תתל/ 23

תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד

מטרת התוכנית


1. ליעד שטח לתחנת כוח בקוגנרציה שתוסק בגז טבעי בלבד, אשר תחליף שריפת דלק כבד במפעלי סולבר.
2. לקבוע קיבולת הספק ייצור לתחנת הכוח.
3. לאפשר מעבר למערכת הגז הטבעי בין תחנת הקבלה לגז לבין תחנת הכוח.
4. לקבוע את התכליות והשימושים השונים בתחום יעודי הקרקע.
5. לקבוע הוראות בנייה ותנאים למתן היתרי בנייה לתחנת הכוח ולמערכת הולכת הגז הטבעי.
6. לקבוע תנאים והוראות להקמת תחנת הכוח והפעלתה.
7. לקבוע הוראות למניעת ומזעור מפגעים סביבתיים ובטיחותיים.
8. לקבוע מערכת למעקב ובקרה על פעולת תחנת הכוח.
9. לקבוע תנאים והוראות להקמת מערכת ההולכה והפעלתה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מחוזות: דרום, מרכז
מרחבי תכנון: אשדוד, שורקות

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום גיליון 1 הורדה
נספחים
חתכים הורדה
נספח כללי/אחר חתך אופייני הורדה
חתכים הורדה
נספח כללי/אחר חתכים אופיניים במערכת הולכת גז טבעי הורדה
נספח/ הוראות בינוי נספח בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
תשריט ממ"ג - dwg הורדה
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 02/05/2007
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 02/05/2007
פרסום לאישור ברשומות 02/05/2007
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה 18/03/2007
פרסום הכנת תכנית ברשומות 30/10/2006 מס' ילקוט פרסומים: 5459. שנה עברית: .
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 23/10/2006
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 12/09/2006 תאריך פרסום: 12/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5578. עמוד: 4981. שנה עברית: התשסו .
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 18/08/2006 תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות 10/04/2006
התכנית פורסמה להערות והשגות 10/04/2006
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 19/03/2006
פרסום הכנת תכנית בעיתונים 14/10/2005 תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/10/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: הארץ.
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/10/2005
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 09/10/2005
קבלת תכנית בות"ל 27/03/2005

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תתל/ 1085 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד שינוי
תוכנית 603-0168781 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד כפיפות
תוכנית 603-0387118 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד כפיפות
תוכנית תתל/ 32 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד כפיפות צפייה
תוכנית 603-0481846 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד כפיפות
תוכנית 603-0611848 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד כפיפות
תוכנית 603-0209684 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד כפיפות
תוכנית 603-0203364 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד כפיפות
תוכנית 603-0331314 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד כפיפות
תוכנית 603-0973107 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד כפיפות
תוכנית תתל/ 23/ 2012/ 1/ 2012 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד היתר בניה
תוכנית 10/ המ/ 20 תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד פיצויים

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006014 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 23/10/2006
פרוטוקול הורדה
2006002 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 23/10/2006
פרוטוקול הורדה
724 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 18/09/2006
פרוטוקול הורדה
2006004 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 24/07/2006
פרוטוקול הורדה
2006002 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 10/04/2006
פרוטוקול הורדה
2005005 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 12/09/2005
פרוטוקול הורדה