ענ/ 1239/ חפאג/ 1377

שכונה דרומית בג'ת

מטרת התוכנית


תכנון הדופן הדרומית של הישוב באמצעות התווית חלקה הראשון של הדרך הטבעתית. שינוי יעוד קרקע חקלאית למטרת מגורים ויצירת מערכת דרכים בהתאם. הסדרת השימוש בבנינים
קיימים ללא היתר בניה ע"י ייעוד הבנינים למגורים וקביעת תנאי השימוש בבנינים ע"מ לפתח שכונת מגורים הכוללת כ- 470 יח"ד, מבני ציבור, תעסוקה ושטחים פתוחים.

עיקרי הוראותיה


- שינוי יעד מקרקע חקלאית למגורים ב'..
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מסחר ותעסוקה.
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית למבנים ומוסדות ציבור.
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית לדרכים, דרכים משולבות ושבילים.
- ביטול דרך.
- שינוי יעוד דרך לשטח ציבורי פתוח ולדרך משולבת.
- הסדרת השימוש בבניינים קיימים ללא היתר בניה וקביעת תנאי השימוש.
- קביעת הוראות וזכויות בניה.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 6,605 מ"ר מ"ר +6,605 מ"ר
מגורים (יח"ד) 470 יח"ד +24 יח"ד +446 יח"ד
מגורים (מ"ר) 94,011 מ"ר +5,125 מ"ר +88,886 מ"ר
מסחר (מ"ר) 12,818 מ"ר מ"ר +12,818 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 15,418 מ"ר מ"ר +15,418 מ"ר

מקום התוכנית


שכונה דרומית.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית- לפי סעיף 106(ב) הוראות התכנית- לפי סעיף 106(ב) הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית- לפי סעיף 106(ב) תשריט התכנית- לפי סעיף 106(ב) הורדה
נספחים
פרוגרמה למבני ציבור פרוגרמה למבני ציבור הורדה
חתכים תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תוכנית מאושרת הורדה
תכתובת
תכתובות חומרים לממיינת הולקחש"פ הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 02/03/2017 תאריך פרסום: 02/03/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7461. עמוד: 4169. שנה עברית: התשעז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/02/2017 תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2017. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2017. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2017. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 16/02/2017
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 16/02/2017
החלטה בדיון בהתנגדויות 28/11/2016
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 11/06/2015
הוגשו התנגדויות 19/05/2015
פרסום להפקדה ברשומות 05/05/2015 תאריך פרסום: 05/05/2015. מס' ילקוט פרסומים: 7032. עמוד: 5301. שנה עברית: התשעה . צפייה
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 19/04/2015
פרסום להפקדה בעיתונים 17/04/2015 תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2015. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2015. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/04/2015. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/04/2015
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/04/2015
החלטה בדיון בוולק"ח 23/11/2014
החלטה בדיון בהפקדה 09/10/2013
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/01/2012
קבלת תכנית 06/04/2011

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 1009 תכנית מתאר מקומית ג'ת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 1009 תכנית מתאר מקומית ג'ת שינוי צפייה
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ג/ 400 מחוז חיפה - תכנית מתאר לשטח הגלילי לתכנון עיר - מחוז חיפה שינוי
תוכנית ענ/ 165 שנוי יעוד מחקלאי למגורים בכפר ג'ת שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 165 שנוי יעוד מחקלאי למגורים בכפר ג'ת שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 328 תחנת תדלוק ג'ת. שינוי צפייה
תוכנית ענ/ 328 תחנת תדלוק ג'ת. כפיפות צפייה
תוכנית ענ/ 1052 הגדלת רווחת הדיור ב- ג'ת שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 18 כפיפות

