ג/ 15329

שינוי יעוד משטח תכנון מפורט לאזור מגורים מיוחד, מעיליא

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
שינוי מאזור חקלאי לאזור מגורים מיוחד.
קביעת טבלת הגבלות וזכיות לתכנון בשכונה.

תנאי לקבלת היתר בניה:
סלילת דרכים וביצוע תשתיות (מים, ביוב, חשמל, תקשורת) בפועל.

עיקרי הוראות התכנית:
שנוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע מגורים מיוחד.
קביעת התכליות המותרים לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 12/12/2005
קבלת תכנית 02/03/2005

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005026 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 12/12/2005
פרוטוקול הורדה