ג/ 12815

תוכנית מתאר לטובא זנגריה

מטרת התוכנית


א. הכנת תשתית פיזית להגדלת אוכלוסיית הישוב ל- 10000 נפש בשנת 2020 לשנת היעד על ידי צפוף שכונות קיימות והוספת שכונות חדשות סה"כ 2222 יחידות.
ב. הבטחת מצאי שרותים ציבוריים מתאימה לאוכלוסיה האמורה בסעיף 1.
ג. חזוק הבסיס הכלכלי של הישוב על ידי יעוד שטחים לענפי כלכלה נוספים לקיימים כמו תיירות ומסחר, ושילוב בפארק התעשיה צ.ח.ר.
ד. שיפורהחזות ואיכות בישוב ע"י אפיון בדואי יחודי.
ה. הוצאת משק בעלי החיים לאתרים מתוכננים לכך מחוץ לאזור המגורים,

עיקרי הוראותיה


1. שינוי יעוד קרקע חקלאית ליעודי מגורים,מבני ציבור מסחר ותירות.
2. קביעת תנאים, הוראות ותכליות בכל אחד מהיעודים ועצמת השימושים בהם. הוצאת היתרי בניה תהיה בכפוף להכנת תשריטי חלוקה ולכל דין.
3. הגדרת וקביעת מגבלות סביבתיות.
4. קביעת הנחיות לשלבי ביצוע.
5. התכנית אינה כוללת הוראות איחוד וחלוקה ואינה מהווה בסיס לקביעת גבולות המגרשים, התכנית קובעת גבולות ייעודי הקרקע בלבד. אין מכוחה לתת היתרים ללא הסדרת נושא איחוד וחלוקה כנידרש בחוק.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 133 חדר חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 64,000 מ"ר +64,000 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 3,704 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום גליונות 1-3 הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר נספח תנועה הורדה
נספח כללי/אחר תכנית מתחמים הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/07/2008 תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4014. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 13/06/2008 תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 02/06/2008
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 21/05/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 09/04/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות 29/05/2007
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 29/03/2007
פרסום להפקדה ברשומות 13/03/2007 תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1983. שנה עברית: התשסז . צפייה
הוגשו התנגדויות 21/02/2007
פרסום להפקדה בעיתונים 21/02/2007 תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2007. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 24/01/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/01/2007
החלטה בדיון בוולק"ח 17/01/2005
החלטה בדיון במועצה הארצית 29/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה 26/06/2002
קבלת תכנית 23/10/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית ג/ 10095 חלוקת שטחי מגורים א' למגרשים דו משפחתיים, שינוי למתאר, טובא התליה צפייה
תוכנית ג/ 5952 תכנית מתאר -טובא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7169 שנוי תוואי דרכים -טובא התליה צפייה
תוכנית ג/ 7668 שנוי יעוד למגורים, טובא התליה צפייה
תוכנית ג/ 8283 שנוי יעוד למלאכה ומסחר, טובא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8924 שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי, שינוי למתאר, טובא זנגריה. התליה צפייה
תוכנית ג/ 9687 הרחבה מזרחית לטובא זנגריה, שינוי למתאר. התליה צפייה
תוכנית ג/ 11110 מתקנים הנדסיים סטובא-זנגריה התליה צפייה
תוכנית ג/ 6090 שינוי יעוד למגורים ,טובה התליה צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 259-0632018 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה
תוכנית 259-0332833 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה
תוכנית 259-0632778 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה
תוכנית 259-0698753 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה
תוכנית 259-0774240 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה
תוכנית 259-0845461 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה
תוכנית 259-1047547 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה
תוכנית 259-1098037 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה
תוכנית 259-0591883 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה
תוכנית 259-0774349 תוכנית מתאר לטובא זנגריה החלפה
תוכנית ג/ 17777 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 18501 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 5952/ 043 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 5952/ 042 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 5952/ 044 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17776 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 5952/ 041 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית 259-0563932 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי
תוכנית ג/ 20865 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית אג/ מק/ 12815/ 001 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי צפייה
תוכנית 259-0100495 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי
תוכנית 259-0292938 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי
תוכנית 259-0359752 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי
תוכנית 259-0301739 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי
תוכנית 259-0309203 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי
תוכנית 259-0517680 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי
תוכנית 259-0817825 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי
תוכנית 253-0823716 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי
תוכנית 259-0632620 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי
תוכנית 259-1117944 תוכנית מתאר לטובא זנגריה שינוי
תוכנית עתמ/ 08/ 48 תוכנית מתאר לטובא זנגריה עתירה
תוכנית ג/ 18160 תוכנית מתאר לטובא זנגריה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 20704 תוכנית מתאר לטובא זנגריה כפיפות
תוכנית 259-0571133 תוכנית מתאר לטובא זנגריה כפיפות
תוכנית 259-0326918 תוכנית מתאר לטובא זנגריה כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007029 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 03/09/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 20/08/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 29/05/2007
פרוטוקול הורדה
488 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 07/02/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
298 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 17/01/2005
פרוטוקול הורדה
487 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 03/01/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
297 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 20/12/2004
פרוטוקול הורדה
239 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 29/06/2004
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
151 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 19/08/2002
פרוטוקול הורדה
2002019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 26/06/2002
פרוטוקול הורדה
2002013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 08/05/2002
פרוטוקול הורדה
2002007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 06/02/2002

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישולה קמבליס חברת חשמל
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות רשות שדות התעופה עו"ד מירי גרוסמן