תתל/ 45/ א

מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ

מטרת התוכנית


יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחמי תחזוקה, דיור ותפעול רכבתיים בשני אתרים: בלוד וברג"מ, על מנת לאפשר בין היתר, הקמת מתחמי ומבני תפעול, דיור ותחזוקה למערכי הרכבות, לציוד נייד ונייח, הקמת מבני משרדים ומנהלה, מחסנים ומבנים ומתקנים נוספים עבור רכבת ישראל, בהתאם לסטנדרטים מודרניים כמענה לצרכי רשת מסילות הברזל המתפתחת.

עיקרי הוראותיה


א.ייעוד שטחים למסילות ברזל, דרכים, מבני ומתקני דרך.
ב.קביעת זכויות בניה ועקרונות בינוי ופיתוח לצורך הקמת מבני ומתקני תחזוקה ותפעול לצרכי רכבת ישראל, מבני שירות, מחסנים, משרדים, מנהלה, מבני שער וכניסה, מבנים ומתקנים לרווחת עובדים, תחנה לתחבורה ציבורית ברג"מ ועוד.
ג.קביעת מבנים להריסה.
ד.קביעת הוראות לענין תכנון בשכבות.
ה.קביעת אמצעים והוראות לצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית, בעת ההקמה ולאחריה.
ו.הגדרת מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע, היתרי בניה או הרשאות, והגדרת תכולתם.
ז.קביעת מנגנוני גמישות, התניות ושלביות ביצוע.

דברי הסבר


תתל/45/ א הינה חלק מתכנית תשתית לאומית "תתל 45 - מתחמי תחזוקה ותפעול של רכבת ישראל" אשר הוכרזה בשנת 2009. ההכרזה כללה 3 מתחמים נפרדים: סדנאות אפרים (קישון), הרחבה למתחם לוד, ומתחם נוסף באזור המרכז (כתחליף למתחם בני ברק) .
בהתאם להחלטת מליאת הועדה לתשתיות לאומיות פוצלה התכנית לשניים ותכנית תת"ל 45 סדנאות אפרים, פורסמה למתן תוקף 7.7.2016
הקמת מתחמי תחזוקה ותפעול לטיפול ברכבות תשרת את רשת המסילות המתפתחת ואת היקף מערכי הנייד הגדלים בהתאמה, לשם מתן שירות מיטבי לציבור הנוסעים. תכנית תת"ל 45א' תאפשר את הקמת המתחמים הבאים:
1. רג"מ
מתחם תחזוקה ותפעול חדש (כתחליף למתחם בני ברק) , המשתרע על חציו הדרומי של אזור התעשייה רג"מ (תכנית מאושרת מח/90א), בסמוך למפעל נשר ברמלה. המתחם נועד לתת מענה ארוך טווח לטיפול במערכי רכבות, וכולל בין היתר, שטחים לדיור רכבות, מבני תחזוקה ברמות שונות לציוד הנייד והנייח של הרכבת, מבני לוגיסטיקה, מבנה שער, מבנה מנהלה, מגדל בקרה, מבנה משרדים, תחנה לתחבורה ציבורית ועוד.
הנגישות המסילתית למתחם תתאפשר בזכות חיבורים למסילת לוד-נען, ולמסילת A1 לשני הכיוונים.
2. לוד
מתחם לוד הקיים הוקם ופותח על ידי הבריטים בתחילת המאה ה- 20 ונמצא בצומת מסילת הדרום, מסילת השפלה והמסילה המזרחית. המתחם הקיים כיום אינו יכול להכיל את הפעילות הרכבתית הצפויה בשנים הקרובות, לפיכך נדרשת הרחבתו.
במתחם הקיים מתבצעות עבודות תחזוקה שוטפות, דיור רכבות ועבודות תחזוקה לציוד אגף מסילה המיועד לתחזוקת מסילות. קיבולת מערך המסילות במתחם הקיים מוגבלת מכיוון שכניסת הרכבות לפונקציות דיור, מוסכים ותדלוק -מתבצעות דרך המסילות הראשיות באופן היוצר עומסי תנועה ופגיעה ביעילות השירות. כמו כן, כניסת כלי רכב למתחם הקיים עוברת דרך מפגש 129 (חוצה 8 מסילות) ודרך שכונת מגורים
בשנים הקרובות אמורה לגדול בצורה ניכרת כמות הרכבות המטופלות במתחם לרבות רכבות חשמליות. לצורך כך, נדרשת תוספת מסילות דיור לרכבות ופונקציות נלוות אחרות. התכנית מייעדת שטחים להרחבת המתחם הקיים לכיוון מערב וכוללת, בין היתר, שיפור ניכר בכניסה רכבתית מדרום למתחם, כניסה חדשה למתחם מכביש 200 לכלי רכב והולכי רגל, מבנה כניסה חדש, מערך דיור לרכבות, מבני מחסנים, לוגיסטיקה, ופונקציות תומכות כגון רציף טיפול מכין, מתקן לשטיפת רכבות ועוד.
התכנית תאפשר להיערך לקראת פתיחת קווים חדשים ברשת כגון הקו לירושלים, מסילת השרון, מסילת העמק, ולייעד שטחים לקליטת מערכי רכבות חשמליות, תוך שיפור היכולת התפעולית המוגבלת במתחם הקיים.

