תתל/ 71/ ג

רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני"

מטרת התוכנית


התוויה, סלילה והקמה של מסילות ומנהרות לרכבת קלה ומתקנים נוספים המהווים חלק מהמתע"ן במטרופולין תל אביב בתחומי הערים הרצליה ותל אביב - יפו, כחלק מרשת קווי מתע"ן על פי תוואי הקו הירוק בתמ"א.

עיקרי הוראותיה


התוכנית קובעת:
1. שטח לרצועת מתע"ן במפלס הקרקע שבו ניתן יהיה להקים, בין השאר, מסילות לרכבת קלה, תחנות להעלאת נוסעים והורדתם, תחנות תחבורה ציבורית, מבנים, מתקנים ותשתיות הדרושים להפעלת המתע"ן מעל ומתחת לקרקע.
2. הוראות לעניין הקמת תחנות להעלאה ולהורדה של נוסעים, להקמת גשרים, מנהרות ומעברים משוקעים להפרדה מפלסית בין רצועת המתע"ן לבין מעבר רכב ומעברים להולכי רגל, הוראות לשטחי התארגנות הדרושים בתקופת ההקמה.
3. הוראות ותנאים לבינוי ופיתוח שיאפשרו, לפי העניין, מתן היתרי בניה, הרשאות או מתן הודעה על עבודות להקמת המסילות, תחנות להעלאת נוסעים והורדתם, תחנות תחבורה ציבוריות וכל המתקנים הנדרשים להקמה ולתפעול המתע"ן.
4. הוראות לשמירה על הסביבה, ולצמצום מפגעים סביבתיים ובטיחותיים.
5. הוראות גמישות ביחס למרכיבים שונים של התכנית.
6. יעוד קרקע לדרך או להרחבת דרכים וקביעת ייעוד קרקע בתוכם לרצועת מתע"ן.
7. הוראות לעניין הפקעתן של קרקעות לצרכי ציבור לרבות הפקעה זמנית.
8. הוראות לעניין הריסות מבנים.
9. שטח לתפעול מסילה המיועד למרכז תחזוקה ותפעול למתע"ן (דיפו).

דברי הסבר


התכנית לקו הירוק של הרכבת הקלה במטרופולין ת"א נועדה לקבוע רצועת מסילה לקו מתע"ן (מערכת תחבורה עתירת נוסעים) לרבות מיקום תחנות, שטחי התארגנות ומתקנים הנדסיים נוספים המיועדים להפעלת הרכבת הקלה.

המקטע הצפוני של הקו הירוק, המוצע בתכנית זו, הוא חלק מרשת קווי מתע"ן שנקבעו בתמ"א 23/א/4 - תוכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב - (להלן "התמ"א") שקבעה את הרצועות לתכנון של הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב.

התכנית להלן מתייחסת למקטע הצפוני של הקו הירוק המפורט בתמ"א והיא חלק מסדרה של תכניות לתשתיות לאומיות, שישלימו את מארג קווי הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב, הקבוע בתמ"א. תכניות אלה יצטרפו לתכניות המתאר המחוזיות, המפורטות והמאושרות הכוללות את תוואי הקו האדום.

התכניות ממקמת את רצועת המסילה, בתוך תחום הרצועה לתכנון, כפי שנקבעה בתמ"א למעט מספר שינויים. הזרוע המזרחית של הקו בתוכנית מתבססת בעיקרה על דרכים מאושרות בתוכניות שאושרו קודם לאישורה של התמ"א.

הקו הירוק בתכנית זו, עובר בתחומי הערים תל אביב-יפו והרצליה. ומהווה את המקטע הצפוני של הקו הירוק. הקו עובר בשתי זרועות: זרוע מזרחית: רחובות ש"י עגנון, שד' לוי אשכול, איינשטיין, חיים לבנון, חוצה את נתיבי איילון, ממשיכה ברח' בכור שלום שטרית ומסתיימת בקצה ראול ולנברג וזרוע צפונית: עוברת במתחם שדה דב, תכנית תא/3700 ומשם ממשיכה לתחומי הרצליה לרח' ישעיהו ליבוביץ עד שדרות אבא אבן.

התוכנית כוללת הוראות מפורטות המאפשרות, בהתאם לסעיפים 145, סעיף 261 (ד) ו- 261(ה) לחוק התכנון והבניה, לבצע את כלל העבודות הנדרשות לצורך הקמת הקו באמצעות מתן הודעה, היתר או הרשאה, או בפטור מהיתר לפי העניין ובהתאם לדין.

התוכנית תאפשר את הקמת המתע"ן מכוחה, ואולם אין בהוראותיה כדי לקבוע הנחיות תפעוליות ביחס לרכבת הקלה או לקווי המתע"ן בכלל. הקו הירוק, בתכנית זו, יכול לשמש כל קו מתע"ן אחר.
התכנית כוללת הוראות המאפשרות ניצול הזכויות לפי תמ"א 38 גם במקרים בהם תידרש הריסת המבנה לצורך מימושה של תכנית זו, בתנאים שפורטו בתכנית.

