תמל/ 1045

בני ברק צפון מגורים

מטרת התוכנית


הקמת מתחם מגורים חדש בן כ- 2100 דירות, הכולל מבני מגורים, מבנים ומוסדות ציבור שכונתיים, מבני תעסוקה, מסחר ושירותים ציבוריים עירוניים, ושטחים ציבוריים פתוחים. מימוש מערכת דרכים ומעברים בתחום המתחם, שנקבעה בתכנית בב/572, הכוללת גם גשר גישה למתחם (גשר הרלינג) מכיוון דרך ששת הימים - אם המושבות, ומאפשרת גישה רציפה להולכי רגל מהעיר הקיימת צפונה אל הפארק, הרחבת דרכים, וקביעת תחום להטמנת קווי מתח עליון.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד מתעסוקה, פארק תעסוקה, מע"ר, מע"ר מעל זכויות דרך / מסילות ברזל וטיפול רכבת, שטח ציבורי פתוח, דרך מוצעת, טיפול נופי, דרך / מחלף מוצעים, ומסילת ברזל -
לייעודים הבאים: מגורים ד', מבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור בגשר, תעסוקה ומסחר, תעסוקה מסחר ומרכז תחבורה, שטח ציבורי פתוח, שטח ציבורי פתוח בגשר, מבנים ומוסדות ציבור ושצ"פ, מבנים ומוסדות ציבור ותחבורה, דרך מאושרת, דרך מוצעת, חניון, אזור טיפול נופי, מסילת ברזל, וייעוד ע"פ תכנית מאושרת.
2. קביעת שימושים והוראות לכל ייעוד קרקע.
3. קביעת הוראות לבינוי , עיצוב ופיתוח מפורט.
4. קביעת הוראות בנייה להקמת שכונת מגורים של 2100 יח"ד, מתוכן לפחות 20% יחידות דיור קטנות. צפיפות ממוצעת של כ-22 יח"ד/ד.
5. קביעת הוראות בנייה למבני ציבור ומוסדות ציבור.
6. קביעת הוראות מתאריות למבני ציבור ומוסדות ציבור במפלס הסיפון.
7. קביעת זכויות לבניה במפלסי הקרקע / המסד לשימושים מסחריים (חזית מסחרית) ולשימושים ציבוריים שכונתיים.
8. קביעת שטחים ציבוריים פתוחים לשימוש הדיירים ותושבי הסביבה.
9. קביעת הוראות בניה, הנחיות לעיצוב אדריכלי, התווית דרכים והוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים נלווים.
10. הרחבת דרכים שנקבעו בתכנית בב/572.
11. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
12. קביעת תחום להטמנת קווי מתח עליון בתחום התכנית.

דברי הסבר


התכנית המוצעת מהווה חלק ממתחם בני ברק צפון (חטיבת קרקע בשטח של כ- 1,450 דונם), שהוגדר כמתחם לפיתוח חדש בתמ"מ 5, ונכלל בתחום מרקם עירוני בתמא/35. המתחם גובל מצפון בנחל הירקון, מדרום בדרך ששת הימים - אם המושבות, ממערב בדרך מבצע קדש וממזרח בדרך 4. את תחום התכנית חוצה ממערב למזרח רצועת תחבורה משולבת, הכוללת מסילות רכבת קיימות ומתוכננות ודרך מתוכננת (כביש 491). בסמיכות לתכנית תחנת רכבת פרברית - תחנת בני ברק. הקו האדום של הרק"ל נמצא מדרום, לרבות תחנת רק"ל אם המושבות מדרום מזרח לתכנית.
במתחם זה אושרה ביוני 2012 תכנית מתאר בב/572, שהציעה בינוי לתעסוקה, ושטחי ציבור (סה"כ זכויות מתאריות ל-1.2 מיליון מ"ר תעסוקה ומסחר ו-300,000 מ"ר שטחי ציבור). התכנית אף קבעה קרוי חלקי של רצועת התחבורה, כולל בניה ב"זכויות אויר" מעל רצועת התשתיות, וגישה למתחם באמצעות גשר - מעבר על קרקעי, היוצא מדרך ששת הימים צפונה (גשר בהמשך רחוב הרב הרלינג), אל תוך המתחם.

התכנית, שלהלן, מציעה לשנות את ייעוד מגרשי הבנייה שממזרח לגשר הרלינג (מתחמים א-ב בתכנית בב/572) מתעסוקה למגורים, ולהוסיף בדרך זו כ- 2100 דירות.

שינוי הייעוד מתעסוקה למגורים אף תואם את פרישת הייעודים המתוכננת בעיר, ובצפונה בפרט, כפי שעולה מתכנית מתאר בני ברק (מס' 501-0308296), שהופקדה בפברואר 2017, וייעדה את השטח שממזרח לגשר הרלינג למגורים, וקבעה העברת כל זכויות הבניה, שנקבעו בתכנית בב/572 (סה"כ 1.5 מיליון מ"ר) לחלקו המערבי של המתחם; ממערב לגשר הרלינג.