שני המתחמים יחד מהווים מרכיב עיקרי בהתפתחות הצפויה של רשת המסילות הארצית ובמתן מענה לגידול בביקושים הצפויים לשירות רכבתי בשנים הבאות.

מקום התוכנית


מתחם לוד המוצע הוא הרחבה צמודת-דופן למתחם לוד הקיים.
מתחם רג"מ צמוד למפעל נשר רמלה ולתחנת הכח נשר, מצפון להם.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 2 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי חוברת מבנים-מתחם רג"מ הורדה
בינוי חוברת מבנים-מתחם לוד הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-מתחם רג"מ הורדה
בינוי חוברת מבנים-מתחם לוד הורדה
בינוי חוברת מבנים-מתחם לוד הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-מתחם רג"מ הורדה
בינוי חוברת מבנים-מתחם רג"מ הורדה
בינוי חוברת מבנים-מתחם רג"מ הורדה
בינוי חוברת מבנים-מתחם לוד הורדה
בינוי חוברת מבנים-מתחם לוד הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-מתחם רג"מ הורדה
בינוי תכנית בינוי מתחם לוד הורדה
בינוי חוברת מבנים-מתחם רג"מ הורדה
בינוי חוברת מבני דרך-מתחם רג"מ הורדה
חתכים חתכים לאורך מסילות מתחם רג"מ.קנ"מ 1:100/1000 הורדה
חתכים חתכי רוחב נופיים - מתחם רג"מ הורדה
דרכים תצ"א אנכי הורדה
חתכים חתכים לאורך מסילות מתחם רג"מ.קנ"מ 1:100/1000 הורדה
חתכים חתכי רוחב הנדסיים-נופיים מתחם לוד. קנ"מ 1:100/500 הורדה
בינוי מפת מפתח - חוברת מבנים - מתחם רג"מ הורדה
בינוי ופיתוח תכנית פיתוח ושיקום נופי מתחם לוד הורדה
חתכים חתכי רוחב נופיים - מתחם רג"מ הורדה
בינוי ופיתוח תכנית פיתוח ושיקום נופי מתחם רג"מ הורדה
חתכים חתכים לאורך מסילות מתחם רג"מ.קנ"מ 1:100/1000 הורדה
בינוי ופיתוח תכנית פיתוח ושיקום נופי מתחם רג"מ הורדה
חתכים חתכי רוחב נופיים - מתחם רג"מ הורדה
תנוחה נספח תנוחה ,תנועה מתחם רג"מ הורדה
תנוחה נספח תנוחה ,תנועה וחתך לאורך מתחם לוד הורדה
חתכים חתכי רוחב נופיים - מתחם רג"מ הורדה
תנוחה נספח תנוחה ,תנועה מתחם רג"מ הורדה
נספחים מאושרים חתכי רוחב הורדה
נספחים מאושרים תשתיות הורדה
נספחים מאושרים תצ"א הורדה
נספחים מאושרים תנועה הורדה
נספחים מאושרים תנוחה הורדה
נספחים מאושרים תכנית פיתוח ושיקום הורדה
נספחים מאושרים עצים הורדה
נספחים מאושרים ניקוז הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר הורדה
נספחים מאושרים חתכים נופיים הורדה
נספחים מאושרים חתכים לאורך הורדה
נספחים מאושרים חוות דעת אגרונום לשימור כריתה העתקה של עצים בוגרים הורדה
נספחים מאושרים חוברת מבני דרך הורדה
נספחים מאושרים חוברת מבנים הורדה
נספחים מאושרים חוברת נספח בינוי למבנים במתחם הורדה
נספחים מאושרים חוברת נספחי בינוי למבנים במתחם הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי הורדה
תשתיות נספח תשתיות מתחם לוד הורדה
ניקוז נספח ניקוז מתחם רג"מ הורדה
תשתיות תכנית תשתיות מתחם רג"מ הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי הורדה
ניקוז נספח ניקוז מתחם רג"מ הורדה
ניקוז נספח ניקוז מתחם רג"מ הורדה
תשתיות תכנית תשתיות מתחם רג"מ הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי מתחם לוד הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט לנספח עצים בוגרים מתחם רג"מ הורדה
תשתיות תכנית תשתיות מתחם רג"מ הורדה
מצב מאושר מצב מאושר מקומי מתחם רג"מ הורדה
ניקוז נספח ניקוז מתחם לוד הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות מצב מאושר ארצי ומחוזי הורדה
ניקוז נספח ניקוז מתחם רג"מ הורדה
ניקוז נספח ניקוז מתחם רג"מ הורדה
איכות הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
שמירה על עצים בוגרים דוח לנספח עצים בוגרים מתחם רג"מ הורדה
תשתיות תכנית תשתיות מתחם רג"מ הורדה
נספחים מאושרים בינוי הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות דוח חוקרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע למליאת הותל 15/2016, 26.9.16 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה למסמכים לפני ביצוע 2.5.22 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 22/03/2018 40 28
