354-0717280

תוכנית מתאר מקומית כוללנית לג'ת

מטרת התוכנית


תכנון כולל של הכפר ג'ת למלוא הקיבולת התכנונית.
שמירה על הזהות המקומית, ובכלל זה הגרעין ההיסטורי של הכפר והנוף הטבעי והחקלאי.
חיזוק הצביון הייחודי של המרקם הבנוי ועידוד התחדשותם ופיתוחם של אזורי המגורים הקיימים.
יצירת תשתית לפיתוח המסחר והתעסוקה המקומית, ולפיתוח ענף התיירות.
יצירת תשתית לחיזוק מערכת החינוך, השכלה והתרבות.
חיזוק רשת התחבורה המקומית הקושרת בין כל חלקי היישוב.
יצירת שלד ירוק של המרחב הציבורי העירוני ובמרכזו פארק נחל חדרה, ואדי אבו-נאר, כמרחב פנאי, נופש, ספורט ואינטראקציה חברתית, וקישורו למרחב השטחים החקלאיים והשטחים הפתוחים המקיפים את היישוב.

עיקרי הוראותיה


1. קביעת ייעודי הקרקע והשימושים המותרים לכל ייעוד.
2. קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות.
3. קביעת שטח בנייה כולל, הוראות בנייה, גובה בנייה ושטחי ציבור לכל מתחם.
4. קביעת הוראות בדבר תשתיות כגון: דרכים, ביוב וניקוז.
5. קביעת הנחיות סביבתיות, הנחיות לסיכוני רעידות אדמה, מבנים ואתרים לשימור ואתרי עתיקות.

דברי הסבר


מסמך זה כולל נתונים חלקיים של התכנית ושל דברי ההסבר. דברי ההסבר המלאים נמצאים בנוסח ההוראות המלא של התכנית.

הסבר תמציתי על עקרונות התכנית:
ג'ת הנה מועצה מקומית, יישוב כפרי עירוני, בצפון מזרח אזור השרון, אשר משתייכת מנהלתית לנפת חדרה שבמחוז חיפה. ג'ת שוכנת בין כביש חוצה ישראל מס' 6 ובין גבול הרש"פ, כ-15 קילומטרים ממזרח לחוף הים באזור הגבעות שבין מישור החוף ושיפולי הרי השומרון.
המיקום ההיסטורי של הכפר הוא בראש תל תלול המתנשא לגובה 130 מטר מעל פני הים ומשתפל במתינות מערבה עד לגובה של כ-40 מטרים במגע עם המישור סמוך לתוואי כביש 6. בתל ג'ת נמצאו שרידי התיישבות החל בתקופת הברזל ושרידי עיר מוקפת חומה. בתקופות קדומות עבר באזור ג'ת תוואי "דרך הים" העוקף ממזרח את אזור ביצות חדרה ונמשך צפון מזרחה אל ואדי עארה.

אוכלוסיית ג'ת מונה כיום כ-12,592 נפש (למ"ס אומדן יולי 2022). ג'ת היא חלק ממרחב התכנון של הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "עירון" - שמרחב התכנון שלה כולל גם את הערים באקה אל גרבייה ואום אל פאחם וכן את המועצות ערה-ערערה, בסמ"ה, מעלה עירון, וכפר קרע.
תכנית המתאר הנוכחית נערכת במקביל לעריכת תכנית מתאר לעיר באקה אל גרבייה הגובלת בג'ת מצפון תכנית 354-0717298.

על-פי מכלול תחזיות האוכלוסייה שנבחנו עד שנת 2040 צפוי היישוב ג'ת לגדול לכדי 16.8-18.9 אלפי נפש.

תכנית זו, הינה תכנית המבוססת קיבולת תכנונית פוטנציאלית ואינה מוגבלת לשנת 2040. אלה מהווה בסיס תכנוני לפוטנציאל הפיתוח העירוני ביישוב, על בסיס הגדרת צפיפות וגובה במתחמים השונים.

המענה לביקוש ליחידות דיור יכול לבוא במסגרת מימוש תכניות מאושרות ובמסגרת פיתוח תכניות חדשות בשטחים שעדיין לא מאושרים לבניה.
לאור קצב המימוש האיטי של פוטנציאל הפיתוח במרקם הבנוי, אשר הקרקע בו מצויה כמעט כולה בבעלות פרטית, וכן על מנת להתגבר על לחצי הביקוש הקיימים אשר צפויים להחריף - התכנית מציעה הגדלה משמעותית של היצע זכויות למגורים גם על ידי תוספת של שטחי פיתוח וגם על ידי העלאת צפיפויות הבניה בהתאם להוראות תמ"א 35/1 ושיקולי תכנון מקומי. לפיכך הקיבולת הנומינאלית המוצעת מגיעה לכ-18,550 יחידות דיור, ומייצרת מרחב גמישות אופרטיבי הכרחי לתהליכי תכנון מפורט ופיתוח מושכלים.

