ג/ 15806

תכנית מתאר מסעדה

מטרת התוכנית


א. תכנון מחדש של תחום מתאר כפר מסעדה, התאמת דרכים ויעודים למצב הקיים בשטח.
ב. הרחבה של שטח תעשיה הקיים.
ג. הקצאת שטחים למבני ציבור וקרית חינוך חדשה.
ד. תוספת של כ- 163 דונם מגורים למתאר הקיים.
ה. קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 10/04/2007
קבלת תכנית 07/08/2005

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 19/12/2005
פרוטוקול הורדה