תתל/ 56

רק"ל חיפה נצרת

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת רכבת קלה בין חיפה לנצרת ודרך 781 בקטע בין כביש 22 לכביש 79 ובכלל זה הקמת מבני דרך, מתקני דרך ומבנים לתפעול, חניה ותחזוקת רכבות, מוסכים, מבני עזר ומשרדים עבור הרק"ל.

עיקרי הוראותיה


1.יעוד שטחים למסילה מוצעת, דרך, מבני דרך, מתקני דרך, אזור תחזוקה ותפעול, תחנות לאיסוף נוסעים והורדתם, תחנות לתחבורה ציבורית וחניונים.
2.הטלת מגבלות בניה קבועות.
3.קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך, ומסילה ולהקמת כל המבנים והמתקנים הכלולים בתכנית ולשיקום נופי בשוליהם.
4.קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מן התכנית.
5.הגדרת מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע ותכולתם.
6.הגדרת תנאים להיתרי בניה והרשאות.
7.קביעת הוראות והגבלות לעניין הקמה ותפעול של שטחי התארגנות ומחנות קבלן זמניים לביצוע העבודות הנדרשות ופירוקם לאחר גמר ביצוע התכנית.
8.קביעת מנגנוני גמישות התניות ושלביות ביצוע.
9.הוראות לעניין הפקעתן של קרקעות לצרכי ציבור.
10.הוראות לעניין הריסת מבנים.
11.קביעת זכויות בניה קבועות וזמניות.
12.הנחיות מיוחדות לקטע המשולב.
13.קביעת שטח לתכנון בעתיד (בשטח של ביטול דרך מאושרת).

דברי הסבר


תת"ל 56 הינה תכנית להקמת מערכת תחבורה ציבורית בין עירונית ועירונית משולבת, להסעת המונים בטכנולוגיית רכבת קלה (רק"ל) אזורית שתשרת את תושבי הצפון ותחבר בין מטרופולין חיפה לבין הגוש העירוני נצרת - נצרת עילית, כחלופה לתוואי רכבת כבדה בתמ"א 23. קו הרק"ל אומץ במסמכי תמ"א 42 שבהכנה, אשר במסגרתה נבחן, בין היתר, הצורך בהשארת תוואי הרכבת הכבדה לנצרת לפי תמ"א 23 והחלטה בנוגע לכך תבוא לידי ביטוי במסמכי התמ"א.

תוואי הרק"ל שאורכו הכולל הוא 41 ק"מ, כולל 17 תחנות איסוף והורדת נוסעים לאורכו, עובר בתוך או בסמיכות לישובים חיפה, קריית אתא, שפרעם, ביר אלמכסור, ריינה - משהד, נצרת עילית ונצרת.

תחילת התוואי במרכז התחבורה "לב המפרץ" בחיפה, במקביל לדרך 22 עד מחלף קריית אתא צפון, המשכו לאורך דרך 781 ועד מחלף גלעם, לאחר מכן נכנס התוואי בין מסלולי דרך 79 עד צומת ריינה - משהד, ממשיך לאורך דרך 6400 לנצרת עילית, ומשם לנצרת דרך קריית הממשלה ומסתיים בצומת דרך 75 ורח' תופיק זיאד ("צומת המוסכים"). התכנית כוללת גם קטע משולב באורך של 4.2 ק"מ המכיל בנוסף לרק"ל גם דרך פרברית מהירה מספר 781.

הקטע המשולב חוצה את השטח המיועד לפיתוח עירוני בתממ/ 6 המאושרת ואת השטח המיועד למע"ר בתכנית המתאר של קריית אתא שבהכנה. הרוחב הכולל של שתי המערכות בקטע המשולב נע בין 90 מ' בקטע הצר ביותר במערבו לבין 174 מ' בקטע הרחב יותר במזרחו, כאשר במחלפים המתוכננים הרוחב הוא 260 מ', תוך התרת גמישות תכנונית במיקום מערכות התחבורה הנ"ל זו כלפי זו.

התכנית מייעדת שטח למסילת רק"ל או מערכת הסעת המונים בטכנולוגיה אחרת בתוואי המתוכנן, ושטח לדרך בקטע המשולב.

התכנית כוללת גשרים, מנהרות ותחנות בתוואי הרק"ל וכן מיקום לתחנות אוטובוסים מזינים, חניוני חנה וסע, תחנות מיישרים, שטח לאזור תחזוקה ותפעול (דפו) ומתחמי דיור (לחניית רכבות) בצמוד לתוואי.


מערכת ההפעלה המתוכננת של הרק"ל מושתתת על הזנה חשמלית שמקורה בתחמ"שים של חברת החשמל הממוקמים מחוץ לתכנית, ואשר יספקו את החשמל לתפעולה.


ביצוע הפרויקט יהיה בשלבים בהתאם להחלטות משרד התחבורה או מי מטעמו.