מקום התוכנית


בתחום תל אביב-יפו:
זרוע מזרחית: שי עגנון, שד' לוי אשכול, איינשטיין, חיים לבנון, בכור שלום שטרית, ראול ולנברג
זרוע צפונית: שדה דב, תכנית תא/3700
בתחום הרצליה:
זרוע צפונית: ממתחם "הר/2200 - חוף התכלת" בהרצליה, דרך מתחם "הר/2030 - אזור תעשייה" ברח' ישעיהו ליבוביץ ועד שדרות אבא אבן.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 13 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 14 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 15 מתוך 15 תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
שמירה על עצים בוגרים שמירה על עצים בוגרים - תשריט הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות נספח שינוי לתמ"א הורדה
בינוי ופיתוח חוברת מבני דרך הכוללת פורטלים, מעברים משוקעים, תחנה תת קרקעית (תשריטים 9-13 כהמשך לתשריטים 1-8). הורדה
תוואי מסילה תנוחת המסילה והסדרי תנועה - גיליונות 1-15 הורדה
בינוי ופיתוח חוברת מבני דרך הכוללת פורטלים, מעברים משוקעים, תחנה תת קרקעית (2 דפי פתיחה + תשריטים 1-8) הורדה
שמירה על עצים בוגרים שמירה על עצים בוגרים - טבלת סיווג עצים הורדה
בינוי נספח בינוי - דיפו הרצליה הורדה
עיצוב פיתוח ובינוי נספח תחנות עיליות הורדה
נספח כללי/אחר נספח הקלה 1 הורדה
נספח כללי/אחר נוסח פרסום הקלה הורדה
נספחים מאושרים תצ"א - חלק ג' הורדה
נספח כללי/אחר מסמכי הקלה הורדה
נספח כללי/אחר המשך פרסום הקלה בעיתונים הורדה
נספח כללי/אחר פרסום הקלה בעיתונים הורדה
נספח כללי/אחר פרסום הקלה בעיתונים הורדה
נספח כללי/אחר נוסח פרסום הקלה הורדה
נספח כללי/אחר תשריט - מסמכי הקלה הורדה
נספח כללי/אחר מסמכי הקלה הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ה' הורדה
נספחים מאושרים נספח שינוי לתמא 23א4 הורדה
נספחים מאושרים נספח תחנות עיליות הורדה
נספחים מאושרים חוברת סקר עצים הורדה
נספחים מאושרים נספח בינוי לדיפו הורדה
נספחים מאושרים תצ"א - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ד' הורדה
נספחים מאושרים תצ"א - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים נספח מבני דרך - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים חוברת נספח שילוב עירוני הורדה
נספחים מאושרים נספח מבני דרך - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים נספח המסילה - חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים נספח המסילה - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים נספח המסילה - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים עצים - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים עצים - חלק א' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ג' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק ב' הורדה
נספחים מאושרים מצב מאושר - חלק א' הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח שילוב עירוני מקטע צפוני הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה הורדה
תנוחה נספח תנוחה על רקע תצ"א גיליונות 1-3 הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות נספח מצב מאושר ארצי ומחוזי הורדה
מצב מאושר מצב מאושר גיליונות 1-15 הורדה
דוח חוקר
דוח חקירת שמיעת התנגדויות הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת הות"ל (ועדת משנה להקלות) מס' 5/2020 ביום 26 בפברואר 2020 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת ועדת המשנה להערות והשגות של הות"ל 04/2017 ביום 229.05.2017 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רק"ל 13.12.2021 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לועדת משנה רקלים 13.6.22 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רקל 3.10 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רק"ל 31.10 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רקל - 6.12.2021 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רק"ל 7.9.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רקל 4.1.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות המשך חומר רקע לו. משנה רקל 4.1.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת הות"ל (ועדת משנה להקלות) מס' 4/2020 ביום 24 בפברואר 2020 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רק"ל הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רק"ל 1.3.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רק"ל 3.5.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רק"ל 15.3.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה להקלות 1.3.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רק"ל 26.7.21 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה להקלות 2.5.2022 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לו. משנה רקל 2.5.2022 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע - קווי הרכבת הקלה ה09/2019 ביום ה-30.12.19 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר רקע לישיבת ועדת המשנה למסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע לקווי הרכבת הקלה 01/2020 בתאריך 24.2.20 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בשינוי לתכנית שאושרה 02/10/2017 40 29
פרסום לאישור ברשומות 02/10/2017 תאריך פרסום: 02/10/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7597. עמוד: 214. שנה עברית: התשעח . 40 29 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 14/08/2017 40 29
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 19/06/2017 40 29
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 24/04/2017 תאריך פרסום: 24/04/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7488. עמוד: 5242. שנה עברית: התשעז . 37 28 צפייה
התכנית פורסמה להערות והשגות 24/04/2017 40 29
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 03/02/2017 תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2017. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2017. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2017. עיתון: אל-סינארה. 37 28
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 26/09/2016 37 28
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/08/2016 37 28
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 14/08/2016 37 28
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 14/08/2016 37 28
קבלת תכנית בות"ל 19/03/2016 37 28
קבלת תכנית 25/02/2015 2 1

