תמל/ 1031

שכונה צפונית מזרעה

מטרת התוכנית


תכנון שכונת מגורים חדשה בת 728 יחידות דיור. וקביעת מגרשים למבני ציבור, שטחים פתוחים, דרכים, מסחר וספורט.

עיקרי הוראותיה


1.שינוי תכנית המתאר ג/13161 . שינוי בפריסת השטח למבני ציבור בפריסת הדרכים בפריסת השטחים הפתוחים ומערכת הדרכים.
2.קביעת סך יח"ד ל728 יח"ד. מהם כ20% דירות קטנות. קביעת תמהיל של יחידות דיור.
3. פיתוח ושמירה על נחל בית העמק
4.קביעת שטחי בנייה מירביים למגרש כשטחים עיקריים וכשטחי שירות.
5.קביעת בינוי של עד 5 קומות למגורים ו3 קומות למבני ציבור
6.קביעת קווי בניין וקביעת תכסית בינוי.
7.קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי
8.קביעת הוראות לפיתוח השטח
9.קביעת הוראות בדבר התווית דרכים, מערכות תנועה תח"צ, שבילי אופניים.
10.קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.
11.קביעת הנחיות סביבתיות והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים
12.קביעת התכליות והשימושים המותרים לכל יעוד.
13.קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
.

דברי הסבר


התכנית ממוקמת ממזרח לישוב מזרעה, מצפון לנחל בית העמק.
שטח התכנית הנו 254 דונם באזור המיועד לפיתוח בתממ/ 2/ 9 ובשטח המיועד לבינוי בתכנית המתאר המאושרת ג/ 13161.
התכנית כוללת תכנון מפורט של שכונת מגורים ובה 728 יח"ד, מתוכן 144 יח"ד קטנות.
התכנית כוללת שטחים למגורים, בתמהיל מגוון של יחידות דיור, שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ושטחי מסחר משולבים במגורים, בבנייה רוויה. שטחי הציבור הפתוחים והבנויים וכן המסחר והספורט מיועדים לשימוש כלל יישובי. התכנון המוצע לשכונה מתחשב ברצועת ההשפעה של נחל בית העמק וכולל סימון של נחל בטבעו ופארק לצידו, כן מתייחסת התכנית לשמירת ערכי סביבה וטבע בתחומה ובסביבתה.
מערך הדרכים והתנועה בתכנית מתואם עם מערך הדרכים בסביבה- הקיים והמתוכנן.
התכנית מיישמת את שלב ב' של תכנית המתאר המאושרת וכן את המלצות ועדת טרכטנברג להגדלת היצע יחידות הדיור.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
דירות קטנות (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מבני ציבור (מ"ר) 13,795 מ"ר מ"ר +13,795 מ"ר
מגורים (יח"ד) 728 יח"ד +454 יח"ד +274 יח"ד מתוכן 144 יח"ד קטנות
מגורים (מ"ר) 97,920 מ"ר מ"ר +97,920 מ"ר
מסחר (מ"ר) 8,305 מ"ר מ"ר +8,305 מ"ר

