר סייסמי נספח סיכונים סייסמיים - חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות המלצת הוועדה המקומית הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה חו"ד רשות הניקוז הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול המועצה הורדה
פרוטוקול / החלטות תיאום עם נת"י הורדה
תכתובת
תכתובות הוכחת פרסום להפקדה על פי סעיף 89 לחוק תו"ב הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הוגשו התנגדויות 07/04/2023 58 31
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 15/02/2023 58 31
פרסום להפקדה בעיתונים 07/02/2023 תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2023. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2023. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/02/2023. עיתון: עיתון יומי א. 58 31
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/01/2023 58 31
פרסום להפקדה ברשומות 22/01/2023 תאריך פרסום: 22/01/2023. מס' ילקוט פרסומים: 11060. עמוד: 3135. שנה עברית: התשפג . 58 31 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 17/01/2023 58 31
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/01/2023 58 31
החלטה בדיון במועצה הארצית 26/10/2021 42 25
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/02/2021 38 21
החלטה בדיון בהפקדה 15/02/2021 38 21
קבלת תכנית 03/06/2020 32 19

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 18 תכנית מתאר ארצית לתחנות תידלוק כפיפות
תוכנית תמא/ 19 תכנית מתאר ארצית - בתי עלמין כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 17/ א תתל 17 א' כביש 85 - מחלפים 702 , 784 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9/ 8 תכנית מתאר מחוזית חלקית - מחוז הצפון, תמ"מ 2/ 9/ 8 - ראמה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 10960 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה משולב במסחר, ראמה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1803 תחנת דלק במסעף ראמה -פקיעין שינוי
תוכנית ג/ 19902 הרחבת שטח מגורים,ראמה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20160 הגדלת אחוזי בנייה, מספר הקומות, תכסית הבנייה ומספר יח"ד - ראמה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21904 תכנית למבנים חקלאיים במחוז הצפון כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 2442 חלוקת מגרשים לבניה, ראמה סג'ור שינוי
תוכנית ג/ 2601 ביוב מרכזי בכפר ראמה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 3969 חלוקת מגרשים לבניה - ראמה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6387 שנוי יעוד לבניה (הרחבה), ראמה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6412 שנוי יעוד משטח חקלאי לבניה -ראמה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6413 שינוי יעוד משטח חקלאי לבניה -ראמה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 6759 שנוי בתקנון תכנית המתאר שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7714 ביטול דרכים שעל פי תכנית מתאר מס' ,983 ראמה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 97 פרק לאומי ג'רמק - מירון שינוי
תוכנית ג/ 983 תכנית מתאר מס' 983 - ראמה שינוי צפייה
תוכנית 260-0434423 תכנית לאיחוד וחלוקה בהסכמת חוכרים החלפה צפייה
תוכנית בכ/ מק/ 00/ 2 החלפה צפייה
תוכנית ג/ 12082 שנוי יעוד משטח למלאכה ואחסנה לתחנת תידלוק החלפה צפייה
תוכנית ג/ 18786 שנוי תוואי דרך מספר 31, ראמה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21237 שינוי ייעוד משטח לתחנת דלק ושירותי דרך לתעשייה קלה ומלאכה, ראמה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 3804 שטח למלאכה ותעשיה זעירה -ראמה סג'ור שינוי
תוכנית ג/ 7137 מלאכה ותעשיה ראמה סג'ור שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
94 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 26/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/02/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/02/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/02/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 15/02/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/01/2023 הורדה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט/ים בתחום התכנית 22/01/2023 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באיחור אברהים חדאד מהנדס וועדה מקומית בקעת בית הכרם הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באיחור עו"ד פראג' מאזן הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באיחור עו"ד פראג' מאזן הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באיחור עו"ד פראג' מאזן הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באיחור עו"ד פראג' מאזן הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באיחור עו"ד פראג' מאזן הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באיחור עו"ד פראג' מאזן הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות באיחור עו"ד פראג' מאזן הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פראג' ג'האד הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראמי קאסם הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראמי קאסם הורדה
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראמי קאסם הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאול פלוס מינהל הדיור הממשלתי הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שאוקי לטיף, ראש מו"מ ראמה הורדה