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 354-0321794 שכונה דרומית בג'ת שינוי
תוכנית 354-0369827 שכונה דרומית בג'ת שינוי
תוכנית 354-0920264 שכונה דרומית בג'ת שינוי
תוכנית 354-0703785 שכונה דרומית בג'ת שינוי
תוכנית 354-0208116 שכונה דרומית בג'ת שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 19/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016026 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 28/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 21/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 07/09/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2014018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 31/12/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
604 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 03/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
351 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 06/10/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2013017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 09/10/2013
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2012006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 21/03/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 16/06/2016 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 09/02/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/04/2015 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אבו נאצר מוחמד מהנדס המועצה המקומית ג'ת הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו עסבה אחמד עבדאללה הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב כפר ג'ת המשולש אחמד מוחמד ותד הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד עבדאללה אבו עצבה הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'האד בן אחמד ג'רה ע"י ב"כ עו"ד מרדכי אלפריח הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ג'האד מוחמד מוחסן הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'האד מוחמד מוחסן הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'האד מוחסן הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ג'האד מוחסן הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ג'רה עבדאללה הורדה
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'רה ריאד ע"י ב"כ עו"ד סאהר מוחסן
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גמל עבד אלראזק ע"י ב"כ עו"ד ותד חוסאם ראשד הורדה
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרה המאם, עו"ד אבו פול את גרה משרד עורכי דין הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב כפר ג'ת המשולש גרה ודאד הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרה ודאד מוחמד מסעוד הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרה סלים אחמד ע"י ב"כ עו"ד גרה המאם הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרה עפיף אחמד ע"י ב"כ עו"ד גרה המאם הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב וסים מוחסן הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות וסים מוחסן הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב כפר ג'ת המשולש ותד ח'אלד הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ותד חאלד מסעוד הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ותד נדאל ע"י ב"כ עו"ד חוסאם ותד
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ותד נואל ע"י ב"כ עו"ד חוסאם ותד
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ותד נעים ע"י ב"כ עו"ד חוסאם ותד הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ותד עבד אלוהאב הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ותד עבד אלוהאב הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ח'דרה עבדאללה ג'מאל הורדה
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חוסאם ותד עורכי דין הורדה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חלף הלאל הורדה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חלף מוחמד הורדה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חלף מוסא הורדה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חלף סנאן הורדה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חלף עבדאלסלאם הורדה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חנדוקלו נגאח ע"י ב"כ עו"ד חוסאם ותד
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב כבהא פדוא הורדה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב כלף חוסני הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חברת דור אלון אנרגיה בישראל מאירה לבס הורדה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמד גרה הורדה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב מנסור רימה הורדה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נביה גרה הורדה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נזאר מ. ותד משרד עורכי דין הורדה
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ניהאד מוחסן הורדה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ניהאד מוחסן הורדה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות סאלח עבדאללה אבו עצבה הורדה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ותד חוסאם ראשד הורדה
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד חוסאם ותד ב"כ המתנגד גמל עבדאלראזק הורדה
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד מוחמד אבו עסבה ב"כ המתנגדים הורדה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מנאר מוואסי ב"כ המתנגדים הורדה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משרד עורכי דין ותד ושות' עו"ד מנאר מוואסי ב"כ המתנגדים הורדה
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד מרדכי אלפריח הורדה
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עו"ד נזאר מחמד ותד ב"כ נגמה סעיד בדראן הורדה
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב משרד עו"ד ש. בירן בע"מ עו"ד נעה יגלה ב"כ חמד ותד וחב' דור אלון אנרגיה הורדה
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משרד עו"ד ש. בירן ושות' עו"ד נעה יגלה ועו"ד מאיר פורגס ב"כ המתנגדים - חב' דור אלון וותד חמד הורדה
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משרד עו"ד ש. בירן ושות' עו"ד נעה יגלה ועו"ד מאיר פורגס ב"כ המתנגדים - חב' דור אלון וותד חמד הורדה
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד סאהר מוחסן סאהר סברי מחסן משרד עורכי דין
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עמאד מוחסן הורדה
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עמאד מוחסן הורדה
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ענבוסי אסמהאן הורדה
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב עסבה יוסף הורדה
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פח'רייה עבד אללה רקייה הורדה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראאד ותד, עו"ד ותד ושות' - חברת עורכי דין הורדה
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ראאד מוחמד מוחסן הורדה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רשאד שרקיה ע"י ב"כ עו"ד נזאר ותד הורדה
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב שרקייה ראג'ח הורדה
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות תיסייר גרה הורדה