מקום התוכנית


רצועה תכנונית באורך של כ-43 ק"מ וברוחב של מ-8 מ' עד-150 מ' הנמשכת מלב המפרץ חיפה ועד תחילתו של רחוב תופיק זיאד בנצרת.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 13 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 14 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 15 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
דרכים נספח דרכים הורדה
סביבה ונוף גליונות עירוני : 5, 6, 6א הורדה
סביבה ונוף גליונות בינעירוני: 1, 3, 4, גליון 2ב, וגליון 1A הורדה
חשמל נספח חשמל הורדה
מיגון אקוסטי נספח אקוסטי הורדה
קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה נספח מיגונים סביבתיים גליונות 1-4 הורדה
תשתיות נספח תשתיות עירוני הורדה
דרכים תנועה וחניה חתכי אורך הורדה
ניקוז נספח ניקוז. הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליונות 1-3 הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת - נספח עצים בוגרים מקטע בינעירוני. הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליונות 1-3 הורדה
שמירה על עצים בוגרים חוברת - נספח עצים בוגרים מקטע עירוני הורדה
שמירה על עצים בוגרים גיליונות 1-3 הורדה
דרכים תנועה וחניה גליונות 1-15 נספח תנועה הורדה
דרכים תנועה וחניה חתכים טיפוסיים הורדה
תשתיות נספח תשתיות בינעירוני הורדה
בינוי נספח בינוי מנחה לדיפו - חוברת הורדה
בינוי חוברת מבני דרך הורדה
בינוי נספח תחנות - חוברת הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
נספח כללי/אחר נוסח פרסום הקלה לפי סעיף 149 הורדה
נספח כללי/אחר בקשה להקלה הורדה
נספחים מאושרים חוברת נספח תחנות - חלק א הורדה
נספחים מאושרים חוברת נספח תחנות - חלק ב הורדה
נספחים מאושרים סקר עצים הורדה
נספחים מאושרים נספח תשתיות עירוני הורדה
נספחים מאושרים נספח תשתיות בינעירוני הורדה
נספחים מאושרים נספח תנועה - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים חוברת נספח עצים עירוני הורדה
נספחים מאושרים חוברת נספח עצים בינעירוני הורדה
נספחים מאושרים חוברת דוח מבני דרך הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים נספח אקוסטי הורדה
נספחים מאושרים ניקוז הורדה
נספחים מאושרים מגונים סביבתיים הורדה
נספחים מאושרים נספח תנועה - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים נספח חשמל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-2 מופקדות ובהכנה הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-4 תמ"אות ותמ"מ הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-4 תמ"אות ותמ"מ הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-4 תמ"אות ותמ"מ הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-4 תמ"אות ותמ"מ הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
מצב מאושר גיליונות 1-2 מופקדות ובהכנה הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר לועדת משנה להקלות הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לועדת משנה לרקלים 23.5.2022 הורדה
חומרים נלווים לישיבות הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר לועדת משנה רקלים 23.5.2022 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רק"ל 14.3.2022 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לועדת משנה לרקלים 23.5.2022 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רקל 24.10 הורדה
חומרים נלווים לישיבות המשך חומר רקע לו. משנה רקל 24.10 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה להקלות 16.1.2023 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגת שהוצגה בדיון רק"ל 23.11 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רק"ל 23.11 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רקל 23.11.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 30.1.2023 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בשינוי לתכנית שאושרה 12/07/2018 39 28
פרסום לאישור ברשומות 12/07/2018 39 28
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 07/05/2018 39 28
המלצה לממשלה לאישור תכנית 20/02/2017 29 25
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 20/02/2017 39 28
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 24/11/2016 תאריך פרסום: 24/11/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7386. עמוד: 1009. שנה עברית: התשעז . 29 25
התכנית פורסמה להערות והשגות 25/09/2016 39 28
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 19/09/2016 תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2016. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2016. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2016. עיתון: מעריב הבוקר. 29 25
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 28/12/2015 17 15
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 17/06/2015 17 15
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 27/04/2015 17 15
פרסום הכנת תכנית ברשומות 06/07/2014 תאריך פרסום: 06/07/2014. מס' ילקוט פרסומים: 6830. עמוד: 1. שנה עברית: התשעד . 13 11 צפייה
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 06/07/2014 39 28
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 04/11/2013 39 28
קבלת תכנית בות"ל 31/07/2011 10 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 13/ 3/ ים - תיכון תכנית מתאר ארצית -שינוי מס' 3- חופי חיפה וטירת כרמל כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 23 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 212-0866137 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 212-1045061 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 212-0580944 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 212-0600247 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 212-0137604 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 261-0345462 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 304-0089318 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית קרא/ 1221/ 9519 רק"ל חיפה נצרת ערר על
תוכנית קרא/ 0321/ 9501 רק"ל חיפה נצרת ערר על
תוכנית קרא/ 0322/ 9535 רק"ל חיפה נצרת ערר על
תוכנית קרא/ 1221/ 9518 רק"ל חיפה נצרת ערר על
תוכנית תמל/ 1025 רק"ל חיפה נצרת שינוי
תוכנית תתל/ 56/ ב רק"ל חיפה נצרת שינוי
תוכנית 304-1008150 רק"ל חיפה נצרת שינוי
תוכנית 211-0898627 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 212-0478495 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 257-0750794 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית תתל/ 90 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 212-0794941 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 201-0879494 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 257-0658674 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 261-0623165 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 212-0569350 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 257-0796862 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 257-0893610 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 212-0292235 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 201-0764290 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 257-0832758 רק"ל חיפה נצרת כפיפות
תוכנית 212-0656215 רק"ל חיפה נצרת כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019065 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 30/01/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021023 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 16/01/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019061 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 24/10/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019053 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 23/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019052 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 16/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021011 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 14/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019047 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 14/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019047 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 14/03/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019021 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 23/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
892 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 03/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
892 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 03/08/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017003 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 20/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017002 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 20/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017001 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 06/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 28/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 28/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 28/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 07/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015011 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 28/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013021 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 04/11/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2012023 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 12/11/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 18/02/2019 הורדה
נוסח הודעה בדבר הקלה מהתכנית 05/09/2022 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 21/12/2022 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 07/11/2016 הורדה