אג/ מק/ 8260/ 022

הסטת תוואי דרך מס' 10 ושינוי קו בנין, מטולה

מטרת התוכנית


1. הסטת תוואי דרך. 2. שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית ג/8260. 3. שינוי הוראות בדבר גודל שטח מגרש מינימלי שמותר להקים עליו בנין.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 29/09/2002
פרוטוקול הורדה