354-0354381

חלוקה חדשה לחלק ממתחם מס'(02) במערב ברטעה

מטרת התוכנית


א- הסדרת החלוקה והחזקה בין הבעלים .
ב. יצירת מסגרת תכנונית חדשה להפקת היתרים .
ג. קביעת מתחמים לאיחוד וחלוקה חדשה.

עיקרי הוראותיה


- חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים .
- הגדלת מס' יח"ד .
- הגדלת שטחים שנקבעו בתוכנית לצורכי ציבור .
- שינוי בקווי בניין .
- שינוי בהוראות בדבר בינוי .
- שינוי בגודל מגרש מינימאלי .

דברי הסבר


מדובר בתכנית חלוקה חדשה ללא הסכמה בגוש 20372, הנמצאת בצד הדרום מערבי בכפר ברטעה .

התוכנית שבנדון הוכנה במסגרת ועדת טרכטנברג הכוללת בינוי עבור 101 י"ח דיור בשטח כ~92 דונם .
בתכנית אנו מצעים חלוקה חדשה למגרשים ללא הסכמת הבעלים .
התוכנית שבנדון עוסקת במתחם מס' (02) שנכלל בתוכנית ענ/983 המאושרת , ומפצלת אותו לשני מתחמים חדשים .
לפי תוכנית המתאר מס' ענ/983/מ/391, אך סעיף 4.2 לסעיף 6.3 (חלוקה) להוראות התוכנית מגדירות מה יש לעשות במקרה ותערך תוכנית רק לחלק ממתחם וקובעות:
"הועדה המקומית תהיה רשאית לשנות בתכנית (עפ"י סעיף 62.א.א1 לחוק) את גבולות המתחמים לאיחוד וחלוקה המסומנים בתוכנית זו בכפוף לחוות דעת שמאית ובכפוף לתנאים הבאים:
א. כל החלקות שהיו כלולות בתחום המתחמים לאיחוד וחלוקה ערב השינוי יכללו בתחום המתחמים החדשים לאיחוד וחלוקה שיותוו לאחר השינוי.
ב. ניתן יהיה לשנות את גבולות המתחמים, לא ניתן יהיה לשנות או לצמצם את סה"כ השטח המיועד לאיחוד וחלוקה עפ"י תכנית המתאר. אולם, ניתן יהיה לחלק מתחם לשניים ובתנאי שתשמר חלוקה מאוזנת (בין המתחמים) של השטחים המיועדים לצרכי צבור בתכנית זו.
ג. תנאי להוצאת היתר בתחום המתחמים לאיחוד וחלוקה שמירת האיזון בין שטחים סחירים לשטחים מיועדים לצרכי צבור בתחום המתחם לאיחוד וחלוקה.
ד. סה"כ מספר המתחמים לאיחוד וחלוקה לא יעלה על פי 2 ממספרם בתכנית המתאר".

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 11,062.095 מ"ר +11,931.843 מ"ר -869.748 מ"ר החישוב נעשב לפי 110% עיקרי בהתאם לתכנית מס' ענ/983/מ/391
מגורים (יח"ד) 185 יח"ד +176 יח"ד +9 יח"ד הגדלת מס' יח"ד לפי סעיף 62א(א)8 .
מגורים (מ"ר) 28,535.49 מ"ר +32,988 מ"ר -4,452.51 מ"ר החישוב נעשה לפי 75%שטח עיקרי. בהתאם לתכנית מתאר מס' ענ983/מ/391

מקום התוכנית


התוכנית נמצאת בצד הדרום מערבי לכפר ברטעה .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
חשמל חשמל הורדה
תנוחה תנוחה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות הקצאה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות הורדה
תנועה נספח תנועה הורדה
ניקוז ניקוז הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח עצים בוגרים הורדה
בינוי תוכנית בינוי הורדה
ביוב נספח מים ביוב הורדה
תנוחה חתכים הורדה
סביבה ונוף נספח נופי הורדה
שמירה על עצים בוגרים נספח לעצים בוגרים-נספח ב' הורדה
בינוי ופיתוח פרטים לנספח נופי הורדה
הוראות פיתוח נספח נופי סביבתי מלל הורדה
מצב מאושר מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 10/07/2017 29 18
פרסום להפקדה ברשומות 27/06/2017 תאריך פרסום: 27/06/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7532. עמוד: 7065. שנה עברית: התשעז . 29 18 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 15/06/2017 29 18
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/12/2016 29 18

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 983/ מ/ 391 תכנית מתאר מפורטת לברטעה שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית עי/ 0418/ 10108 חלוקה חדשה לחלק ממתחם מס'(02) במערב ברטעה ערר על
תוכנית עי/ 0418/ 10107 חלוקה חדשה לחלק ממתחם מס'(02) במערב ברטעה ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5268 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 10/07/2017
מסמך החלטות הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 15/06/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 15/06/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 15/06/2017 הורדה