אג/ מק/ 8260/ 025

איחוד וחלוקה ללא הסכמה, מטולה

מטרת התוכנית


איחוד וחלקה מחדש למגרשים לאפשר הואצת היתרי בניה, והקמת מתקן תיירותי.

עיקרי הוראות התכנית
1. איחוד וחלוקה מחגש לפיסעיף 62א(א)1 לחוק.
2 שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית ג/ 8260 לפי סעיף 62א(T)4 לחוקץ
3. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי לפי סעיף 62א)א)5 לחוקץ

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) חדר חדר חדר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/03/2006 תאריך פרסום: 22/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5508. שנה עברית: התשסו . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/08/2002

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 27/08/2002
פרוטוקול הורדה