בתחום התכנית המוצעת (תמל/1045) (בשטח של כ-790 ד'), מוצעים מגרשים בייעודי מגורים, שב"צ, מסחר ותעסוקה, שטחי שצ"פ ודרכים, וכן שטחים בייעוד ע"פ תכנית מאושרת.
מגרשי המגורים ממוקמים מצפון לרצועת המסילה וכביש 491.
מגרשי התעסוקה ממוקמים בצומת אם המושבות ודרך 4 וממערב לגשר הרלינג.
לאורך גשר הרלניג מוצעים מגרשי שב"צ.
מגרשי הגישור מעל לרצועת המסילה וכביש 491 והשטחים שלאורך אם המושבות מיועדים לשטחים ציבורים בייעודי שב"צ ושצ"פ. תכנית זו היא תכנית מתארית לענין מגרשי השב"צ (210-214) מעל לרצועת המסילה .
השטחים בייעוד ע"פ תכנית מאושרת הינם בחלקם בתחומי השיפוט של תל אביב ורמת גן, ומאפשרים הסדרה סטטוטורית של הטמנת קוי מתח עליון.

התכנית מציעה יצירת מתחם מגורים אטרקטיבי לתמהיל מגוון של תושבים בהיקף של כ- 2100 יח"ד, בצפיפות של כ- 22 יח"ד לדונם.
התכנית מחברת את השטח העירוני הבנוי של בני ברק לפארק הירקון באמצעות מימוש שלד רחובות ומעברים ירוקים שהותווה בתכנית בב/ 572 ובאמצעות גשר בהמשך רחוב הרלינג. פיתוח המגורים מותנה בביצועו (גם אם חלקי) של גשר זה.
מוקצים בתכנית שטחי ציבור לשימוש תושבי השכונה, חלקם בעירוב שימושים עם מגרשי המגורים וחלקם במגרשים יעודיים לצרכי השכונה ולצרכים כלל עירוניים.
בנוסף מציעה התכנית שטחים ציבוריים פתוחים לשימוש הדיירים ותושבי הסביבה; בכלל זה - הרחבת השצ"פ הצמוד לפארק הירקון, שצ"פ בדרום המתחם בצמוד לדרך ששת הימים - אם המושבות, שטחים פתוחים בזכויות אויר, מעל נתיבי הנסיעה והמסילה לרבות שדרה רוחבית (שדרת הסיפון), ו"אצבעות ירוקות" אורכניות לחיבור העיר והשכונה אל פארק הירקון.
התכנית מציעה תעסוקה ומסחר בהיקף של כ- 120,000 מ"ר; 70,000 מ"ר במפגש דרך 4 ואם המושבות, ו-50,000 מ"ר מערבית לגשר הרלינג בהמשך למתחם התעסוקה המערבי המתוכנן.
בנוסף מוצעות חזיתות מסחריות במגרשי המגורים לאורך הדרכים הראשיות בתכנית בהיקף של כ- 3,500 מ"ר.
התכנית מתאפיינת ב: בנייה מרקמית למגורים ( 6 ק' מעל ק"ק + גג); מבני ציבור בגובה 12 ק' + גג, ובניה לגובה במבני התעסוקה והמסחר (21-30 ק'); עידוד שילוב הפרשי מפלסים בתוך טיפוסי הבינוי; עידוד ערוב שימושים, ויצירת חזיתות פעילות (מסחריות ו/או ציבוריות) במפלס הרחוב.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות להשכרה (יח"ד) 630 יח"ד יח"ד +630 יח"ד מתוך סה"כ יח"ד
דירות קטנות (יח"ד) 420 יח"ד יח"ד +420 יח"ד מתוך סך יחידות הדיור בתכנית
מבני ציבור (מ"ר) 131,570 מ"ר מ"ר +131,570 מ"ר מ"ר עיקרי. 46,200 מ"ר מתוך השטח במגרשי קירוי מעל המסילה. 4100 מ"ר מתוך השטח בשטחים לשימוש ציבורי במגרשי מגורים.
מגורים (יח"ד) 2,100 יח"ד יח"ד +2,100 יח"ד
מגורים (מ"ר) 189,000 מ"ר מ"ר +189,000 מ"ר מ"ר עיקרי
מסחר (מ"ר) 27,500 מ"ר מ"ר +27,500 מ"ר 3500 מ"ר מתוך שטחים אלה בחזיתות מסחריות
תעסוקה (מ"ר) 96,000 מ"ר מ"ר +96,000 מ"ר מ"ר עיקרי לתעסוקה