כיווני הפיתוח של היישוב עולים מתוך הצורך לתת מענה לצרכי הדיור וההתפתחות של התושבים בכלל ושל הדור הצעיר בפרט, במסגרת תחום הפיתוח שנקבע בתמ"א/35/1.
אזור צפוני, ברצועה שבין תחום הפיתוח המאושר בתכניות מפורטות ובין דופן הפארק המתוכנן לאורך נחל חדרה/ואדי אבו נאר. אזור זה מיועד לקלוט פיתוח של מרכז עירוני חדש בסמיכות לכביש 6 ולכניסה החדשה לג'ת, וכן אזורי מגורים חדשים משולבים במסחר ופונקציות ציבוריות .
אזור דרומי מערבי , בין קצוות הפיתוח הקיים של היישוב לכביש 6 , בהתאם לקו בניין שנקבע מכביש 6. גבול הפיתוח הדרומי הקבע על פי הסכמות עם קיבוץ מגל והמועצה האזורית.
שוליים מזרחיים , במורדות גרעין היישוב הוותיק לכיוון הנחל וגבול הרש"פ.

סה"כ שטח הפיתוח המוצע בתכנית הוא כ- 4960 דונם, המהווים תוספת של כ-810 ד' ו-20% לתחום הפיתוח המאושר ע"פ תמ"מ/6.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר תעסוקה לרבות מסחר ומשרדים

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים חתומים
תנועה נספח תנועה- עקרונות תכנון - חתום להפקדה הורדה
סקר סייסמי סקר סייסמי - חתום להפקדה הורדה
שימור נספח שימור - חתום להפקדה הורדה
איכות הסביבה נספח נופי סביבתי - חתום להפקדה הורדה
אדריכלות נוסח הוראות מלא - חתום להפקדה הורדה
אדריכלות נספח מעקב ובקרה - חתום להפקדה הורדה
אדריכלות נספח יישום ואמצעים משלימים - חתום להפקדה הורדה
אדריכלות נספח פרוגרמה - חברתי כלכלי - חתום להפקדה הורדה
אדריכלות הנחיות עיצוב עירוני - חתום להפקדה הורדה
תשתיות עקרונות תכנון מים וביוב - חתום להפקדה הורדה
תשתיות עקרונות תכנון ניקוז - חתום להפקדה הורדה
אדריכלות נספח השתלבות - חתום להפקדה הורדה
אדריכלות נספח גבהים ותבנית עירונית מחייב לעניין גבהים - חתום להפקדה הורדה
שימור מפת אתרים לשימור - חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח מפה משולבת- נופי, סביבתי ושימור - חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תנועה - תשריט - חתום להפקדה הורדה
תנועה חתכי דרכים לרוחב - חתום להפקדה הורדה
תנועה נספח תשתית העדפה לתח"צ ושבילי אופניים - חתום להפקדה הורדה
תשתיות נספח ביוב - תשריט - חתום להפקדה הורדה
תשתיות נספח תשתיות ומגבלות - חתום להפקדה הורדה
תשתיות נספח מים - תשריט - חתום להפקדה הורדה
תשתיות נספח ניקוז - תשריט - חתום להפקדה הורדה
מתחמי תכנון נספח מתחמים - חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר רקע תכנוני קיים כולל תכניות מתאר ארציות ומחוזיות החלות על התכנית - חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה הורדה
תכתובת
תכתובות מצגת שהוצגה בולנת"ע ב12.09.21 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בולנת"ע צוות התכנון ב12.09.21 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 13/01/2023 תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2023. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2023. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2023. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2023. עיתון: עיתון מקומי א. 41 24
פרסום להפקדה ברשומות 05/01/2023 תאריך פרסום: 05/01/2023. מס' ילקוט פרסומים: 11030. עמוד: 2784. שנה עברית: התשפג . 41 24 צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 13/12/2022 41 24
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/12/2022 41 24
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/12/2022 41 24
החלטה בדיון במועצה הארצית 14/09/2021 26 18
החלטה בדיון בהפקדה 24/06/2019 12 9
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/04/2019 6 5
קבלת תכנית 05/02/2019 6 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה פירוט צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
672 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 10/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
683 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/09/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
421 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 07/09/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 16/09/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 24/06/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מקצועית למים וביוב 27/02/2019
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 02/01/2023 הורדה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט/ים בתחום התכנית 02/01/2023 הורדה