מקום התוכנית


ממזרח לישוב הקיים מזרעה ומצפון לנחל בית העמק

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
תנועה נספח 18 בחינת השפעה תנועתית הורדה
תנועה נספח 16 גליון 1 תנועה הורדה
תנועה נספח 17 גליון 2 תנועה הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח 21 גליון 3 נספח ביוב הורדה
בינוי נספח 2 פרוט טיפוסי בניין עקרוניים הורדה
בינוי נספח 1 תכנית בינוי כללית מחייבת לעניין קווי בנין מנחה לעניין העמדה ובינוי כללי. הורדה
מצב מאושר נספח 6 מצב מאושר הורדה
ניהול מי נגר נספח 9 נחל עם פיתולים הורדה
ניהול מי נגר נספח 9א נספח ניהול מי נגר הורדה
ניהול מי נגר נספח 8 גליון 1 תנוחה פשט הצפה למצב קיים מפת אגנים נחלים וניקוז תמ"א 34 ב3 הורדה
סביבה ונוף נספח 26 גליון 1 תכנית נוף כללית הורדה
סביבה ונוף נספח 28 הוראות נספח נופי הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח 20 גליון 2 תכנית כללית מים רקע תכנית אב הורדה
פיתוח תשתית נספח 10 גליון 1תנוחה כללית לכבישים ניקוז וניהול נגר הורדה
סביבה ונוף נספח 27 גליון 2 חתכים עקרוניים הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח 24 גליון 6 פרטים טיפוסיים מים הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח 23 גליון 5 פרטים טיפוסיים ביוב הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח 19 גיליון 1 תכנית כללית ביוב רקע תכנית אב הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח 25 פרשה טכנית הורדה
ביוב, ניקוז, אספקת מים וסידורי תברואה נספח 22 גליון 4 נספח מים הורדה
פיתוח תשתית נספח 15 הוראות מנחות לניהול וטיפול במי נגר עילי הורדה
פיתוח תשתית נספח 13 גליון 4 חתכים טיפוסיים בכביש הורדה
פיתוח תשתית נספח 11 גליון 2 תכנית מערכות הורדה
פיתוח תשתית נספח 12 גליון 3 חתך בנחל הורדה
פיתוח תשתית נספח 14 גליון 5 חתכים לאורך כבישים הורדה
נספח נוף תוכנית מאושרת הורדה
דו"ח סביבה נספח 29 היבטים סביבתיים הורדה
קומפילציה נספח 5 קומפילציה הורדה
מפת בעלויות נספח 4 תשריט בעלויות הורדה
פרוגרמה לשטחי ציבור נספח 3 נספח פרוגרמתי של הישוב מזרעה כרקע לתכנית השכונה הצפונית הורדה
יחס לתכניות ארציות ומחוזיות נספח 7 תשריט תכניות ארציות ומחוזיות הורדה
נספח/ הוראות תנועה תוכנית מאושרת הורדה
נספחים מופקדים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
פינויים תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
פיתוח סביבתי תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
פרוגרמה למבני ציבור תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות בינוי תוכנית מאושרת הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים - 2 מתוך 2 הורדה
נספחים מאושרים נספחים מאושרים - 1 מתוך 2 הורדה
נספח/ הוראות תנועה נספח תנועה הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב תוכנית מאושרת הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים תוכנית מאושרת הורדה
מקום שמור תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
דרכים וחניות תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז תכנית מופקדת / לעיון הציבור הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
תכתובת
תכתובות חוות דעת מתכננת הוועדה הורדה
תכתובות נוסח הפקדה הורדה
תכתובות נוסח אישור פרסום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/02/2017 תאריך פרסום: 13/02/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7448. עמוד: 34956. שנה עברית: התשעז . 47 28 צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/02/2017 תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2017. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 06/02/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2017. עיתון: כל אל ערב. 47 28
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/01/2017 47 28
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 23/01/2017 47 28
החלטה בדיון באישור תכנית 25/12/2016 42 27
החלטה בדיון בהתנגדויות 25/12/2016 42 27
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 05/10/2016 42 27
פרסום להפקדה בעיתונים 30/09/2016 תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2016. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2016. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 42 27
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 29/09/2016 42 27
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/09/2016 42 27
החלטה בדיון בהפקדה 13/07/2016 30 21
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/07/2016 30 21
קבלת תכנית 30/06/2016 30 21

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13161 תכנית מתאר מזרעה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201-1085216 שכונה צפונית מזרעה שינוי
תוכנית 201-0975375 שכונה צפונית מזרעה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016033 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 21/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
15 ועדה ארצית - וועדת משנה להתנגדויות של הותמ"ל 21/12/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/11/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016023 ועדה ארצית - הוועדה למתחמים מועדפים לדיור ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית 13/07/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2015017 ועדה ארצית - ועדה למתחמים מועדפים לדיור - שולחן עגול 23/03/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות אינג' נחלה שקר נתיבי ישראל הורדה
2 מתנגד משרד ממשלתי הפקדה להתנגדויות הראל דמתי משרד התחבורה הורדה