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 507-0962480 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0446757 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0351593 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0391482 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 504-0396994 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0509646 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0126417 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0469593 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0403931 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0646547 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0473637 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0594929 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0437954 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית תתל/ 130 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" שינוי
תוכנית הר/ 0119/ 9002 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" ערר על
תוכנית הר/ 0119/ 9003 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" ערר על
תוכנית תא/ 0520/ 92002 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" ערר על
תוכנית תא/ 1222/ 91010 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" ערר על
תוכנית הר/ 0119/ 9501 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" ערר על
תוכנית תתל/ 71ג/ 2020/ 1/ 2020 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" היתר בניה
תוכנית תמל/ 3001 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" שינוי
תוכנית 507-0797415 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0580563 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית תתל/ 103 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0973057 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0915108 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 504-0619346 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית תתל/ 101/ ב רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 504-0856054 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" כפיפות
תוכנית 507-0533596 רכבת קלה במטרופולין ת"א - "הקו הירוק - מקטע צפוני" ללא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2019064 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 02/01/2023
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019062 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 31/10/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019060 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 03/10/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019059 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 08/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019059 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 08/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019059 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 08/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019059 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 08/08/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019057 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 11/07/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019055 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 13/06/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021015 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 02/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019051 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 02/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019044 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 10/01/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019040 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 13/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019039 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 06/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021006 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 29/11/2021
פרוטוקול הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019038 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 29/11/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019033 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 26/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2019029 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 03/05/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019026 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 15/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019025 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 08/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021003 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 01/03/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019023 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 04/01/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019022 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 21/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019019 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 21/09/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019018 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 07/09/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה ארצית - ועדה משנה להקלות 24/02/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019011 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 24/02/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019010 ועדה ארצית - ועדת משנה לאישור מסמכי תכנון לפני ביצוע לקוי הרק"ל 30/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017009 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 19/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017006 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 19/06/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017004 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 29/05/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
184 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 27/04/2017
סדר יום הורדה
183 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 25/04/2017
סדר יום הורדה
182 ועדה ארצית - שימוע התנגדויות / השגות בפני חוקר 23/04/2017
סדר יום הורדה
2017009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 03/04/2017
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 03/04/2017
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 03/04/2017
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 03/04/2017
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 03/04/2017
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1256 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 03/04/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
848 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 20/03/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 27/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016018 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 26/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 21/03/2017 הורדה
נוסח הודעה בדבר הקלה מהתכנית 13/09/2020 הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 01/03/2017 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דליה אבוט
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מישל אבוט
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שי איש הורביץ
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורן אלבז
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורן אלבז
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נעה אלון ברק
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קרן אמסטרדם
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קרן אמסטרדם
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהם אפריאט
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מזל אפריאט
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהם באומגרטן
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אוליביה סנדרה באומגרטן
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הדס באומגרטן
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות זאב באומגרטן
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוני בירנבוים
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סיגלית בלומברג
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רחל בן דוד
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רחל בן דוד
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רענן בן ישי
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמיר בן-יהודה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אמיר בן-יהודה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוית בנימין
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רוית בנימין
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אשכנזי בר אברהם
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אשכנזי בר אברהם
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדנה שפרה בר און
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדנה שפרה בר און
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שי בר-יהודה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שי בר-יהודה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מירה ברגר
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עפר ברגר
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדי ברנר
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב גאני
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תמר גיזבורג
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוריס גלעדי
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יפעת ורטהים
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יפעת ורטהים
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שגיא זאב
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איילת זהבי
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רבקה זהבי
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבנר חודורוב
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אהרון חליפה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענת חליפה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד חקאק
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דוד חקאק
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עודד טל
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עודד טל
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות איריס טרי
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילת יזרעאלי
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילת יזרעאלי
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רונן יצחק
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ירון כ"ץ
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נוריה כהן
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שירי כהן שטילמן
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עוזי אברהם כפיר
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלי לאור הורדה
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלי לאור הורדה
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיל לבקוביץ
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גיל לבקוביץ
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן לוקאץ
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אילן לוקאץ
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ארי ליבוביץ
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עינת לימור
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעל מגן
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גד מודעי
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יצחק מוסקוביץ
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סיון מילר
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רועי מימרן
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פורטל משה
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ענת נאה
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישראל סידליק
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ריקי סידליק
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רונן סירקיס
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דבורה סלון
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עודד סלע
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עופר עמרני
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עטרה פוכר פריבמן
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עטרה פוכר פריבמן
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרון פורטל
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אברהם פורמן
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אייל פינקלשטיין
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אייל פינקלשטיין
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רן פלג
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות הדרה צצקס
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פז קדם
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עודד קופטש
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שמואל קוצ'בסקי
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שמואל קוצ'בסקי
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות דפנה מטילדה רון
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדי שגיא
91 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכל וערן שיים
92 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרון שפיגל
93 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות שרון שפיגל
94 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יונתן ששון