ג/ 6772

שינוי יעוד לשרותי דרך, כפר כמא

מטרת התוכנית


ייעוד שטח למרכז מבקרים.

עיקרי הוראותיה


א. ייעוד שטח למרכז מבקרים.
ב. קביעת שטחים עבור דרך גישה מהשטח המיועד למרכז מבקרים לכביש כפר תבור צומת גולני.
ג. קביעת לוח תכליות מותרות לכל אחד משימושי הקרקע המוצעים בתכנית. ד. קביעת הוראות בניה בהתאם לנספח הבנוי המצורף לתכנית זו, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
ה. קביעת הוראות בדבר שימור, שפוץ וניצול כל הבארות בשטח התכנית. ו. קביעת שלבים לביצוע התכנית תוך שמירת זכות המועצה המקומית להקמת כל מבנה בנפרד.

מקום התוכנית


ישוב: כפר כמא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח נוף נספח נוף הורדה
שמירה על עצים בוגרים שמירה על עצים בוגרים הורדה
שמירה על עצים בוגרים שמירה על עצים בוגרים הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/06/2018
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 28/06/1993
החלטה בדיון באישור תכנית 02/09/1992
פרסום להפקדה ברשומות 18/06/1992 תאריך פרסום: 18/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4018. עמוד: 3675. שנה עברית: התשנב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 13/04/1992 תאריך פרסום בעיתון: 13/04/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/08/1991
החלטה בדיון בהפקדה 01/08/1990
קבלת תכנית 05/07/1989

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 4 תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 37/ ב תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי צפוני כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 11335 הסדרת קטעי דרך מס' 65 - צומת גולני - צומת דברת כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 21080 מערכת הולכת גז טבעי - תחנת שדה אילן כפיפות צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11335 שינוי יעוד לשרותי דרך, כפר כמא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 23/05/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/03/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 27/05/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/06/2018 הורדה