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 22/03/2018 40 28
פרסום לאישור ברשומות 22/03/2018 40 28
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 15/01/2018 40 28
המלצה לממשלה לאישור תכנית 30/10/2017 38 28
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 30/10/2017 40 28
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 15/06/2017 תאריך פרסום: 15/06/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7526. עמוד: 6773. שנה עברית: התשעז . 28 20 צפייה
התכנית פורסמה להערות והשגות 15/06/2017 40 28
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 02/06/2017 תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2017. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2017. עיתון: כל אל ערב. 28 20
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 26/09/2016 28 20
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 20/09/2016 28 20
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/09/2015 28 20
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 06/09/2015 28 20
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית בתנאים 11/03/2013 40 28
קבלת תכנית בות"ל 11/09/2011 28 20

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 415-0332312 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית תתל/ 79 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ שינוי
תוכנית 426-0536409 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית 415-0911420 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית 406-1112754 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית 424-0937946 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית 420-0713313 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית 415-0893636 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית 415-0400945 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית 406-1033083 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית 415-0778696 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית 415-0998559 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית 415-0995837 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית 424-0843680 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ כפיפות
תוכנית תתל/ 45/ א/ 22/ 2/ 22 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ היתר בניה
תוכנית תתל/ 45/ א/ 22/ מ/ 1/ 22 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ היתר בניה
תוכנית תתל/ 45/ א/ 22/ 1/ 22 מתחמי תחזוקה ותפעול רכבת ישראל לוד ורג"מ היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019056 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע 02/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017017 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 30/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017008 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 30/10/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 07/08/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2017014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 10/07/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 26/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016018 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 26/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013006 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 11/03/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 24/05/2017 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 24/05/2017 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ויקי ודובין