599-0299479

מקוה ישראל - בית הספר הצרפתי

מטרת התוכנית


הרחבת והסדרת זכויות, הוראות בנייה ושימושים כדי לאפשר הרחבת בית הספר הצרפתי ושימושי תמך חינוכי נוספים בעתיד.

עיקרי הוראותיה


1. תוספת 3,609 מ"ר לזכויות הבנייה הקיימות עד לזכויות בסך 5786 מ"ר שטח עיקרי.
2. קביעת הוראות בנייה ושימושים.

דברי הסבר


התכנית תאפשר לבית הספר הישראלי-צרפתי במקווה ישראל להתרחב תוך שמירה על עקרונות בינוי ופיתוח הקבועים בתכנית האב של מקוה ישראל, כך שיאפשרו:
1. גמישות עתידית בשימושי הבינוי.
2. הגנה על ערכי שימור הבניינים, המרקם והפיתוח בסביבה.

התכנית תואמת את חוק בית הספר החקלאי מקוה ישראל, תשל"ו-1976.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 5,786 מ"ר +2,177 מ"ר +3,609 מ"ר אין שינוי בייעודי הקרקע

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע-חתום להפקדה הורדה
נספחים
תשתיות נספח תשתיות תשריט-חתום להפקדה הורדה
תשתיות נספח תשתיות להוראות-חתום להפקדה הורדה
בינוי ופיתוח תשריט נספח בינוי, כולל מפת התמצאות עם הסדרי תנועה-חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות תשריט סקר עצים וחוות דעת-חתום להפקדה הורדה
סקרים/חוות דעת/דוחות נספח עצים - טבלת מידע מפורטת לסיווג עצים-חתום להפקדה הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
מצב מאושר חתום להפקדה הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח/ הוראות בינוי הורדה
נספחים מאושרים תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תוכנית מאושרת הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת יועץ השימור לוועדה המחוזית תל אביב, לעניין סימון בניין להריסה במסגרת תכנית זו. הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת המשרד להגנת הסביבה הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת פקיד היערות הורדה
החלטות החלטות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 30/03/2017 10 9
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 30/03/2017 10 9
הפקת מסמך בדבר העברת התכנית המאושרת למשרדי הוועדה המקומית 21/03/2017 10 9
פרסום לאישור בעיתונים 30/11/2016 תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2016. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 10 9
פרסום לאישור ברשומות 15/11/2016 תאריך פרסום: 15/11/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7378. עמוד: 670. שנה עברית: התשעז . 10 9 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/11/2016 10 9
החלטה בדיון באישור תכנית 05/09/2016 10 9
לא הוגשו התנגדויות 31/08/2016 10 9
עיון שר האוצר-התכנית לא נדרשת לבדיקה 01/06/2016 10 9
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 31/05/2016 10 9
פרסום להפקדה בעיתונים 27/05/2016 תאריך פרסום בעיתון: 26/05/2016. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 10 9
פרסום להפקדה ברשומות 25/05/2016 תאריך פרסום: 25/05/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7272. עמוד: 7234. שנה עברית: התשעו . 10 9 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/05/2016 10 9
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/05/2016 10 9
החלטה בדיון בהפקדה 28/12/2015 7 8
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/12/2015 7 8
קבלת תכנית 14/05/2015 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 5/ 3 תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון כפיפות צפייה
תוכנית תגפ/ 520/ א התווית דרכים וקביעת אזורי תכנון ותנאי בניה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
1234 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 05/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
833 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 29/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
833 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 29/02/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
831 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 28/12/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 02/11/2016 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 17/05/2016 הורדה