599-0927434

צפון מתחם איגוד ערים דן-אתר חיריה

מטרת התוכנית


הסדרת יעודי הקרקע בצפון מתחם איגוד ערים דן חיריה, וזאת בהתאם לתוואי נחל איילון הקיים, ויצירת רצף תפעולי מצפון לנחל הקיים.

עיקרי הוראותיה


1. שינוי מערך יעודי הקרקע מפסולת לשצ"פ בתואי נחל אילון הקיים,
וכן בגבול המערבי בין אתר חיריה לפארק אריאל שרון.
כמו כן, שינוי יעוד הקרקע בגבול המזרחי של התכנית משצ"פ לפסולת.
הוראות הבינוי וזכויות הבניה לייעוד פסולת ולייעוד שצ"פ יוותרו ללא שינוי ביחס לתכנית מאושרת תג"פ/594.
2. קביעת קווי בניין ורצועות מגבלות בניה בשטח ביעוד פסולת.
3. קביעת אזור בזיקת הנאה לרכב העובר דרך גשר קיים מעל הנחל.
4. קביעת תנאים למתן היתר בניה לגשר עילי למעבר אל שטח פארק אריאל שרון.
5. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

דברי הסבר


באזור הצפוני של תחום תג"פ 594 , נקבעו יעודי קרקע בהתאם להנחה שתוואי נחל איילון החוצה את שטח התכנית, יוסט מזרחה אל שטח פארק אריאל שרון, מחוץ לתחום התכנית. באזור זה הקרקע ביעוד פסולת, שצ"פ ודרך מאושרת. מאחר שנחל איילון נותר במקומו, תכנית זו מבקשת להחליף בין היעודים המאושרים, להתאים את שטח השצ"פ לתוואי הנחל כפי שקיים בפועל וליצור רצף תפעולי לטיפול בפסולת מצפון לנחל הקיים.
התכנית מצריחה בין שטחי שצ"פ לשטחים בייעוד פסולת ללא שינוי בהוראות הבינוי וזכויות הבנייה כפי שנקבעו בתג"פ 594.
התכנית מגדירה קווי בניין ומגבלות בנייה לגובה לפי מיקום מתחם הפסולת החדש (בהתאם להוראות מתחם 4 בתכנית הבינוי בתג"פ 594).
במערב גבול התג"פ, שצ"פ חדש היוצר הפרדה בין פארק אריאל שרון והשטחים התפעוליים בחיריה.
התכנית קובעת תוואי לזיקת הנאה למעבר ברכב לשימוש ככניסה אל פארק אריאל שרון ואל פארק המחזור חיריה, בהתאמה לתכנון התנועה של חברת פארק אריאל שרון.
הגדרת מרחב חיפוש למיקום גשר עילי עתידי וקביעת הנחיות בניה ושימושים מתחתיו, הסדרת התנועה בתחום התכנית והתאמת זיקות הנאה לכלי רכב עבור חיבור דרכי גישה במתחם 4.

מקום התוכנית


חירייה- בין כביש גהה (מס' 4) לפארק אריאל שרון

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים חתומים
בינוי מנחה. מחייב בנושא גובה בניה וקווי בנין. בכפוף להוראות התכנית. - חתום לאישור הורדה
מצב מאושר חתום לאישור הורדה
ניקוז תשריט לנספח ניקוז - חתום לאישור הורדה
תנועה חתום לאישור הורדה
סביבה ונוף חתום לאישור הורדה
ניקוז נספח ניקוז וניהול מי נגר, נספח מילולי - חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום לאישור הורדה
ניקוז נספח ניקוז וניהול מי נגר, נספח מילולי - חתום להפקדה הורדה
בינוי מנחה. מחייב בנושא גובה בניה וקווי בנין. בכפוף להוראות התכנית. - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף חתום להפקדה הורדה
תנועה חתום להפקדה הורדה
ניקוז תשריט לנספח ניקוז - חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
מסמכים
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מוצע חתום עי מודד הורדה
תכתובת
תכתובות חוו"ד פארק אריאל שרון הורדה
תכתובות חוו"ד נת"י הורדה
תכתובות חוו"ד רשות הניקוז הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 16/01/2023 58 37
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 16/01/2023 58 37
התכנית אושרה 16/01/2023 58 37
פרסום לאישור בעיתונים 23/12/2022 תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 58 37
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/12/2022 58 37
פרסום לאישור ברשומות 20/12/2022 תאריך פרסום: 20/12/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10991. עמוד: 2264. שנה עברית: התשפג . 58 37 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 11/12/2022 58 37
החלטה בדיון באישור תכנית 31/10/2022 53 37
לא הוגשו התנגדויות 15/09/2022 53 37
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/07/2022 53 37
פרסום להפקדה בעיתונים 15/07/2022 תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2022. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2022. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2022. עיתון: עיתון מקומי א. 53 37
פרסום להפקדה ברשומות 11/07/2022 תאריך פרסום: 11/07/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10658. עמוד: 9876. שנה עברית: התשפב . 53 37 צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 11/07/2022 53 37
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/07/2022 53 37
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/06/2022 53 37
החלטה בדיון בוולק"ח 07/03/2022 32 23
החלטה בדיון בהפקדה 20/12/2021 32 23
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/11/2021 23 19
קבלת תכנית 25/08/2021 20 17

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 5 תכנית מתאר מחוזית - מחוז תל אביב כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 5/ 3 תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון כפיפות צפייה
תוכנית תגפ/ 594 פארק מחזור חירייה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
1382 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 31/10/2022
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
440 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 07/03/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
910 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 20/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 18/12/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 05/07/2022 הורדה
פירוט הוראות פרסום- הפקדה 05/07/2022 הורדה
פרסום נוסח אישור על גבי שלט/ים בתחום התכנית 18/12/2022 הורדה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט/ים בתחום התכנית 27/07/2022 הורדה
אסמכתאות פרסום 26/07/2022 הורדה
אסמכתאות פרסום 12/01/2023 הורדה
נוסח פרסום חתום 20/12/2022 הורדה