תמל/ 2050-סעיף-77-78

התחדשות עירונית מתחם גיורא, הודעה לפי סעיף 77 ו-78 לחוק

מטרת התוכנית


בימים אלו מקדמת עיריית רמלה תכנית מפורטת להתחדשות עירונית במתחם גיורא בצפון מערב רמלה.
התכנית מציעה שיפור ושדרוג של המרחב העירוני באזור, תוך מתן כלים להתחדשות לכ-791 יחידות דיור.
קיימות באמצעות תהליכים של פינוי בינוי, עיבוי ושיפוץ, ועוד תוך חלוקה למתחמים.
במסגרת תהליכי התחדשות המגורים, התכנית מציעה כ-3,000 יחידות דיור.
בנוסף מציעה התכנית תוספת של שטחי מסחר ותעסוקה, מבני ציבור, ושטחים ציבוריים פתוחים.
הוצאת היתרי בנייה מכח תכניות תקפות בתחום המתחם הנ"ל בזמן קידום התכנית במוסדות התכנון
עלולה לפגוע בישימותם של תהליכי פינוי ובינוי שהם מטרת התכנית המרכזית.

עיקרי הוראותיה


א. קביעת תנאים ומגבלות להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית לפי סעיף 78 לחוק התו"ב.
כמפורט להלן:
1 . לא יינתנו היתרי בניה מכוח תכניות מאושרות בתחום המקרקעין הכלולים בתכנית, לרבות מכח
תמ"א 38 .
2 . לא יותרו הקלות או שימושים חורגים בתחום המקרקעין הכלולים בתכנית.
3 . על אף האמור לעיל, הוועדה המקומית רשאית להתיר שיפוץ, תחזוקה, וחיזוק של מבנים קיימים
לצורך בטיחות, ביטחון, צרכים רפואיים וסיעודיים או הנגשה ללא תוספת שטחי בנייה. כמו כן,
בסמכות מתכננת הותמ"ל לאשר בקשה להיתר לצרכים כאמור הנדרשת לתוספת שטח בניה
והמומלצת ע"י הוועדה המקומית.
4 . התנאים לפי הודעה זו לא יחולו על מגרשים בייעוד מבנים ומוסדות ציבור ושצ"פים ולא על בקשות
להיתר שנדונו ושאושרו בתנאים ע"י הוועדה המקומית שהחלטה בהם ניתן טרם החלטה זו.
5 . התנאים לפי הודעה זו לא יחולו על בקשות להיתרים לפי תת"ל 101 /א במגרשים המצויים בתחומן.
6 . תוקף התנאים הינו שנה או עד הפקדת התוכנית, לפי המוקדם מבניהם
ב. על אף האמור לעיל, המגבלות לא יחולו על הבקשות הבאות:
בקשה מס' 20190209 ברחוב קריתי 1 .
בקשה מס' 1 \ 20200267 ברחוב גודלה מאיר 1 .
בקשה מס' 1 \ 20220078 ברחוב משה שרת 5
בקשה מס' 20180130 ברחוב עמיחי 24.
בקשה מס' 1 \ 20210243 ברחוב עמיחי 24 .
בקשה מס' 20200033 ברחוב צה"ל 8 .
בקשה מס' 1 \ 20220165 ברחוב השריון 13 .
בקשה מס' 1 \ 20220035 ברחוב עמיחי 10 .
בקשה מס' 20200217 רחוב עמיחי 2 .
בקשה מס' 1 \ 20220139 ברחוב עמיחי 8 .
בקשה מס' 1 \ 20220152 ברחוב עמיחי 12 .
בקשה מס' 1 \ 20210110 ברחוב מאיר בינט 3 .

מקום התוכנית


שכונת גיורא, רמלה.

מסמכי התוכנית


תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 20/01/2023 1 1

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023001 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 18/01/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה