תתל/ 61/ א

קו מתח עליון 161 ק"ו - עוקף פרדסיה

מטרת התוכנית


קביעת שטח למסדרון תשתיות לקווי חשמל מתח עליון

עיקרי הוראותיה


- קביעת שטח למסדרון תשתיות עילי לקווים במתח עליון.
- קביעת מגבלות על שימושי הקרקע בתחום התכנית.
- קביעת תנאים למתן הרשאות לפי תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה והספקה של חשמל), תשנ"ח-1998
- קביעת הוראות סביבתיות לתקופת ההקמה וההפעלה.

דברי הסבר


בפרדסיה קיימת רצועה הכוללת 2 קווי מתח עליון החוצה את הישוב מצפון לדרום ומגבילה את פיתוחו. רצועה זו מיועדת להעתקה אל מחוץ לישוב, בקטע חליפי שאורכו כ 2.5- ק"מ, בסמוך לכביש מס' 4.
במקביל לתוכנית זו, מקודמת תכנית לקו 400 ק"ו, תמ"א 10 /ג/ 10 "אשכול השרון", עפ"י החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה. חלקה הצפוני של תכנית "אשכול השרון" הינו בתוואי זהה לתוואי תת"ל 61 א'.

מקום התוכנית


רצועת הקווים עוקפת את פרדסיה ממערב, לאורך צידו המערבי של כביש 4. קצהו הדרומי של המעקף נמצא כ 750 מ' מדרום לצומת פרדסיה, וקצהו הצפוני מצפון למפעל ולבית האריזה הנמצאים מצפון לישוב.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום קו לפירוק הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשתיות הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום מצב מאושר הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תשתיות נספח תשתיות הורדה
תשתיות נספח קו חשמל לפירוק הורדה
מצב מאושר מצב מאושר, תוכניות ארציות ומחוזיות הורדה
מצב מאושר מצב מאושר, תוכניות מקומיות הורדה
סביבה ונוף מסמך סביבתי הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת הות"ל מתאריך 30.5.16 הורדה
חומרים נלווים לישיבות חומר נלווה לישיבת ועדת המשנה להערות והשגות של הות"ל 01/2017 ביום 06.02.2017 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 18/07/2017 11 7
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 18/07/2017 11 7
פרסום לאישור ברשומות 18/07/2017 תאריך פרסום: 18/07/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7546. עמוד: 7716. שנה עברית: התשעז . 11 7 צפייה
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 05/06/2017 11 7
המלצה לממשלה לאישור תכנית 06/02/2017 11 7
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 23/11/2016 תאריך פרסום: 23/11/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7384. עמוד: 925. שנה עברית: התשעז . 11 7 צפייה
התכנית פורסמה להערות והשגות 23/11/2016 11 7
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 28/10/2016 תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2016. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/10/2016. עיתון: ידיעות אחרונות. 11 7
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 30/05/2016 11 7
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 19/04/2016 9 7
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/01/2016 9 7
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 20/01/2016 9 7
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית 03/03/2014 11 7
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 03/03/2014 11 7
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 03/03/2014 11 7
קבלת תכנית בות"ל 01/10/2013 9 7

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 457-0350892 קו מתח עליון 161 ק"ו - עוקף פרדסיה כפיפות
תוכנית 457-0434621 קו מתח עליון 161 ק"ו - עוקף פרדסיה כפיפות
תוכנית 555-0473405 קו מתח עליון 161 ק"ו - עוקף פרדסיה כפיפות
תוכנית 555-0776898 קו מתח עליון 161 ק"ו - עוקף פרדסיה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2017002 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 06/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017001 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 06/02/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 09/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2017001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 09/01/2017
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 26/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2016015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 07/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016010 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 30/05/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015002 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 09/03/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014009 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 03/03/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 27/12/2016 הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 05/12/2016 הורדה