508-0255349

שכונת צומת סביון-קרית אונו

מטרת התוכנית


תכנית מפורטת למיתחם צומת סביון

עיקרי הוראותיה


א. תכנית מפורטת למתחם צומת סביון:
1.הגדלת מס' יח"ד מ-845 יח"ד בתכנית המתאר המאושרת ל1315 יח"ד.
2. הגדלת שטח בניה עיקרי ביעוד למסחר ותעסוקה מ95,250 מ"ר ל349,000 מ"ר.
ושינוי יעוד משטח לדיפו ודרכים לשטח למסחר ותעסוקה, וכן לשטח מסחר תעסוקה ותחבורה.
3.הגדלת שטחים המיועדים למבני ציבור מ50.4 דונם ל72.831 דונם, והגדלת שטח הבניה העיקרי מ 36,335 מ"ר ל109,350 מ"ר, בהתאם להוראות התכנית העירונית לשטחי ציבור קא/412.
4.איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים

דברי הסבר


- התכנית מפרטת וקובעת הוראות ליעודי השטחים בתכנית המיתארית קא/1/300 התקפה, ותג"פ מס' 1/599 התקפה.

- התכנית מייעדת שטח להקמת רובע מגורים בן כ-1315יח"ד חדשות תוך שילוב שטחים ציבוריים נירחבים ומבני ציבור לשימוש תושבי השכונה, וכלל עירוניים.

- התכנית כוללת שטח של כ-443 דונם שחלקו כלול בתחום השיפוט של קרית אונו, וחלקו כלול בתחום שטח גלילי המוחזק ע"י משרד הבטחון ( שטח התג"פ - 1/599)

- כמו כן התכנית כוללת בחלקה הדרומי שטחים למסחר ותעסוקה לתושבי השכונה והאיזור כולו.

- התכנית הינה תכנית לאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות קטנות (יח"ד) 263 יח"ד יח"ד +263 יח"ד מתוך סה"כ 1315 יח"ד.
מבני ציבור (מ"ר) 104,810 מ"ר +36,335 מ"ר +68,475 מ"ר
מגורים (יח"ד) 1,315 יח"ד יח"ד +1,315 יח"ד מתוכם 845 יח"ד מאושרות בתכנית מתארית ק.א.1/300. מתוכם 65 יח"ד עם הוראות מיוחדות כמפורט בסעיף 4.1.2
מגורים (מ"ר) 153,855 מ"ר מ"ר +153,855 מ"ר מתוכם 15,780 מ"ר יעודי למרפסות
מסחר (מ"ר) 120,706 מ"ר +31,666 מ"ר +89,040 מ"ר הערכה ביעוד מסחר ותעסוקה לפי 1/3 שטח מסחר +4,540 מ"ר יעודי מסחר בתא שטח 43. *היחס בין שטחי מסחר ותעסוקה אינו מחייב.
תעסוקה (מ"ר) 232,334 מ"ר +63,333 מ"ר +169,001 מ"ר הערכה ביעוד מסחר ותעסוקה לפי 2/3 שטח לתעסוקה, וללא שטח לתחבורה. *היחס בין שטחי מסחר ותעסוקה אינו מחייב.

מקום התוכנית


מצפון- מחנה תל השומר, ותכנית שכ' האקליפטוסים.
מדרום- דרך מס' 461 (דרך לוד)
ממזרח- דרך מס' 4622 (המשך רח' לוי אשכול)
ממערב-שטחים חקלאיים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
בינוי נספח הבנוי מחייב לנושא קווי הבנין בלבד. כולל חתכים. הורדה
תנועה הורדה
טבלאות הקצאה הורדה
טבלאות הקצאה הורדה
חוות דעת סביבתית הורדה
ביוב פרשה טכנית הורדה
מים פרשה טכנית הורדה
טבלאות הקצאה הורדה
סביבה ונוף ניספח פתוח ונוף. הורדה
מים תשריט מים הורדה
ביוב תשריט ביוב הורדה
ניקוז תשריט ניקוז הורדה
ניקוז פרשה טכנית הורדה
מצב מאושר הורדה
לוחות הקצאה לוחות הקצאה הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים הורדה
נספח נוף נספח נוף הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים הורדה
נספח/ הוראות תנועה נספח/ הוראות תנועה הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 24/12/2017 66 52
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 24/12/2017 66 52
התכנית אושרה 24/12/2017 66 52
פרסום לאישור ברשומות 13/12/2017 תאריך פרסום: 13/12/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7639. עמוד: 2203. שנה עברית: התשעח . 66 52 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 08/12/2017 תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 06/12/2017. עיתון: עיתון מקומי א. 66 52
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 28/11/2017 66 52
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 23/11/2017 66 52
החלטה בדיון בהתנגדויות 26/02/2017 56 50
הוגשו התנגדויות 27/12/2016 56 50
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 26/12/2016 56 50
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 20/10/2016 56 50
פרסום להפקדה ברשומות 13/10/2016 תאריך פרסום: 13/10/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7361. עמוד: 136. שנה עברית: התשעז . 56 50 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 10/10/2016 תאריך פרסום בעיתון: 07/10/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2016. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/10/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 56 50
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/10/2016 56 50
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/09/2016 56 50
החלטה בדיון במועצה הארצית 17/05/2016 31 33
החלטה בדיון בהפקדה 05/08/2015 9 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 14/05/2015 31 33
קבלת תכנית 14/01/2015 9 9

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 23/ א/ 4 תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין גוש דן כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית קא/ 300/ 1 מגורים -צומת סביון שינוי צפייה
תוכנית קא/ 300/ א אזור למבני ומוסדות ציבור שכונת צומת סביון שינוי צפייה
תוכנית קא/ 412 קביעת הוראות לבניה ושימושים בשטחים לבניני צבור ובשטחים פתוחים שינוי צפייה
תוכנית תגפ/ 599/ 1/ קא/ 387 שכונת האקליפטוסים תל השומר שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית בלמ/ קא/ 0921/ 8063 שכונת צומת סביון-קרית אונו ערר על
תוכנית 508-0831008 שכונת צומת סביון-קרית אונו החלפה
תוכנית 508-0735159 שכונת צומת סביון-קרית אונו שינוי
תוכנית 508-0740456 שכונת צומת סביון-קרית אונו שינוי
תוכנית 508-0739003 שכונת צומת סביון-קרית אונו שינוי
תוכנית 508-0999177 שכונת צומת סביון-קרית אונו שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
1271 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 06/11/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1260 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 29/05/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1259 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 15/05/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1253 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 26/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
1252 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 20/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1250 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 30/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
839 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 25/07/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
839 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 25/07/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
839 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 25/07/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
47 ועדה ארצית - ועדת משנה להקלות מתשתיות תחבורה (ולקו) 17/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
826 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 05/08/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 27/11/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/09/2016 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות אלי כהני - מנהל מח' סטטוטוריקה בשם נת"ע מרכז עזריאלי בנין A הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות אינג' נחלה שאקר בשם נתיבי ישראל חטיבת הנדסה ופיקוח הורדה
3 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות אדר' אנדה בר מהנדסת הועדה המקומית הורדה
4 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות מירב שמי בשם מינהל נכסי הדיור הממשלתי חברת גיאודע הורדה
5 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות גילי טסלר בשם רשות מקרקעי ישראל מתכננת מרחב עסקי תל אביב הורדה
6 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות ערן הראל מנהל מינהל הדיור הממשלתי משרד האוצר החשב הכללי חט' נכסים רכש ולוגיסטיקה הורדה