תתל/ 80/ סעיף-77-78

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית מס' 80 - שדה תעופה חיפה

מטרת התוכנית


מתן אפשרות לפיתוח השדה על פי הוראות תמ"א 15. שיפור תפקודו, והבטיחות בו והתאמתו לצרכים חזויים.

עיקרי הוראותיה


1. לא יינתנו היתרי בנייה או הרשאות לביצוע עבודות תשתית ועבודות אחרות טעונות היתר או הרשאה בשטח המסומן בתשריט המצ"ב.
2. על אף האמור בסעיף 1, ניתן יהיה להתיר עבודות באישור הוועדה לתשתיות לאומיות אם השתכנעה לאחר התייעצות עם משרד התחבורה שלא תיפגע בכך האפשרות לתכנן לבצע ולתפעל את שדה התעופה.
תוקף התנאים: תוקפם של תנאים אלה יהיה עד להפקדת התכניות תת"ל 80

דברי הסבר


שדה התעופה חיפה פועל בתוקף תכנית בנין עיר מפורטת מספר חפ/ 222 משנת 1936.
רשות שדות התעופה הונחתה על ידי ר.ת.א להכין תכנית עדכנית שתאפשר המשך פעילותו של השדה בכפוף ליעדיו בת.מ.א 15 ובהתאם לצרכים וסטנדרטיים תפעוליים ובטיחותיים מעודכנים.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
קו כחול הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
תשריט בעבודה תשריט קו קחול הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 02/03/2017 3 3
פרסום הכנת תכנית ברשומות 02/03/2017 תאריך פרסום: 02/03/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7461. עמוד: 4160. שנה עברית: התשעז . 3 3 צפייה
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 30/11/2016 תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2016. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2016. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2016. עיתון: כל אל ערב. 3 3
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 06/11/2016 3 3
הוחלט על פרסום דבר הכנת תכנית בתנאים 05/09/2016 3 3
קבלת תכנית 02/09/2015 3 3

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016016 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 05/09/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הכנת תכנית 01/12/2016 הורדה