מקום התוכנית


השטח התחום בין פארק הירקון מצפון, דרך ששת הימים - אם מושבות מדרום, מתחמי תכנון ג-ד בתכנית מתאר בב/572 (גוש 6642 חלקות 3, 17-33 ועוד) ממערב, ודרך 4 ממזרח, וכן רצועה לאורך נחל הירקון לכיוון מערב עד לאזור איצטדיון רמת גן, שטח מצומצם מצפון לנחל הירקון ומדרום לדרך ששת הימים - אם המושבות.
במרכז תחום התכנית עוברת מסילת רכבת כבדה מערב - מזרח.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר -חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
אדריכלות מבנן להדגמת עירוב שימושים והפרשי מפלסים הורדה
בינוי נספח בינוי כללי הורדה
ביוב נספח ביוב הורדה
מים נספח מים וביוב - פרשה טכנית הורדה
תשתיות מצרף תשתיות הורדה
מים נספח מים הורדה
חשמל נספח חשמל - מצב מוצע הורדה
חשמל נספח חשמל - מצב קיים הורדה
סביבה ונוף נספח נוף הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור פרוגרמה לצרכי ציבור הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים הורדה
תנועה נספח תנועה - חתכים הורדה
תנועה נספח תחבורה ציבורית הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
ניקוז נספח ניקוז הורדה
אדריכלות גשר הרלינג הורדה
דו"ח סביבה מסמך סביבתי - נספחים הורדה
דו"ח סביבה מסמך סביבתי - חלק 1 הורדה
דו"ח סביבה מסמך סביבתי - חלק 2 הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות בחינת השלכות תחבורתיות (בה"ת) הורדה
ניקוז נספח שימור וניצול נגר עילי הורדה
קומפילציה מצב מאושר הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
התנגדויות התנגדות חב' נתיבי ישראל לתכנית תמל/ 1045 ב"ב צפון דרך מס' 4 הורדה
התנגדויות התנגדות שהתקבלו בועדה המחוזית ב"ב הורדה
תכתובת
תכתובות נוסח הפקדת התכנית הורדה
תכתובות חוות דעת מתכננת הותמ"ל הורדה
תכתובות תשריט מצב מוצע במפלס המסילה הורדה
תכתובות נוסח פרסום אישור הורדה
תכתובות דו"ח החוקרת בני ברק הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/06/2018 תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2018. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2018. עיתון: עיתון יומי ב. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2018. עיתון: מעריב הבוקר. 37 24
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 29/06/2018 37 24
פרסום לאישור ברשומות 28/06/2018 תאריך פרסום: 28/06/2018. מס' ילקוט פרסומים: 7857. עמוד: 9138. שנה עברית: התשעח . 37 24 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/06/2018 37 24
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/06/2018 37 24
החלטה בדיון באישור תכנית 16/05/2018 28 20
החלטה בדיון בהתנגדויות 16/05/2018 28 20
הוגשו התנגדויות 06/03/2018 28 20
פרסום להפקדה בעיתונים 05/01/2018 תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2018. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2018. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2018. עיתון: עיתון מקומי א. 28 20
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 03/01/2018 28 20
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/01/2018 28 20
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 31/12/2017 28 20
החלטה בדיון בהפקדה 16/07/2017 17 11
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/07/2017 17 11
קבלת תכנית 03/07/2017 17 11

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 5 תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביב שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 5/ 1/ 1 תכנית מתאר מחוזית-מחוז ת"א-שינוי מס' 1-מערכת הסעת המונים-שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 5/ 2 תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון כפיפות צפייה
תוכנית בב/ 572 מתחם תעסוקה צפוני בני ברק שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 120 בני ברק צפון מגורים שינוי
תוכנית תתל/ 130 בני ברק צפון מגורים שינוי
תוכנית 501-0610436 בני ברק צפון מגורים שינוי
תוכנית 501-1145325 בני ברק צפון מגורים שינוי
תוכנית 501-0772269 בני ברק צפון מגורים שינוי
תוכנית 501-1031533 בני ברק צפון מגורים שינוי
תוכנית 501-1010289 בני ברק צפון מגורים שינוי
תוכנית תמל/ 1045/ א בני ברק צפון מגורים שינוי
תוכנית 501-1028992 בני ברק צפון מגורים שינוי
תוכנית 506-0985911 בני ברק צפון מגורים כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018010 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 16/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
36 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 16/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
58 ועדה ארצית - שמיעת התנגדויות ע"י חוקר בותמ"ל 15/04/2018
סדר יום הורדה
859 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
859 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
859 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017015 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 12/07/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015023 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 21/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/06/2018 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות מרק אוקון איגודן הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות סיגל גפני נת"ע הורדה
3 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גיא גריצמן חברת החשמל הורדה
4 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות גילי טסלר רמ"י הורדה
5 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות רוויטל שגיא נתיבי אילון הורדה
6 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות מירב שמי רכבת ישראל הורדה
7 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות נחלה שקר נתיבי ישראל הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות בעלי חלקות פרטיים הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שלמה ברואריס יכין חק"ל הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פנחס מנחם פרידמן הורדה
11 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות נעמי אנגל מנהל התכנון מחוז ת"א
12 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות שני משיח משרד התחבורה הורדה
13 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות חווה ארליך עיריית פתח-תקווה הורדה
14 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות עודד גבולי עיריית תל אביב הורדה